Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Żłobek Miejski w Dąbrowie Górniczej
Adres ul. Jaworowa 4
41-310 Dąbrowa Górnicza

I Filia Żłobka:
ul. Tysiąclecia 23
41-303 Dąbrowa Górnicza

II Filia Żłobka
ul. Mireckiego 28
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
(32) 262 50 12
   
I Filia - (32) 260 92 87
II Filia - (32) 262 50 94
strona internetowa
Godziny przyjęć w ramach skarg i wniosków Dyrektor Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 12:30 do 14:30 w siedzibie przy ulicy Jaworowa 4
Dyrektor Beata Kasprzyk
Zastępca Dyrektora Marlena Gryga
Dane z rejestru żłobków i klubów dziecięcych Nr wpisu: 1/2011/Ż
Nazwa podmiotu prowadzącego żłobek: Gmina Dąbrowa Górnicza
Adres: ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP: 629-21-45-724
REGON: 272712830
Miejsce prowadzenia żłobka:
1) Siedziba Żłobka: ul. Jaworowa 4, 41-310 Dąbrowa Górnicza
2) I Filia Żłobka: ul. Tysiąclecia 23, 41-303 Dąbrowa Górnicza
3) II Filia Żłobka: ul. Mireckiego 28, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Zadania Do zadań Żłobka należy w szczególności:
- zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
- zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka
- prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka
Rekrutacja Szczegółowe warunki przyjmowania dzieci do Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej

1. Rekrutacja dzieci do Żłobka odbywa się raz w roku, termin i szczegółowy harmonogram rekrutacji podawany jest co rocznie do publicznej wiadomości z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Przez podanie do publicznej wiadomości rozumie się przede wszystkim publikację na stronie internetowej Żłobka Miejskiego tj. www.zmdg.pl oraz na terenie siedziby i filii Żłobka.
2. Zapisy do Żłobka Miejskiego realizowane są przy wsparciu systemu elektronicznego.
3. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Dyrektor Żłobka powołuje Komisję Rekrutacyjną, odrębnym zarządzeniem, w którym określa zasady, zadania i tryb jej pracy. Organem odwoławczym w postępowaniu rekrutacyjnym jest Dyrektor Żłobka.
4. Podstawą uczestnictwa dziecka w procesie rekrutacji jest złożenie formularza zgłoszeniowego.
5. Formularz zgłoszeniowy wypełniany jest przez rodziców/opiekunów prawnych na dedykowanej stronie internetowej, której adres zostanie podany wraz z informacją i w terminie określonym w pkt.1
6. Na stronie internetowej publikowane są również informacje dot. Żłobka Miejskiego, tj. m.in. liczby miejsc, wyżywienia, oferty opiekuńczej i edukacyjnej. Informacje te publikowane są przed rozpoczęciem etapu wprowadzania zgłoszeń przez rodziców/opiekunów prawnych, a termin publikacji określa harmonogram, o którym jest mowa w pkt. 1.
7. W uzasadnionych przypadkach związanych z brakiem możliwości technicznych zapisu elektronicznego, dopuszcza się możliwość złożenia formularza zgłoszeniowego tylko w wersji tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Żłobka, po uprzednim pobraniu go z siedziby Żłobka.
8. Kolejność składania formularzy zgłoszeniowych nie wpływa na wynik rekrutacji. Ważne jest aby formularz był kompletny i złożony w terminie wskazanym w harmonogramie.
9. Jeżeli liczba kandydatów spełniających w równym stopniu kryteria przewyższy liczbę wolnych miejsc, lista dzieci zakwalifikowanych do żłobka generowana będzie losowo z wykorzystaniem systemu elektronicznego
10. W formularzu zgłoszeniowym rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
11. Formularz zgłoszeniowy zawiera:
- Imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka
- Imiona, nazwiska oraz numery PESEL rodziców
- Adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka
- Adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców
- Miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez rodziców
- Dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka
- Informację na temat oczekiwanych godzin pobytu dziecka w Żłobku
- Oświadczenia dot. treści zgłoszenia
- Deklarację przyjęcia dziecka do siedziby bądź Filii Żłobka
12. Po wypełnieniu formularza na stronie internetowej rodzic/opiekun prawny drukuje formularz, podpisuje go i składa w siedzibie Żłobka, w terminie wskazanym w szczegółowym harmonogramie, o którym mowa w pkt. 1.  
13. Po zakończeniu etapu wprowadzania zgłoszeń przez rodziców, w terminie określonym w szczegółowym harmonogramie rekrutacji, następuje publikacja listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na stronie internetowej.
14. Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci, które umieszczone są na liście zakwalifikowanych, zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do Żłobka. Potwierdzenia woli rodzice/opiekunowie prawni dokonują w terminie wskazanym w szczegółowym harmonogramie rekrutacji. Brak potwierdzenia jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w Żłobku.
15. Po zamknięciu etapu potwierdzania woli, następuje publikacja listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Żłobka.
16. W przypadku niewykorzystania miejsc w Żłobku w trakcie procesu rekrutacji, Dyrektor ogłasza rekrutację uzupełniającą, której termin podawany jest w szczegółowym harmonogramie rekrutacji, o którym jest mowa w pkt. 1.
17. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka zostają wpisane na listę oczekujących i przyjmowane są do Żłobka w miarę zwalniania się miejsc.
18. Rodzice dzieci przyjętych do Żłobka na dany rok podpisują umowę w sprawie korzystania z usług Żłobka w terminie określonym przez Dyrektora Żłobka.
19. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia przed zawarciem umowy następujących dokumentów:
- oświadczenia upoważniającego do odbioru dziecka przez pełnoletnie osoby wraz z podaniem ich numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i stopnia pokrewieństwa
- oświadczenia dot. ochrony danych osobowych,
- aktualnego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza pediatrę bądź lekarza rodzinnego, stwierdzające, że dziecko może uczęszczać do Żłobka (ważne 3 dni przed przyjęciem dziecka tzn. wg stanu na dzień 1 września danego roku) oraz przedstawienia do wglądu dowodu tożsamości rodzica/opiekuna prawnego.

Wzory oświadczeń, o których mowa powyżej dostępne są w siedzibie Żłobka i do pobrania na stronie internetowej: www.zmdg.pl
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713/
Osoba wyłączająca Naczelnik Wydziału Kadr i Płac Agata Kemona
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-07-20 11:04:24
Data utworzenia 2003-07-02
Data udostępnienia 2003-07-02 13:44:31
Osoba odpowiedzialna Beata Kasprzyk
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga