Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa zamiana lokalu z urzędu
Opis Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 2, ust 3 oraz art. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 31 poz. 266 z 2005 r. z późn. zm.), Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/505/08 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z 2006 r.).Miejsce Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja Tel: (032) 295 69 36   295 68 17
fax: (032) 262 50 32
e-mail: lokalowy@dabrowa-gornicza.pl
 
GODZINY PRACY WYDZIAŁU:
poniedziałek i czwartek 7.30 - 17.00
wtorek, środa, piątek   7.30 - 15.30
Wymagane dokumenty - dokument tożsamości wnioskodawcy,
- kserokopia umowy najmu,
- zaświadczenie MZBM o braku zaległości czynszowych,
- dokumenty potwierdzające wszelkie osiągane dochody brutto
Załączniki Załączniki do pobrania przy stanowisku nr 17 lub na stronie internetowej
www.dabrowa-gornicza.pl BIP Sposoby załatwiania spraw:
- załącznik nr 9: podanie,
- załącznik nr 10: wniosek o zamianę lokalu,
- załącznik nr 14: zaświadczenie o dochodach brutto,
Opłaty Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, odpowiedź wysyłana drogą pocztową, możliwość osobistego odbioru korespondencji przy stanowisku nr 17 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Referat Mieszkaniowy.
Termin rozpatrzenia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich dokumentów. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, niedopełnienie powyższego skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez dalszego biegu.
Tryb odwoławczy Nie przysługuje.
Uwagi Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Referat Mieszkaniowy, przyjmuje interesantów z wykorzystaniem automatycznego systemu kolejkowego.

Wolne lokale mogą być wynajmowane w drodze zamiany z osobami, które posiadają lokal w zasobach gminy i spełniają następujące kryteria:
1. zamieszkując w lokalach o dużej powierzchni, wyrażają zgodę na lokal o mniejszej
powierzchni,
2. zmiana lokalizacji na lokal równorzędny z uwagi na stan zdrowia, ważne powody rodzinne lub społeczne,
3. zamieszkują w lokalu, który po opróżnieniu podlegać będzie najmowi jako lokal socjalny, z uwagi na sytuację rodzinną wnioskują o podział zajmowanego lokalu o większej powierzchni użytkowej - na dwa odrębne mniejsze lokale,
4. których dochód miesięczny w okresie 6 m-cy poprzedzających zakwalifikowanie wniosku, jest nie mniejszy niż 100% najniższej emerytury na członka rodziny ubiegającej się o zamianę i 150% w przypadku osoby samotnej.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków do sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

W zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy, do podania należy dołączyć sentencję wyroku sądowego rozwiązującego małżeństwo, umowę najmu lokalu, dokumenty potwierdzające inwalidztwo, w przypadku rozwodu - wyrok stwierdzający sposób korzystania ze wspólnego mieszkania, lub inne wynikające z indywidualnej sytuacji dokumenty.

Warunkiem dokonania zamiany lokali określonych w pkt. 1,2,3,4 jest brak zaległości z tytułu najmu lokalu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2010-04-28 15:12:48
Data utworzenia 2003-09-24
Data udostępnienia 2003-09-24 12:38:28
Osoba odpowiedzialna Lucyna Sitarska
Udostępnił Magdalena Chojnacka