Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

2014-04-01
Ogłoszenie nr BOP.526.3.13.2014 o rozpoczęciu konsultacji uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowy Górniczej w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza oraz określenia granic ich obwodów - KONSULTACJE ZAKOŃCZONE
Termin rozpoczęcia konsultacji:     01.04.2014
Termin zakończenia konsultacji:     10.04.2014

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi"
- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce:  "Konsultacje aktów prawa miejscowego"


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Oświaty
pokój nr 228, II piętro
tel. (032) 295 68 35
e-mail: oswiata@dabrowa-gornicza.pl


Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Elżbieta Gęca- Naczelnik Wydziału Oświaty
pokój nr 228, II piętro
tel. (032) 295 68 35
e-mail: oswiata@dabrowa-gornicza.pl


Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2014 r. (decyduje data wpływu)
w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych, ul. Graniczna 21,
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl

Podstawa prawna:
-  Zarządzenie Nr 2540/10 Prezydenta Miasta z dnia 13 grudnia 2010 r.
- Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.245.3727)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Elżbieta Gęca
Naczelnik Wydziału Oświaty
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2014-04-15 07:58:39
Data utworzenia 2014-04-01
Data udostępnienia 2014-04-01 14:30:09
Osoba odpowiedzialna Piotr Drygała
Udostępnił Magdalena Chojnacka