Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Komunikacja Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: -samochodem osobowym, - pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

Opis
Podstawa prawna: Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.(tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.); - Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r.(tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1414 z późn zm.); - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych(Dz.U. z 2013r., poz. 916) Szczegółowy wykaz aktów prawnych dla kart informacyjnych od nr WKD 30/03 do nr WKD 51/17 udostępniony jest w skrytce Wydziału Komunikacji i Drogownictwa umieszczonej naprzeciw stanowisk Wydziału.

Miejsce
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
pok. 003, parter
Informacja
Tel: (32) 295 69 01
fax: (32) 295 96 24
e-mail: mdratwiński@dabrowa-gornicza.pl
Wymagane dokumenty
1.Stosowne oświadczenie wynikające z przepisów ustawy o transporcie drogowym – załącznik nr 1 do druku nr 21.
2.Kopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem wraz ze stosownym oświadczeniem wynikającym z przepisów ustawy o transporcie drogowym – załącznik nr 2 do druku nr 21.
3.Przedsiębiorca wykazuje, iż znajduje się w sytuacji zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości: 9.000 euro – w przypadku wykorzystywania jednego pojazdu, 5.000 – euro – na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.  
4.Stosowne oświadczenie wynikające z przepisów ustawy o transporcie drogowym – załącznik nr 3 do druku nr 21.
5.Wykaz pojazdów samochodowych zawierających następujące informacje: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem – załącznik nr 4 do druku nr 21.
6.Potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie licencji oraz wypisów.
Załączniki
Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym; w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - nr 22  
Do pobrania:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl
- w Biurze Obsługi Interesanta: stanowisko nr 5A lub skrytka Wydziału Komunikacji i Drogownictwa.
Opłaty
* skarbowe: bez opłat.

* pozostałe:
- za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym nie będącym taksówką na okres:
od 2 do 15 lat - 700,00 zł + 10% tej opłaty za każdy pojazd , +1% tej opłaty za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd                    
od 15 do 30 lat - 800,00 zł + 10% tej opłaty za każdy pojazd , +1% tej opłaty za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd                            
od 30 do 50 lat - 900,00 zł + 10% tej opłaty za każdy pojazd , +1% tej opłaty za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd                          

Opłaty można wnosić w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego (hol główny) od 7.30 do 16.30 (poniedziałek i czwartek) od 7.30 do 15.00 (wtorek, środa, piątek) lub przelewem na konto Getin Noble Bank S.A. O/Będzin 20 1560 1010 0000 9480 0000 1082 Dąbrowa Górnicza ul. Reymonta 19.
Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni.
Dokumenty finalne należy odbierać osobiście z dokumentem tożsamości w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 5A. Dopuszcza się załatwienie spraw przez osoby trzecie w przypadku posiadania stosownych pełnomocnictw/ upoważnień. Więcej informacji o zasadach udzielania pełnomocnictw/ upoważnień można uzyskać w pokoju 003.
Tryb odwoławczy
Odwołanie - przysługuje
Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu.
Uwagi
1.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów). Nieuzupełnienie brakujących dokumentów  w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

2.Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

3.O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w powyższych terminach, zawiadamia się stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

4.W przypadku dokonywania zmian w uzyskanej licencji obowiązuje procedura zawarta w karcie informacyjnej Druk nr 35/01.

5.W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesiące przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia zawiadomienia o odpowiedniej treści w terminie do 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia, a także zobowiązany jest do zwrotu dokumentów. Obowiązuje procedura określona w art. 14 a ustawy o transporcie drogowym.

6.Zgodnie z art. 95 a ustawy o transporcie drogowym: „Kto, będąc zobowiązany do zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji albo wypisów z tych dokumentów nie zwraca ich organowi, który ich udzielił, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia lub licencji stała się ostateczna – podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł”.
Obowiązek informacyjny
Klauzula informacyjna (art.13 RODO)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej:RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza jest Pani Mirosława Danecka. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl, tel. (32)295 67 34.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w celu udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i art.9 ust.2 lit. a i b - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Wydział odpowiedzialny
Wydział Komunikacji i Drogownictwa, przyjmuje klientów w przedmiotowych sprawach od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 do 15.30.
Pliki
Wniosek nr 21123,82 kB

Osoba odpowiedzialnaBeata Mazurek
Data utworzenia10 września 2014
UdostępniłMagdalena Chojnacka
Data udostępnienia10 września 2014

    Data ost. zmiany: 12 kwietnia 2019
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 38895205 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony