Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
Opis Podstawa prawna:
ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.),
Uchwała Nr XXXVII/737/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz tymczasowych pomieszczeń (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Ślaskiego z 2016 r. poz. 1812),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.),
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000),
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.)
Miejsce Wydział Polityki Społecznej
Informacja Tel: (32) 295 68 65, 295 68 19, 295 67 89, 295 68 21
fax: (32) 295 96 54
e-mail: lokalowy@dabrowa-gornicza.pl
 
GODZINY PRACY WYDZIAŁU:
poniedziałek, wtorek, środa  7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 18.00
piątek   7.30 - 13.00
Wymagane dokumenty - dokument tożsamości wnioskodawcy,
- kserokopia decyzji o przydziale lub skierowania do zawarcia umowy najmu,
- kserokopia umowy najmu,
- dokumenty potwierdzające wszelkie osiągane dochody,
- aneks czynszowy lokalu, w którym mieszka wnioskodawca.
Załączniki Załączniki do pobrania przy stanowisku nr 17 lub na stronie internetowej www.dabrowa-gornicza.pl BIP--> Sposoby załatwiania spraw:

- załącznik nr 14: zaświadczenie o dochodach,
- załącznik nr 15: podanie,
- załącznik nr 16: wniosek,
- załącznik nr 18: oświadczenie majątkowe.
Opłata skarbowa nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, odpowiedź wysyłana drogą pocztową, możliwość osobistego odbioru korespondencji przy stanowisku nr 17 Wydziału Polityki Społecznej - Referat Spraw Mieszkaniowych. Termin rozpatrzenia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich dokumentów. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, niedopełnienie powyższego skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez dalszego biegu.
Tryb odwoławczy nie przysługuje
Uwagi Wydział Polityki Społecznej - Referat Spraw Mieszkaniowych, przyjmuje interesantów z wykorzystaniem automatycznego systemu kolejkowego.

W przypadku osób, które zajmują lokal bez tytułu prawnego, na skutek wypowiedzenia umowy najmu lokalu dopuszcza się ponowne zawarcie umowy najmu dotychczas zajmowany lokal (przywrócenie tytułu prawnego) pod warunkiem spełniania łącznie następujących kryteriów:
1) złożenia wniosku o przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,
2) ustania przyczyny będącej podstawą wypowiedzenia umowy najmu, w przypadku wypowiedzenia umowy z powodu zadłużenia z tytułu czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, warunek ten uznaje się za spełniony również wówczas gdy wnioskodawca zawarł ugodę (porozumienie) w sprawie spłaty zadłużenia i wywiązuje się z niej przez okres co najmniej 3 kolejnych miesięcy,
3) powierzchnia zajmowanego lokalu nie przekracza powierzchni pozwalającej na otrzymanie dodatku mieszkaniowego, obliczonej według zasad określonych w art. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późniejszymi zmianami) z możliwością uwzględnienia, w uzasadnionych przypadkach, przekroczenie powierzchni maksymalnie o 50%,  
4) średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie wniosku nie przekracza 195% najniższej emerytury na członka rodziny osoby ubiegającej się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu i 235% w przypadku osoby samotnej,
5) wnioskodawcy lub jego małżonkowi jak również osobie pozostającej we wspólnym pożyciu z wnioskodawcą nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości lub innej nieruchomości mogącej stanowić podstawę do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.
Wskazane powyżej przepisy mają zastosowanie w przypadku, gdy przywrócenie tytułu prawnego do lokalu jest zgodne z zasadami racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza jest Pani Mirosława Danecka. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl, tel. (32)295 68 25 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w zakresie mieszkaniowego zasobu gminy, wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz tymczasowych pomieszczeń, na podstawie art.  6 ust.1 lit c i art.9 ust.2 lit a – ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego  w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.  ,,Polityka praw i wolności” obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym,  umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-01-03 10:51:23
Data utworzenia 2014-09-29
Data udostępnienia 2014-09-29 14:02:29
Osoba odpowiedzialna Natalia Wierzelewska
Udostępnił Karol Chruściel