Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

2017-10-04
Ogłoszenie nr WOP.526.3.36.2017 o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" w Dąbrowie Górniczej. Konsultacje zakończono.
Termin rozpoczęcia konsultacji:   04.10.2017
Termin zakończenia konsultacji:   13.10.2017


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6a, pokój nr 9

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Magdalena Mike, Z-ca Naczelnika, Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6a, pokój nr 9, e-mail:mmike@dabrowa-gornicza.pl; Tel.:668573952

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 13.10.2017r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21,
- w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl


Podstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 669.2015 Prezydenta Miasta z dnia 2.12.2015 r.
• Uchwała Rady Miejskiej Nr LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Magdalena Mike
Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Akywności Obywatelskiej
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2017-10-23 14:07:24
Data utworzenia 2017-10-04
Data udostępnienia 2017-10-04 14:56:47
Osoba odpowiedzialna Maciej Urbanczyk
Udostępnił Agnieszka Przybyszewska