Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych
Opis Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 06.08.2010 r. o dowodach osobistych - tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 653
- Kodeks postępowania administracyjnego z 14.06.1960 - tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.
- ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2019 r., poz. 1781
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej - tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Dowodów Oosbistych
pok. 018 (parter budynku)
Informacja WSO - REFERAT DOWODÓW OSOBISTYCH

GODZINY PRACY:
poniedziałek, wtorek, środa  od 7.30 do 15.30
czwartek      od 7.30 do 18.00
piątek        od 7.30 do 13.00

TEL. (32) 295-96-56;  295-69-64;  FAX: (32) 295-69-33
E-MAIL: dowody@dabrowa-gornicza.pl
 
Wymagane dokumenty -  dowód osobisty                            
Załączniki - wniosek o wydanie zaświadczenia
- potwierdzenie wniesienia opłaty
Opłaty Opłatę w wysokości 17,00 zł za wydanie zaświadczenia należy wpłacać na konto urzędu przelewem  bankowym.
Numer konta bankowego Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej:
Getin Noble Bank S.A. 67 1560 1010 0000 9480 0000 1109.
 
Płatności można również  realizować:
* kartą płatniczą na stanowisku 16 i 18 w Biurze Obsługi Klienta (na parterze budynku)   w godzinach:
   poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:00,
   czwartek 7:30 - 17:30,
   piątek  7:30 - 12:30.
* gotówką w kasie automatycznej zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego.
Termin załatwienia sprawy - wydanie zaświadczenia - do 7 dni  - w miarę możliwości na bieżąco
  Zaświadczenie wydaje się  w siedzibie Referatu Dowodów Osobistych - pokój 018.

O wydanie zaświadczenia należy zwrócić się osobiście lub za pomocą wniosku elektronicznego.
Wniosek  elektroniczny można złożyć za pomocą strony:  epuap.gov.pl - lub sekap.pl
Wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym  weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP lub certyfikatem podpisu osobistego.
Tryb odwoławczy nie przysługuje      
 
Przetwarzanie danych osobowych Klauzula informacyjna (art.13 RODO)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z  siedzibą w Urzędzie Miejskim
w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl  
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu wydania zaświadczeń z akt dowodów osobistych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c - ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.  Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.  ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym,  umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-09-30 14:41:01
Data utworzenia 2019-03-04
Data udostępnienia 2019-03-04 13:57:58
Osoba odpowiedzialna Jacek Saltarski
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga