Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Szkoła Podstawowa nr 21
Adres ul. Gospodarcza 1
42-520 Dąbrowa Górnicza- Ząbkowice
Kontakt
Telefon/ Fax
(32) 264 05 26
Dyrektor Wioleta Matysek- pełni funkcję od 01.09.2019r.
absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - kierunku Filologia Polska oraz studiów podyplomowych: Historia i Społeczeństwo, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zarządzanie placówkami oświatowymi, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wiedza o społeczeństwie, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa "Milenium". Ponadto ukończyła Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu "Sztuka" (muzyka, plastyka), Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Nowator". Długoletni czynny egzaminator OKE: egzaminu maturalnego z języka polskiego, egzaminu z zakresu przedmiotów humanistycznych w gimnazjum, egzaminu ósmoklasisty i egzaminu eksternistycznego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych. Posiada  Certyfikat Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, TÜV NORD Polska Sp. z o.o. Nauczyciel dyplomowany.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej przyjmuje skargi i wnioski w każdy wtorek 10.00 do 11.00 i w każdą czwartek
w godzinach od 14.00 do 15.00.
Zastępca dyrektora Agnieszka Bargieł - pełni funkcję zastępcy dyrektora od 01.09.2014r. absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach : Pedagogika wczesnoszkolna oraz studiów podyplomowych: Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno- Menedżerska "Milenium", Zarządzanie placówkami oświatowymi, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia- studia kwalifikacyjne, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.
Opis Szkoła położona jest w Ząbkowicach - dzielnicy Dąbrowy Górniczej.
Swoją działalność rozpoczęła w 1906 roku. (Historia szkoły związana jest z dawnym budynkiem szkolnym znajdującym się przy ul. Armii Krajowej.)

W budynku szkolnym znajduje się 12 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, biblioteka, świetlica, kuchnia, gabinet pedagoga i psychologa, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

Podstawowym aktem prawnym, określającym organizację i zasady funkcjonowania szkoły jest statut. Uzupełnienie jego stanowi Regulamin Pracy, który ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Aktualnie do szkoły uczęszcza 296 uczniów, którzy uczą się  w 15 oddziałach:
Kl. I   - 1 oddział
Kl. II  - 2 oddziały
Kl. III - 1 oddział
Kl. IV - 2 oddziały
Kl. V  - 1 oddział
Kl. VI - 3 oddziały
Kl. VII - 3 oddziały
Kl. VIII- 2 oddziały

W placówce zatrudnionych jest 40 pracowników pedagogicznych:
27  nauczycieli dyplomowanych
3 mianowanych
8 kontraktowych
2 stażystów


W szkole funkcjonuje:
- stołówka szkolna
- biblioteka

W odbywają się zajęcia sportowe:
- Szkolnego Klubu Sportowego (SKS): piłka siatkowa (dziewcząt
i chłopców).



W szkole ma siedzibę Uczniowski Klub Sportowy "Dębowy Król Dąbrowa Górnicza" zajmujący się grą w szachy. Posiadanie licencji Polskiego Związku Szachowego umożliwia prowadzenie zajęć
oraz treningów specjalistycznych a także występy w najważniejszych turniejach i imprezach (Mistrzostwa Śląska, Mistrzostwa Międzywojewódzkie, Mistrzostwa Polski ). Zawodnikami UKS "Dębowy Król" są uczniowie, absolwenci, nauczyciele oraz rodzice uczniów. Zawodnicy osiągają liczne sukcesy w kategoriach młodzików
i juniorów w turniejach indywidualnych i drużynowych o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.


Multimedialne pracownie dla uczniów kl. I-III oraz pracownie multimedialne dla klas IV-VIII  pozwalają  na prowadzenie zajęć
z wykorzystaniem dwóch tablic interaktywnych i 6 monitorów interaktywnych. W wielu salach znajdują się także projektory i ekrany.


Pracownia komputerowa z dostępem  do szerokopasmowego Internetu.
Szkoła dysponuje nowoczesnym, oświetlonym, wielofunkcyjnym boiskiem oraz placem zabaw dla dzieci.
Placówka objęta jest wewnętrznym i zewnętrznym monitoringiem wizyjnym.

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki.  

Zajęcia pozalekcyjne:
- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,
- zajęcia kreatywne,
- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,
- 21 DGZ "Śmiecholudki z Ząbkolandii" (Bożena Smutek),
- zespół wokalny "Omatiko" (Ilona Gieroń- Handerek).
Biblioteka Nauczyciel bibliotekarz: Justyna Witczak

Biblioteka czynna w godz.:

poniedziałek - 9.00 - 15.00,
wtorek - 8.00 - 14.00,
środa - 7.30 - 13.30,
czwartek - 8.00 - 9.45, 10.30- 14.45
piątek - 7.30 - 8.50, 9.35- 14.15
Psycholog szkolny Psycholog szkolny: Joanna Muniowska
Gabinet czynny:
poniedziałek - 8.00 - 11.30,
środa- 8.00- 11.30,
czwartek- 13.00-17.00
Pedagog szkolny Pedagog szkolny: Alina Proksa

Gabinet czynny:
poniedziałek - 10.15 - 16.00,  
wtorek - 10.30 - 12.30,
środa - 8.45 - 12.45, 13.30 - 15.15.
czwartek - 9.00 - 13.30,
piątek - 8.45 - 11.30, 12.30 - 13.45
Logopeda Ilona Gieroń- Handerek
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna W szkole zatrudnieni są specjaliści: tyflopedagog, oligofrenopedagodzy, surdopedagog, terapeuci pedagogiczni, logopedzi, neurologopeda, rewalidanci, nauczyciele współorganizujący proces kształcenia.
Świetlica szkolna, stołówka Kierownik świetlicy: Aneta Leśniak - Podoręcka

Świetlica szkolna czynna od poniedziałku - piątku w godz. 6.30 - 18.00
W stołówce szkolnej wydawane są obiady dla uczniów - koszt posiłku 4,00 PLN
Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej Higienistka szkolna Elżbieta Żebrowska:
wtorek - 7.00 - 11:00
Środa- 7.30- 14:05  
Osiągnięcia Szkoła Posiada certyfikat "Szkoły z klasą", "Śląskiej Sieci Szkół promujących zdrowie", "Wiarygodnej szkoły".
Uczniowie odnoszą  liczne sukcesy  sportowe oraz w konkursach wiedzy i artystycznych.
Budżet Od 1.03.2021r. szkoła została objęta obsługą kadrową, płacową i księgową przez Centrum Usług Wspólnych.
Intendent: Katarzyna Sokół

Budżet na rok 2020 -3097396,11  PLN
Jednostka posiada dochody własne, na których gromadzone są przychody z:
- z żywienia
- najmu pomieszczeń

Sprawozdawczość budżetowa:
-sprawozdanie RB-28S o wydatkach budżetowych
-sprawozdanie RB-27S o dochodach budżetowych
-sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań
-sprawozdanie Rb-N o stanie należności
-sprawozdanie Rb-34 z wykonania rachunków dochodów
- sprawozdanie Rb-ZN
Sekretariat Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 - 15.30
Sekretarz szkoły: Monika Zaczkowska, Ewa Jaworska.
Referent: Ewelina Banasiak.

Sprawy uczniowskie załatwiane są w środę od 9,00-13,00
                                           
W szkole prowadzony jest rejestr dzieci z obwodu szkoły (księga dzieci) i rejestr uczniów uczęszczających do szkoły (księga uczniów). Szkoła posiada własne archiwum, w którym gromadzona jest dokumentacja przebiegu nauczania obejmująca arkusze ocen uczniów uczęszczających do szkoły od 1928 roku oraz dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
W archiwum znajdują się również  arkusze ocen uczniów zlikwidowanej Szkoły Podstawowej Nr 22.
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z poźn.zm.).
Osoba wyłączająca Małgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-07-15 10:09:48
Data utworzenia 2017-06-01
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:55
Osoba odpowiedzialna Wioleta Matysek
Udostępnił Anastazja Wypych