Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Sposoby załatwiania spraw

Nazwa Postępowanie w sprawie wydania opinii dotyczącej wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy
Opis Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 75),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 72) w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 162.).

Przepisy pomocnicze:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845, z późn. zm.).
Miejsce Wydział Polityki Społecznej
tel.: 32/ 295 67 65
fax: 32/ 295 96 54
e-mail: wps@dg.pl  
Godziny pracy:
poniedziałek - środa  od  7:30  do  15:30
czwartek od  7:30  do  18:00
piątek od  7:30  do 13:00

Informacja Stanowisko BOK nr 14
tel.: 32/ 295 67 65
fax: 32/ 295 96 54
e-mail: wps@dg.pl  
 
Wymagane dokumenty Wypełniony wniosek wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami niżej wymienionych dokumentów (punkty/pozycje/dokumenty 1-7 obowiązkowe):
1. tytuł prawny do lokalu
2. protokół z pomiaru natężenia oświetlenia
3. protokół z kontroli przewodów kominowych
4. decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego (wraz z dokonanymi pomiarami powierzchni użytkowej budynku/lokalu)
5. dokument dotyczący oceny jakości wody - wynik badania bakteriologicznego z laboratorium posiadającego udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody
6. umowa/deklaracja lub inny dokument dotyczący gospodarowania odpadami
7. atesty i certyfikaty na elementy wykończenia, sprzęt i wyposażenie dotyczące bezpieczeństwa użytkowania
(punkty/pozycje/dokumenty  8-9 opcjonalnie do wyboru):
8. W przypadku, gdy podmiot planujący prowadzić klub dziecięcy, zamierza zapewniać posiłki korzystając z usług cateringowych:
a) decyzja o zatwierdzeniu kuchni firmy cateringowej do prowadzenia działalności w zakresie produkcji wyrobów garmażeryjnych oraz zaświadczenie dotyczące wpisu tej firmy do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
b) decyzja o zatwierdzeniu tzw. "wydawalni posiłków" w lokalu, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy wraz z zaświadczeniem o wpisie tej "wydawalni posiłków" do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
9. W przypadku, gdy podmiot planujący prowadzić klub dziecięcy, zamierza zapewniać posiłki korzystając z własnej kuchni, jako zakładu zbiorowego żywienia zamkniętego, pisemne stanowisko (opinia, decyzja) SANEPID-u dopuszczające placówkę do przygotowywania posiłków na miejscu, zawierające zgodę na rozpoczęcie działalności.
Załączniki Wniosek o wydanie opinii w sprawie spełniania wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym
Opłaty Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy W ciągu miesiąca od złożenia wniosku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej - Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ul. Dąbrowskiego 23, 40-001 Katowice, tel. 32/ 255 27 75, w terminie 14 dni od doręczenia.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim
w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 6700, e-mail: um@dg.pl
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iodo@dg.pl
b) pisemnie na adres siedziby Administratora
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w celu dotyczącym postępowania w sprawie wydania opinii, dotyczącej wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, o których mowa w rubryce "Podstawa prawna".
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-03-19 08:57:39
Data utworzenia 2020-03-05
Data udostępnienia 2020-03-05 14:56:12
Osoba odpowiedzialna Natalia Wierzelewska
Udostępnił Anastazja Wypych