Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
Opis Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 150). Uchwała Nr XXXVII/737/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 maja 2014 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz.Urz.Woj.Śla.2014 r. poz. 2890 z późn.zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).
Miejsce Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja Tel: (32) 295 68 17, 295 68 19, 295 67 89, 295 68 21
fax: (32) 262 50 32
e-mail: lokalowy@dabrowa-gornicza.pl
 
GODZINY PRACY WYDZIAŁU:
poniedziałek i czwartek  7.30 - 17.00
wtorek, środa, piątek     7.30 - 15.30

Wymagane dokumenty - dokument tożsamości wnioskodawcy,
- kserokopia decyzji o przydziale lub skierowania do zawarcia umowy najmu,
- kserokopia umowy najmu,
- dokumenty potwierdzające wszelkie osiągane dochody,
- aneks czynszowy lokalu, w którym mieszka wnioskodawca.
Załączniki Załączniki do pobrania przy stanowisku nr 21 lub na stronie internetowej www.dabrowa-gornicza.pl BIP--> Sposoby załatwiania spraw:

- załącznik nr 14: zaświadczenie o dochodach,
- załącznik nr 15: podanie,
- załącznik nr 16: wniosek.
Opłata skarbowa nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, odpowiedź wysyłana drogą pocztową, możliwość osobistego odbioru korespondencji przy stanowisku nr 21 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Referat Mieszkaniowy. Termin rozpatrzenia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich dokumentów. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, niedopełnienie powyższego skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez dalszego biegu.
Tryb odwoławczy nie przysługuje
Uwagi Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Referat Mieszkaniowy, przyjmuje interesantów z wykorzystaniem automatycznego systemu kolejkowego.

W przypadku osób, które zajmują lokal bez tytułu prawnego, na skutek wypowiedzenia umowy najmu lokalu dopuszcza się ponowne zawarcie umowy najmu dotychczasowego lokalu (przywrócenie tytułu prawnego) pod warunkiem spełniania łącznie następujących kryteriów:
1) złożenia wniosku o przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,
2) ustania przyczyny będącej podstawą wypowiedzenia umowy najmu, w przypadku wypowiedzenia umowy z powodu zadłużenia z tytułu czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, warunek ten uznaje się za spełniony również wówczas gdy wnioskodawca zawarł ugodę (porozumienie) w sprawie spłaty zadłużenia i wywiązuje się z niej przez okres co najmniej 3 kolejnych miesięcy,
3) powierzchnia zajmowanego lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego obliczonej wedle zasad określonych w art. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami),
4) średni miesięczny dochód w okresie 6 miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie wniosku nie przekracza 195% najniższej emerytury na członka rodziny osoby ubiegającej się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu i 235% w przypadku osoby samotnej,
5) wnioskodawcy lub jego małżonkowi jak również osobie pozostającej we wspólnym pożyciu z wnioskodawcą nie przysługuje tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub innej nieruchomości mogącej stanowić podstawę do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.
Wskazane powyżej przepisy mają zastosowanie w przypadku, gdy przywrócenie tytułu prawnego do lokalu jest zgodne z zasadami racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Ochrona danych osobowych Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą przy ul. Granicznej 21.
2. Dane osobowe są zbierane w celu określonym przepisami.
3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-07-28 15:06:43
Data utworzenia 2014-09-29
Data udostępnienia 2014-09-29 14:02:29
Osoba odpowiedzialna Marcin Górski
Udostępnił Magdalena Chojnacka