Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Komunikacja Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
wyrejestrowanie/ zbycie pojazdu

Opis
Podstawa prawna: Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz.1257), Prawo o ruchu drogowym (test jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1260). Szczegółowy wykaz aktów prawnych dla kart informacyjnych od nr WKD- 01/4 do nr WKD- 29/4 udostępniony jest w skrytce Wydziału Komunikacji i Drogownictwa umieszczonej naprzeciw stanowisk Wydziału.

Miejsce
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
Stanowiska w Biurze Obsługi Interesanta
Informacja
Tel: (32) 295 69 03, 295 96 24, 295 67 81
fax: (32) 295 67 92, 295 69 03, 295 96 24
e-mail: mdratwinski@dabrowa-gornicza.pl
Wymagane dokumenty
1.W przypadku wyrejestrowania pojazdu:
- zaświadczenie o demontażu pojazdu lub o przyjęciu niekompletnego pojazdu uzyskane ze stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów wyznaczonej przez wojewodę, dowód rejestracyjny, karta pojazdu /o ile była wydana/ oraz tablice rejestracyjne /w przypadku pkt 2a uwag/
- oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań złożone przez właściciela pojazdu /w obecności pracownika załatwiającego sprawę/ dot. kradzieży pojazdu oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ wraz z dowodem rejestracyjnym oraz kartą pojazdu /o ile była wydana/ /w przypadku pkt 2b uwag/
- dokumenty potwierdzające fakt dokonania demontażu pojazdu lub o przyjęciu niekompletnego pojazdu poza granicami RP tłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego /w przypadku pkt 2c uwag/ wraz z tablicami rejestracyjnymi, dowodem rejestracyjnym oraz kartą pojazdu /o ile była wydana/
- dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub kopię dokumentu potwierdzającą zarejestrowanie pojazdu za granicą /w przypadku pkt 2d uwag/
- dokumenty potwierdzające fakt trwałej i zupełnej utraty pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu oraz kartą pojazdu o ile była wydana /w przypadku pkt 2e uwag/ oraz dokument potwierdzający wniesienie stosownej opłaty na rzecz gminy.

2.W przypadku zbycia pojazdu:
- kopia dokumentu /dokumentów/ potwierdzającego przeniesienie prawa własności pojazdu

3.wszystkie formalności załatwia osobiście właściciel/le pojazdu za okazaniem dowodu osobistego. Dopuszcza się załatwienie spraw przez pełnomocnika/ków ustanowionego/nych przez właściciela/ współwłaściciela /druk nr 12/
Załączniki
Wniosek /druk nr 7/ oraz oświadczenie składane pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań /druk nr 8 dot. wyrejestrowania pojazdu/ do pobrania:
- na stronie www.bip.dabrowa-gornicza.pl
- w Biurze Obsługi Interesanta /BOI/ stanowiska Wydziału Komunikacji i Drogownictwa
Opłaty
* skarbowe:
od każdego stosunku pełnomocnictwa - 17,00 zł. /w przypadku osób nie spokrewnionych/
za wydanie decyzji  - 10,00 zł. /w przypadku wyrejestrowania pojazdu/

Opłaty można wnosić przelewem na konto: Getin Noble Bank S.A. o/Będzin 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112  lub w kasie Urzędu znajdującej się w BOI w holu głównym na parterze. Stanowiska kasowe czynne w dniach: poniedziałek - środa w godz. 7.30 do 15.00, w czwartek od 7.30 do 17.30, w piątek od 7.30 do 12.30. Pokwitowanie na wpłaty drukowane jest na stanowiskach 6 BOI.
Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni.
UWAGA:
Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego do w/w terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Tryb odwoławczy
Przysługuje
Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu - stanowisko nr 13 BOI.
Uwagi
1.Wydział Komunikacji i Drogownictwa przyjmuje interesantów z wykorzystaniem automatycznego systemu kolejkowego /podgląd na stronie www.wirtualna.dabrowa-gornicza.pl/.

2.Wyrejestrowanie pojazdu na wniosek właściciela pojazdu może nastąpić wyłącznie w sytuacjach wymienionych w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Do sytuacji takich należą:
a)demontaż pojazdu lub przyjęcie niekompletnego pojazdu posiadającego cechy identyfikacyjne numer VIN, numer nadwozia, podwozia lub ramy,
b)kradzież pojazdu
c)demontaż pojazdu lub przyjęcie niekompletnego pojazdu za granicą
d)wywóz pojazdu za granicę z jego jednoczesnym zbyciem lub wyrejestrowaniem poza granicami RP
e)udokumentowana trwała i zupełna utrata pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności. W tym przypadku warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez jego właściciela opłaty na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.

3.W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu lub tablic /tablicy/ rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań dotyczące okoliczności utraty powyższych dokumentów.

4.Istnieje możliwość powiadomienia organu rejestrującego o zbyciu pojazdu drogą korespondencyjną. W takim przypadku wniosek /np. pobrany ze strony internetowej/ podpisuje dotychczasowy właściciel, a w przypadku współwłasności wszystkie osoby, do których pojazd należał.

5.Kompletny wniosek /np. pobrany ze strony internetowej/ o wyrejestrowaniu/zbyciu pojazdu podpisany przez dotychczasowego właściciela, a w przypadku współwłasności przez wszystkie osoby, do których pojazd należał można również złożyć w Kancelari Ogólnej Urzędu- stanowisko nr 13 BOI.

6.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa /termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów/. Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

7. Istnieje możliwość umawiania wizyt drogą internetową poprzez stronę www.kalendarz.dabrowa-gornicza.pl.
Przetwarzanie danych osobowych
„Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, tel. 32 295 67 14, fax 32 295 96 77, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w  celu do jakiego zostały podane, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a do e, ww. rozporządzenia.
3. „Polityka praw i wolności” obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
4. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim, w Dąbrowie Górniczej to: tel. 32 295 67 34, e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl.”.
Wydział odpowiedzialny
Wydział Komunikacji i Drogownictwa

Wydział Komunikacji i Drogownictwa przyjmuje interesantów
od poniedziałku do środy w godz. 7.45 do 15.30
w czwartek w godz. 7.45 do 18.00
w piątek w godz. 7.45 do 13.00
Podgląd systemu kolejkowego
Status dowodu rejestracyjnego
Internetowe umawianie wizyt
Pliki

Osoba odpowiedzialnaBeata Mazurek
Data utworzenia8 września 2014
UdostępniłMagdalena Chojnacka
Data udostępnienia8 września 2014

    Data ost. zmiany: 8 lutego 2019
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 37587361 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony