Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

2022-04-08
Ogłoszenie nr WOP.526.3.8.2022 o konsultacjach aktu prawa miejscowego (opracowanego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie*: sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza w rejonie Kopalni Dolomitu Ząbkowice”.
Ogłoszenie nr 526.3.8.2022 o konsultacjach aktu prawa miejscowego (opracowanego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie*: sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza w rejonie Kopalni Dolomitu Ząbkowice”.


Termin rozpoczęcia konsultacji: 11.04.2022 r.


Termin zakończenia konsultacji: 02.05.2022 r.Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
• www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”.
• www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce „Konsultacje aktów prawa miejscowego”.


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

Wydział Urbanistyki i Architektury tel. 32 295 67 26Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:

Anna Markowicz, Inspektor Wydziału Urbanistyki i Architektury, tel. 32 295 67 26, e-mail: amarkowicz@dg.plSposób wnoszenia uwag i opinii: Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 17.05.2022 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21,

b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl

     
Podstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza  z dnia 9.04.2021 r.
• Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2021 roku, poz. 1968)
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).

* W przypadku projektów aktu prawa miejscowego sporządzonego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opinie oraz uwagi będą rozpatrywane w trybie tej ustawy.
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury                                       

mgr. inż. Illa Marek
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-05-26 12:49:21
Data utworzenia 2022-04-08
Data udostępnienia 2022-04-08 12:44:40
Osoba odpowiedzialna Agnieszka Sienkiewicz
Udostępnił Anastazja Wypych