Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa zamiana lokalu z urzędu
Opis Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1234 z późn.zm) Uchwała Nr XXXVII/737/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 maja 2014 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dz.Urz.Woj.Śl.2016 poz.1812) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn.zm.), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922 z późn.zm.).
Miejsce Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja Tel: (032) 295 69 36   295 68 17
fax: (032) 262 50 32
e-mail: lokalowy@dabrowa-gornicza.pl
 
GODZINY PRACY WYDZIAŁU:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 18.00
piątek   7.30 - 13.00
Wymagane dokumenty - dokument tożsamości wnioskodawcy,
- kserokopia umowy najmu,
- zaświadczenie MZBM o braku zaległości czynszowych,
- dokumenty potwierdzające wszelkie osiągane dochody.
Załączniki Załączniki do pobrania przy stanowisku nr 17 lub na stronie internetowej
www.dabrowa-gornicza.pl BIP Sposoby załatwiania spraw:
- załącznik nr 9: podanie,
- załącznik nr 10: wniosek o zamianę lokalu,
- załącznik nr 14: zaświadczenie o dochodach.
Opłaty Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, odpowiedź wysyłana drogą pocztową, możliwość osobistego odbioru korespondencji przy stanowisku nr 17 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Referat Mieszkaniowy.

Termin rozpatrzenia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich dokumentów. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, niedopełnienie powyższego skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez dalszego biegu.
Tryb odwoławczy Nie przysługuje.
Uwagi Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Referat Mieszkaniowy, przyjmuje interesantów z wykorzystaniem automatycznego systemu kolejkowego.

Wolne lokale mogą być wynajmowane w drodze zamiany z osobami, które posiadają lokal w zasobach gminy i spełniają następujące kryteria:
1. zamieszkując w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy o dużej powierzchni, wyrażają zgodę na lokal o mniejszej powierzchni, osiągając dochód nie przekraczający 150 % najniższej emerytury na członka rodziny i 180 % w przypadku osoby samotnej na lokal mieszkalny lub 75% najniższej emerytury na członka rodziny i 125% w przypadku osoby samotnej na lokal socjalny,
2. zmiana lokalizacji na lokal równorzędny może nastąpić z uwagi na stan zdrowia, ważne powody rodzinne lub społeczne,
3. z uwagi na sytuację rodzinną wnioskują o zamianę zajmowanego lokalu o większej powierzchni użytkowej - na dwa odrębne mniejsze lokale,
4. których dochód miesięczny w okresie sześciu miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie wniosku, jest nie mniejszy niż 100% najniższej emerytury,
na członka rodziny ubiegającej się o zamianę i 150% najniższej emerytury, w przypadku osoby samotnej,
5. zmiana lokalizacji lokalu socjalnego może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, kiedy dochód przeliczony w okresie 6 m-cy poprzedzających jego zakwalifikowanie nie przekracza 75% najniższej emerytury na członka rodziny i 125% w przypadku osoby samotnej oraz pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Mieszkaniową Rady Miejskiej.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków do sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego i energetycznego.

W zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy, do podania należy dołączyć sentencję wyroku sądowego rozwiązującego małżeństwo, umowę najmu lokalu, dokumenty potwierdzające inwalidztwo, w przypadku rozwodu - wyrok stwierdzający sposób korzystania ze wspólnego mieszkania, lub inne wynikające z indywidualnej sytuacji dokumenty.

Warunkiem dokonania zamiany lokali określonych w pkt. 2,3,4 jest brak zaległości z tytułu najmu lokalu.
Przetwarzanie danych osobowych "Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, tel. 32 295 67 14, fax 32 295 96 77, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w  celu do jakiego zostały podane, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a do e, ww. rozporządzenia.
3. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do:  dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim, w  Dąbrowie Górniczej to:   tel. 32 295 67 34, e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl.".
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-09-13 13:52:56
Data utworzenia 2003-09-24
Data udostępnienia 2003-09-24 12:38:28
Osoba odpowiedzialna Marcin Górski
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga