Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Komisje Rady Miejskiej

Nazwa Komisja Rewizyjna
Skład Szymon Widera - Przewodniczący
Bożena Kozak- Wiceprzewodnicząca
Jerzy Reszke
Krystyna Chrobot
Robert Witecki
Sławomir Żmudka
Zadania Na podstawie § 31 Statutu Miasta:
1. Komisja Rewizyjna wykonuje funkcje kontrolne Rady. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny funkcjonowania Miasta, zapobiegania niekorzystnym zjawiskom w jego funkcjonowaniu oraz pomoc w usuwaniu zjawisk negatywnych.
2. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Prezydenta, kierowników jednostek organizacyjnych, a także jednostek pomocniczych Miasta, zwanych dalej łącznie podmiotami kontrolowanymi.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Miasta i występuje do Rady z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Prezydentowi.
4. Niezależnie od planu pracy Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole na żądanie Rady, która określa podmiot kontrolowany i zakres przedmiotowy oraz termin kontroli.
5. Komisja dokonuje kontroli z punktu widzenia zgodności działalności podmiotów kontrolowanych z prawem, a także zgodności prowadzonej przez nie dokumentacji ze stanem faktycznym.
6. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz biegłych, posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
7. W wykonywaniu funkcji kontrolnej, Komisja Rewizyjna może współdziałać z innymi Komisjami, w zakresie ich właściwości. Współdziałanie polega w szczególności na działalności kontrolnej oraz na przeprowadzaniu wspólnych kontroli przez Członków Komisji Rewizyjnej i Członków innych Komisji.
8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do Przewodniczących innych Komisji, o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-22 09:46:09
Data utworzenia 2015-01-08
Data udostępnienia 2003-07-01 14:27:28
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Halaburda
Udostępnił Karol Chruściel