Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Sposoby załatwiania spraw

Nazwa Organizowanie zgromadzeń publicznych na podstawie art. 21
Opis Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz.U.2019.631).
Miejsce Centrum Zarządzania Kryzysowego
Informacja tel.: 32 262 44 10  fax: 32 262 44 46
e-mail: ośrodek_dysp@dabrowa-gornicza.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - środa od  7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 18.00
piątek od 7.30 do 13.00

 
Wymagane dokumenty Złożenie na adres poczty elektronicznej osrodek_dysp@dabrowa-gornicza.pl lub telefonicznie na numer  
32 262 44 10 (ustnie do protokołu), nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną
datą zgromadzenia, zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu.
Zawiadomienie musi zawierać następujące dane:
1) Imię i nazwisko organizatora, numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości
w przypadku osoby nieposiadającej numer PESEL, adres poczty elektronicznej, numer telefonu umożliwiający kontakt z organizatorem,
2) Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia (nie powodując utrudnień w ruchu drogowym) ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
3) Ewentualne zagrożenia, które w ocenie organizatora mogą pojawić się w trakcie zagrożenia.
Załączniki nie wymaga się
Opłaty czynność nie wymaga opłaty skarbowej
Termin załatwienia sprawy 1) Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej umieszcza się niezwłocznie informację o miejscu i terminie planowanego zgromadzenia.
2) Wydanie decyzji w przypadku rozwiązania zgromadzenia publicznego, w terminie 72 godzin od wydania decyzji ustnej.
Tryb odwoławczy Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do Sądu Okręgowego w Katowicach w terminie 7 dni od wydania decyzji ustnej o rozwiązaniu zgromadzenia.
Uwagi Organizator zgromadzenia może zastosować przepisy rozdziału 3 ustawy Prawo o zgromadzeniach, jeżeli uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.    
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych              
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  
z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00,
e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl  
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,
w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na podstawie art. 6 ust.1 lit. C - ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie art. 8 ustawy Prawo o zgromadzeniach.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.  Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.  ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie
z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym,  umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-02-11 12:30:52
Data utworzenia 2020-02-11
Data udostępnienia 2020-02-11 11:54:24
Osoba odpowiedzialna Ireneusz Ryl
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga