Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

2022-05-09
Ogłoszenie Nr WOP.526.3.14.2022 o konsultacjach aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dabrowie Górniczej w sprawie: zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 roku.
Ogłoszenie Nr WOP.526.3.14.2022 o konsultacjach aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dabrowie Górniczej w sprawie: zawieszenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 roku.


Termin rozpoczęcia konsultacji: 10.05.2022

Termin zakończenia konsultacji: 16.05.2022


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
• www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”,
• www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce „Konsultacje aktów prawa miejscowego”.

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:  
Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza, pok. 108,

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest: Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik, z-ca Naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, tel. 518 270 597, e-mail: asienkiewicz@dg.pl
     
Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie i Uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 16.05.2022 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
z dopiskiem „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”,
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl


Podstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta z dnia 9.04.2021 r.
• Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2021 roku, poz. 1968)
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych
i Aktywności Obywatelskiej

Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-05-19 10:43:30
Data utworzenia 2022-05-09
Data udostępnienia 2022-05-09 12:13:46
Osoba odpowiedzialna Agnieszka Sienkiewicz
Udostępnił Anastazja Wypych