Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa zamiana lokalu z urzędu
Opis Podstawa prawna:
ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1182),
Uchwała Nr XXXVII/737/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz tymczasowych pomieszczeń (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Ślaskiego z 2016 r. poz. 1812),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000),
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.)
Miejsce Wydział Polityki Społecznej
Informacja Tel: (032) 295 69 36   295 68 17
fax: (032) 262 50 32
e-mail: lokalowy@dabrowa-gornicza.pl
 
GODZINY PRACY WYDZIAŁU:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 18.00
piątek   7.30 - 13.00
Wymagane dokumenty - dokument tożsamości wnioskodawcy,
- kserokopia umowy najmu,
- zaświadczenie MZBM o braku zaległości czynszowych,
- dokumenty potwierdzające wszelkie osiągane dochody.
Załączniki Załączniki do pobrania przy stanowisku nr 17 lub na stronie internetowej
www.dabrowa-gornicza.pl BIP Sposoby załatwiania spraw:
- załącznik nr 9: podanie,
- załącznik nr 10: wniosek o zamianę lokalu,
- załącznik nr 14: zaświadczenie o dochodach,
- załącznik nr 18: oświadczenie majątkowe.
Opłaty Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, odpowiedź wysyłana drogą pocztową, możliwość osobistego odbioru korespondencji przy stanowisku nr 17 Wydziału Polityki Społecznej - Referat Spraw Mieszkaniowych.

Termin rozpatrzenia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich dokumentów. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, niedopełnienie powyższego skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez dalszego biegu.
Tryb odwoławczy Nie przysługuje.
Uwagi Wydział Polityki Społecznej - Referat Spraw Mieszkaniowych, przyjmuje interesantów z wykorzystaniem automatycznego systemu kolejkowego.

Wolne lokale mogą być wynajmowane w drodze zamiany z osobami, które posiadają lokal w zasobach gminy i spełniają następujące kryteria:
1. zamieszkując w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy o dużej powierzchni, wyrażają zgodę na lokal o mniejszej powierzchni, osiągając dochód nie przekraczający 150 % najniższej emerytury na członka rodziny i 180 % w przypadku osoby samotnej na lokal mieszkalny lub 75% najniższej emerytury na członka rodziny i 125% w przypadku osoby samotnej na lokal będący przedmiotem najmu socjalnego,
2. zmiana lokalizacji na lokal równorzędny może nastąpić z uwagi na stan zdrowia, ważne powody rodzinne lub społeczne,
3. z uwagi na sytuację rodzinną wnioskują o zamianę zajmowanego lokalu o większej powierzchni użytkowej - na dwa odrębne mniejsze lokale,
4. których dochód miesięczny w okresie 3 miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie wniosku, jest nie mniejszy niż 100% najniższej emerytury,
na członka rodziny ubiegającej się o zamianę i 150% najniższej emerytury, w przypadku osoby samotnej,
5. zmiana lokalizacji lokalu bedącego przedmiotem najmu socjalnego może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, kiedy dochód przeliczony w okresie 3 m-cy poprzedzających jego zakwalifikowanie nie przekracza 75% najniższej emerytury na członka rodziny i 125% w przypadku osoby samotnej oraz pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Mieszkaniową Rady Miejskiej.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków do sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego i energetycznego.

W zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy, do podania należy dołączyć sentencję wyroku sądowego rozwiązującego małżeństwo, umowę najmu lokalu, dokumenty potwierdzające inwalidztwo, w przypadku rozwodu - wyrok stwierdzający sposób korzystania ze wspólnego mieszkania, lub inne wynikające z indywidualnej sytuacji dokumenty.

Warunkiem dokonania zamiany lokali określonych w pkt 2,3,4 jest brak zaległości z tytułu najmu lokalu.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza jest Pani Mirosława Danecka. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl,  tel. (32)295 67 34.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w zakresie mieszkaniowego zasobu gminy, wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz tymczasowych pomieszczeń, na podstawie art.  6 ust.1 lit c i art.9 ust.2 lit a – ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego  w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.  ,,Polityka praw i wolności” obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym,  umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-08-21 15:04:27
Data utworzenia 2003-09-24
Data udostępnienia 2003-09-24 12:38:28
Osoba odpowiedzialna Natalia Wierzelewska
Udostępnił Agnieszka Przybyszewska