Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa zamiana lokalu z urzędu
Opis Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 150). Uchwała Nr XXXVII/737/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 maja 2014 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz.Urz.Woj.Śla.2014 r. poz. 2890 z późn. zm.) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.).
Miejsce Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja Tel: (032) 295 69 36   295 68 17
fax: (032) 262 50 32
e-mail: lokalowy@dabrowa-gornicza.pl
 
GODZINY PRACY WYDZIAŁU:
poniedziałek i czwartek 7.30 - 17.00
wtorek, środa, piątek   7.30 - 15.30
Wymagane dokumenty - dokument tożsamości wnioskodawcy,
- kserokopia umowy najmu,
- zaświadczenie MZBM o braku zaległości czynszowych,
- dokumenty potwierdzające wszelkie osiągane dochody.
Załączniki Załączniki do pobrania przy stanowisku nr 21 lub na stronie internetowej
www.dabrowa-gornicza.pl BIP Sposoby załatwiania spraw:
- załącznik nr 9: podanie,
- załącznik nr 10: wniosek o zamianę lokalu,
- załącznik nr 14: zaświadczenie o dochodach.
Opłaty Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, odpowiedź wysyłana drogą pocztową, możliwość osobistego odbioru korespondencji przy stanowisku nr 21 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Referat Mieszkaniowy.

Termin rozpatrzenia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich dokumentów. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, niedopełnienie powyższego skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez dalszego biegu.
Tryb odwoławczy Nie przysługuje.
Uwagi Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Referat Mieszkaniowy, przyjmuje interesantów z wykorzystaniem automatycznego systemu kolejkowego.

Wolne lokale mogą być wynajmowane w drodze zamiany z osobami, które posiadają lokal w zasobach gminy i spełniają następujące kryteria:
1. zamieszkując w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy o dużej powierzchni, wyrażają zgodę na lokal o mniejszej powierzchni, osiągając dochód nie przekraczający 150 % najniższej emerytury na członka rodziny i 180 % w przypadku osoby samotnej na lokal mieszkalny lub 75% najniższej emerytury na członka rodziny i 125% w przypadku osoby samotnej na lokal socjalny,
2. zmiana lokalizacji na lokal równorzędny może nastąpić z uwagi na stan zdrowia, ważne powody rodzinne lub społeczne,
3. z uwagi na sytuację rodzinną wnioskują o zamianę zajmowanego lokalu o większej powierzchni użytkowej - na dwa odrębne mniejsze lokale,
4. których dochód miesięczny w okresie sześciu miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie wniosku, jest nie mniejszy niż 100% najniższej emerytury,
na członka rodziny ubiegającej się o zamianę i 150% najniższej emerytury, w przypadku osoby samotnej,
5. zmiana lokalizacji lokalu socjalnego może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, kiedy dochód przeliczony w okresie 6 m-cy poprzedzających jego zakwalifikowanie nie przekracza 75% najniższej emerytury na członka rodziny i 125% w przypadku osoby samotnej oraz pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Mieszkaniową Rady Miejskiej.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków do sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego i energetycznego.

W zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy, do podania należy dołączyć sentencję wyroku sądowego rozwiązującego małżeństwo, umowę najmu lokalu, dokumenty potwierdzające inwalidztwo, w przypadku rozwodu - wyrok stwierdzający sposób korzystania ze wspólnego mieszkania, lub inne wynikające z indywidualnej sytuacji dokumenty.

Warunkiem dokonania zamiany lokali określonych w pkt. 2,3,4 jest brak zaległości z tytułu najmu lokalu.
Ochrona danych osobowych Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą przy ul. Granicznej 21.
2. Dane osobowe są zbierane w celu określonym przepisami.
3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-12-08 15:03:55
Data utworzenia 2003-09-24
Data udostępnienia 2003-09-24 12:38:28
Osoba odpowiedzialna Marcin Górski
Udostępnił Agnieszka Przybyszewska