Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Komunikacja Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
czasowa rejestracja pojazdu na wniosek strony

Opis
Podstawa prawna: Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz.1257), Prawo o ruchu drogowym (teskt jedolity Dz.U. z 2017r. poz.1260). Szczegółowy wykaz aktów prawnych dla kart informacyjnych od nr WKD- 01/4 do nr WKD- 29/4 udostępniony jest w skrytce Wydziału Komunikacji i Drogownictwa umieszczonej naprzeciw stanowisk Wydziału.

Miejsce
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
Stanowiska w Biurze Obsługi Interesanta
Informacja
Tel: (32) 295 69 03, 295 96 24, 295 67 81
fax: (32) 295 67 92, 295 69 03, 295 96 24
e-mail: mdratwinski@dabrowa-gornicza.pl
Wymagane dokumenty
1.oryginał dowodu własności pojazdu /np. faktura, rachunek, akt darowizny, umowa kupna/
2.dowód opłaty za rejestrację czasową
3.ponadto w przypadkach:
a.pojazdu sprowadzonego z zagranicy- dokumenty wymienione w WKD-03 /za wyjątkiem zaświadczenia o badaniu technicznym/
b.pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP- tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny
c.pojazdu skierowanego na nadanie numerów identyfikacyjnych pojazdu - decyzja
4.wszystkie formalności załatwia osobiście właściciel/le pojazdu za okazaniem dowodu osobistego. Dopuszcza się załatwienie spraw przez pełnomocnika/ków ustanowionego/nych przez właściciela/ współwłaściciela /druk nr 12/
5.wypis z KRS w przypadku osób prawnych i jednostek dopuszczonych do obrotu gospodarczego.
Załączniki
Wniosek /druk nr 10/ do pobrania:
- na stronie www.bip.dabrowa-gornicza.pl
- w Biurze Obsługi Interesanta /BOI/ stanowiska Wydziału Komunikacji i Drogownictwa
Opłaty
*skarbowe:
od każdego stosunku pełnomocnictwa - 17,00 zł. /w przypadku osób nie spokrewnionych/
Opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu lub na konto Getin Noble Bank S.A. o/Będzin 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112

* pozostałe:
za rejestrację czasową:
- samochodu   - 62,00 zł.
- przyczepy, naczepy - 40,75 zł.
- motoroweru, motocykla, ciągnika rolniczego  - 37,75 zł.
za wywóz pojazdu za granicę - 112,00 zł.

Opłaty można wnosić przelewem na konto: Getin Noble Bank S.A. o/Będzin  20 1560 1010 0000 9480 0000 1082 lub w kasie Urzędu znajdującej się w BOI w holu głównym na parterze. Stanowiska kasowe czynne  w dniach: poniedziałek - środa w godz. 7.30 do 15.00, w czwartek od 7.30 do 17.30, w piątek od 7.30 do 12.30. Pokwitowanie na wpłaty drukowane jest na stanowiskach 6 BOI.
Termin załatwienia sprawy
W dniu złożenia wniosku lub w dniu następnym w przypadku wpływu dużej ilości wniosków.
Tryb odwoławczy
Przysługuje
Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu - stanowisko nr 13 BOI.
Uwagi
1.Wydział Komunikacji i Drogownictwa przyjmuje interesantów z wykorzystaniem automatycznego systemu kolejkowego /podgląd na stronie www.wirtualna.dabrowa-gornicza.pl/

2.Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek strony dokonywana jest z inicjatywy osoby zainteresowanej w następujących przypadkach:
a)wywozu pojazdu za granicę
b)przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
c)przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania homologacyjnego, badania technicznego lub naprawy.

3.Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się poprzez wydanie tablic tymczasowych oraz pozwolenia czasowego. Organ rejestrujący może wydać tablice tymczasowe i dowód tymczasowy na okres niezbędny do załatwienia sprawy, nie dłuższy jednak niż 30 dni, natomiast w przypadku pojazdów podlegających badaniom homologacyjnym na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Po upływie tego okresu właściciel pojazdu obowiązany jest zwrócić urzędowi wydane mu pozwolenie czasowe oraz tablice rejestracyjne tymczasowe /nie dotyczy wywozu pojazdu za granicę/.

4.Właściciel pojazdu ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu w ramach ubezpieczenia OC w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej, najpóźniej w dniu odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, za wyjątkiem pojazdów nabytych bez OC, które należy ubezpieczyć w dniu zakupu.

5.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa /termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów/. Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

6.Istnieje możliwość umawiania wizyt drogą internetową poprzez stronę www.kalendarz.dabrowa-gornicza.pl.
Przetwarzanie danych osobowych
Klauzula informacyjna (art.13 RODO)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej:
RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00,
e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
2.
Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza
jest Pani Mirosława Danecka. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl,
tel. (32)295 67 34.
3.
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu czasowej rejestracji pojazdu na wniosek strony na podstawie art. 6 ust.1 lit.c
- ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań  komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.
,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej
zakłada prawo do:
dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na
przetwarzanie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do
momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami
RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.
Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem
zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania
ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo
nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
w tym profilowaniu.
Wydział odpowiedzialny
Wydział Komunikacji i Drogownictwa

Wydział Komunikacji i Drogownictwa przyjmuje interesantów
od poniedziałku do środy w godz. 7.45 do 15.30
w czwartek w godz. 7.45 do 18.00
w piątek w godz. 7.45 do 13.00
Podgląd systemu kolejkowego
Status dowodu rejestracyjnego
Internetowe umawianie wizyt
Pliki

Osoba odpowiedzialnaBeata Mazurek
Data utworzenia8 września 2014
UdostępniłMagdalena Chojnacka
Data udostępnienia8 września 2014

    Data ost. zmiany: 27 marca 2019
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 38489072 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony