Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
Opis Podstawa prawna:art. 152 ust. 1 ustawy z dn. 4 lipca 2006 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018r. poz. 799 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 02.07.2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 130, poz. 880), ustawa z dnia 10 maja 2018r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.)
Miejsce Wydział Ekologii i Rolnictwa
Informacja Tel: (032) 295 69 61
fax: (032) 295 69 59
e-mail: ekologia@dabrowa-gornicza.pl
 
GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30 - 15.30
czwartek w godz. 7.30-18.00
piątek w godz. 7.30-13.00
Wymagane dokumenty wniosek spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U. z 2010r., Nr 130, poz. 879)
Załączniki Wniosek zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne - druk wniosku nr 9
Istnieje możliwość pobrania wymienionego druku na stronie www.bip.dabrowa-gornicza.pl oraz w Biurze Obsługi Interesantów /BOI/, stanowisko Wydziału Ekologii i Rolnictwa
Opłaty Przyjęcie zgłoszenia                    120,00 zł
Od złożonego pełnomocnictwa     17,00zł
Zwolnienie z opłaty od złożonego pełnomocnictwa:
1. jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
2. jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej,
Opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto GETIN Noble BANK S.A. o/Będzin numer rachunku 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112
Stanowiska kasowe znajdujące się w Biurze Obsługi Interesanta (na parterze budynku) czynne są: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7:30-15.00, czwartek w godz. 7.30-17.30, piątek w godz. 7.30-12.30. W kasie Urzędu Miejskiego można realizować płatności kartą płatniczą zgodnie z dyspozycją drukowaną w BOI
Termin załatwienia sprawy Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji wnosi się pisemnie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
Uwagi brak
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z  art. 13  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (2016/679) informuję, że :
1.Administratorem Pana/i danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  z siedzibą
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, tel. (32) 295 67 14,  fax (32) 295 96 77,  e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej:    (32) 295 67 34,  e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl.
3.  Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pana/i  danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.  Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz w okresie wskazanym przepisami prawa.
6.  ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie  Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
7.  Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
9. Pani/a dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-03-28 13:47:59
Data utworzenia 2015-04-22
Data udostępnienia 2015-06-02 14:20:54
Osoba odpowiedzialna Barbara Lubasz
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga