Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Sposoby załatwiania spraw

Nazwa Zgłoszenie instalacji niewymagających pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
Opis Podstawa prawna: art. 152 ust. 1 ustawy z dn. 4 lipca 2006 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2020 r. poz. 1219) i rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), ustawa z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1781)
Miejsce Wydział Ochrony Środowiska
Informacja  
Tel: (032) 295 69 18
fax: (032) 295 69 59
e-mail: ekologia@dabrowa-gornicza.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa w godz.  7.30- 15.30
czwartek w godz. 7.30-18.00
piątek w godz. 7.30-13.00
Wymagane dokumenty 1.Dokumentacja techniczna przydomowej oczyszczalni ścieków - opis techniczny, schemat działania, instrukcja eksploatacji
2.Aprobata techniczna/certyfikat/deklaracja zgodności/deklaracja właściwości użytkowych urządzeń oczyszczalni ścieków
3.Informacja dotycząca przyjęcia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przez Wydział Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu lub informacja o pozwoleniu na budowę uwzględniającym przydomową oczyszczalnię ścieków
4.Mapa z naniesioną lokalizacją oczyszczalni
Załączniki Wniosek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni - druk wniosku nr 8,
Istnieje możliwość pobrania wymienionego druku na stronie www.bip.dabrowa- gornicza.pl oraz w Biurze Obsługi Klientów /BOK/, stanowisko Wydziału Ochrony Środowiska
Opłaty 4.Opłata skarbowa:
Przyjęcie zgłoszenia                  120,00 zł
Od złożonego pełnomocnictwa            17,00zł
UWAGA: opłata 120,00 zł zgodnie z ustawą  z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  - część I pkt 13 załącznika do ustawy,  z zastrzeżeniem, że zgodnie
z art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, opłacie nie podlegają zgłoszenia w sprawach  budownictwa mieszkaniowego
Zwolnienie z opłaty od złożonego pełnomocnictwa:
1.jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
2.jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej,
Opłaty w wymaganej wysokości należy wpłacać na konto urzędu przelewem bankowym.
Numer konta bankowego Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej: Getin Noble Bankowe
S.A  83 1560 1010 0000 9480 0000 1112. Płatności można realizować kartą
płatniczą
na stanowisku 16 i 18 w Biurze Obsługi Klienta (na parterze budynku) w godzinach
: poniedziałek, wtorek, środa 7:30-15:00, czwartek 7:30-17.30,piątek 7:30-12.30. Płatności można realizować w kasie automatycznej zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego czynnej w godzinach otwarcia urzędu.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej, 21 tel. (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza jest Pani Mirosława Danecka. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@dg.pl,  tel. (32) 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu realizacji przedmiotowego dofinansowania, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo
do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych
nie będziemy mogli podpisać i zrealizować umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-12 12:47:34
Data utworzenia 2020-05-05
Data udostępnienia 2020-05-05 13:52:53
Osoba odpowiedzialna Marcin Janik
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga