Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Opis Podstawa prawna: Art. 7 ust.1 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 8 i 8a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2010 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. 2012, poz. 299) Rozdział 1 załącznika do uchwały nr XIX/359/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 5 września 2012r w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług komunalnych (Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 3956 z dnia 11.10.2012 r.), art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019, poz.1000 z późn. zm.).
Miejsce Wydział Infrastruktury Miejskiej
Informacja Tel: (32) 295 67 86
fax: (32) 295 96 76

e-mail: ekopecka@dabrowa-gornicza.pl
   
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 18.00
piątek 7.30 - 13.00
Wymagane dokumenty Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, powinien zawierać:
a.  imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej /NIP/,
b. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
c. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
d. informację o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
e. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
f. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Przedsiębiorca składający wniosek musi spełniać warunki określone w rozdziale 1 załącznika do Uchwały nr XIX/359/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 5 września 2012r w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług komunalnych (Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 3956 z dnia 11.10.2012r).

ponadto do wniosku należy załączyć:
a. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź wypis z ewidencji działalności gospodarczej dla poszczególnych wspólników spółek cywilnych oraz jednoosobowych podmiotów gospodarczych,
b. potwierdzenie pisemne dotyczące gotowości odbioru odpadów komunalnych przez  stacje zlewne -  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,
c. kserokopie dowodów rejestracyjnych specjalistycznego sprzętu,
d. zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (nie starsze niż 1 miesiąc),
e. dokument potwierdzający tytuł prawny do siedziby bazy transportowo-technicznej
f. dokument potwierdzający dysponowanie terenem zaplecza dla serwisowania oraz utrzymania w czystości pojazdów (mycie) zgodnie z obowiązującymi przepisami lub inny sposób świadczenia w/w usług,
g. dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł.
Załączniki wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Opłaty Za zezwolenie - 107,00zł.
Opłatę należy wpłacać na konto urzędu przelewem bankowym.
Numer rachunku 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112
Płatności można również realizować gotówką w kasie automatycznej zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego, czynnej całodobowo.
Termin załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Decyzja do odbioru w Urzędzie Miejskim Wydziale Infrastruktury Miejskiej, III piętro, pokój nr 315.
Tryb odwoławczy Przysługuje. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenie decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie  nie krótszym niż 14dni. Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl  
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
   - pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
   - pisemnie na adres siedziby Administratora,
   - telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa o których mowa w rubryce: Opis.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym,  umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  w tym profilowaniu.
Wydział odpowiedzialny Wydział Infrastruktury Miejskiej
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-09-17 15:29:38
Data utworzenia 2003-09-08
Data udostępnienia 2003-09-08 13:17:52
Osoba odpowiedzialna Arkadiusz Grządziel
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga