Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Sposoby załatwiania spraw

Nazwa Ustalenie zasad korzystania z przystanków autobusowych położonych na terenie Dąbrowy Górniczej dla linii regularnej.
Opis Ustawa- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 256
z późn. zmianami), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 470 z późn. zm.), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2019.1145 z późn. zm.) art. 25 ust. 5 oraz art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zmianami), art. 22 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zmianami), uchwały nr XXX/640/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/357/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 5 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Górnicza oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Miejsce Wydział Infrastruktury Miejskiej
pokój 318, III piętro
Informacja nr tel: 32 295 69 79
nr fax: 32 295 96 76
e- mail: ekopecka@dabrowa-gornicza.pl; pzmuda@dabrowa-gornicza.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek- środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 18.00
piątek od 7.30 do 13.00
fax: 111112
Wymagane dokumenty 1. Rozkład jazdy,
2. Wykaz pojazdów którymi będą realizowane przewozy,
3. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi,
4. Wykaz przystanków komunikacyjnych dla których Wnioskodawca występuje o ustalenie zasad korzystania,
5. Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności
w zakresie przewozu osób,
6. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub z ewidencji działalności gospodarczej.
Załączniki Wniosek o ustalenie zasad korzystania z przystanków autobusowych położonych na terenie Dąbrowy Górniczej. Załącznik nr 1.

Istnieje możliwość pobrania wymaganych załączników na stronie www.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej), przy Biurze Obsługi Interesanta (regał przy głównym wejściu do UM) lub w Wydziale Infrastruktury Miejskiej- pokój nr 318.
Opłaty Bez opłat
Termin załatwienia sprawy Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Zezwolenie na korzystanie z przystanków autobusowych można odebrać w Wydziale Infrastruktury Miejskiej- pokój nr 318 (III piętro).
UWAGI:
zgodnie z art. 35 § 5 kpa do w/w terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Miejsce złożenia dokumentów Biuro Obsługo Interesanta stanowisko nr 14.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy.
Uwagi W przypadku braku kompletów wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów). Nie uzupełnienie brakujących dokumentów
w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl  
2) Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3) Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w celu likwidacji szkody komunikacyjnej na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa o których mowa w rubryce: Podstawa prawna.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6) ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podane przez Panią/ Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/ Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  w tym profilowaniu.
Wydział odpowiedzialny Wydział Infrastruktury Miejskiej- pokój 318 (III pietro), tel. 32 295 69 97
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-09-21 13:56:58
Data utworzenia 2020-01-07
Data udostępnienia 2020-01-07 13:49:36
Osoba odpowiedzialna Arkadiusz Grządziel
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga