Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Komunikacja Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
czasowe wycofanie pojazu z ruchu

Opis
Podstawa prawna: Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz.1257), Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2017r. poz.1260), Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.2135 z późn.zm.) art.24 ust.1. Szczegółowy wykaz aktów prawnych dla kart informacyjnych od nr WKD- 01/2 do nr WKD- 29/3 udostępniony jest w skrytce Wydziału Komunikacji i Drogownictwa umieszczonej naprzeciw stanowisk Wydziału.

Miejsce
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
Stanowiska w Biurze Obsługi Interesanta
Informacja
Tel: (32) 295 69 03, 295 96 24, 295 67 81
fax: (32) 295 67 92, 295 69 03, 295 96 24
e-mail: mdratwinski@dabrowa-gornicza.pl
Wymagane dokumenty
1.dowód rejestracyjny
2.kartę pojazdu /jeżeli była wydana/
3.tablice rejestracyjne
4.wszystkie formalności załatwia osobiście właściciel/le pojazdu za okazaniem dowodu osobistego. Dopuszcza się załatwienie spraw przez pełnomocnika/ków ustanowionego/nych przez właściciela/ współwłaściciela /druk nr 12/
5.wypis z KRS w przypadku osób prawnych i jednostek dopuszczonych do obrotu gospodarczego.
Załączniki
Wniosek /druk nr 6/ do pobrania:
- na stronie www.bip.dabrowa-gornicza.pl
- w  Biurze Obsługi Interesanta /BOI/ stanowiska Wydziału Komunikacji i Drogownictwa
Opłaty
* skarbowe:
od każdego stosunku pełnomocnictwa - 17,00 zł. /w przypadku osób nie spokrewnionych/
Opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu lub na konto Getin Noble Bank S.A. o/Będzin 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112

*pozostałe:
za wydanie decyzji - 80,00 zł. na okres do dwóch miesięcy,
w przypadku wycofania pojazdu na okres dłuższy niż 2 miesiące, lecz nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania  pojazdu z ruchu /patrz Uwagi pkt 4/ opłatę powiększa się o:
1) 4zł. - od 3 do 12 miesiąca;
2) 2 zł. - od 13 do 24 miesiąca;
3) 0,25 zł. - od 25 do 48 miesiąca.

Opłaty można wnosić przelewem na konto: Getin Noble Bank S.A. o/Będzin 20 1560 1010 0000 9480 0000 1082 lub w kasie Urzędu znajdującej się w BOI w holu głównym na parterze. Stanowiska kasowe czynne w dniach: poniedziałek i czwartek w godz. 7.30 do 16.30, w pozostałe dni od 7.30 do 15.00. Pokwitowanie na wpłaty drukowane jest na stanowiskach 6 do 8 BOI.
Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni.
UWAGA:
Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego do w/w terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Tryb odwoławczy
Przysługuje
Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu - stanowisko nr 13 BOI.
Uwagi
1.Wydział Komunikacji i Drogownictwa przyjmuje interesantów z wykorzystaniem automatycznego systemu kolejkowego /podgląd na stronie www.wirtualna.dabrowa-gornicza.pl/.

2.Pojazd wycofuje z ruchu ten organ, w którym pojazd jest zarejestrowany.

3.Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
- samochody ciężarowe, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t.
- ciągniki samochodowe
- pojazdy specjalne
- autobusy

4.Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny czas wycofania pojazdu z ruchu nie może przekroczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

5.Właściciel pojazdu zobowiązany jest zapewnić pojazdowi wycofanemu z ruchu postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania

6.W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu czasowo wycofanego z ruchu, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

7.W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu lub tablic /tablicy/ rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań dotyczące okoliczności utraty powyższych dokumentów.

8.W przypadku przywrócenia pojazdu do ruchu należy posiadać zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu /w przypadku gdy w dowodzie rejestracyjnym upłynął termin badania /

9.Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie należy okazać w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa. W przeciwnym przypadku Wydział zawiadamia o tym fakcie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Więcej informacji na stronie www.ufg.pl

10.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa /termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów/. Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

11.Istnieje możliwość umawiania wizyt drogą internetową poprzez stronę www.kalendarz.dabrowa-gornicza.pl
Przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015, poz.2135 z późn.zm.), przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych podanych przeze mnie we wniosku, niezbędnych do załatwienia sprawy jest Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane. Ponadto przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Akceptacja powyższej informacji jest konieczna przed wysłaniem wniosku.
Informuje się, iż szczegółowa podstawa prawna, z której wynika obowiązek podania danych osobowych oraz cel ich zbierania zawarta jest w pkt Opis.
Wydział odpowiedzialny
Wydział Komunikacji i Drogownictwa

Wydział Komunikacji i Drogownictwa przyjmuje interesantów
w poniedziałki i czwartki w godz. 7.45 do 17.00
w pozostałe dni w godz. 7.45 do 15.30
Podgląd systemu kolejkowego
Status dowodu rejestracyjnego
Internetowe umawianie wizyt
Pliki

Osoba odpowiedzialnaBeata Mazurek
Data utworzenia8 września 2014
UdostępniłMagdalena Chojnacka
Data udostępnienia8 września 2014

    Data ost. zmiany: 11 lipca 2017
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 31412680 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony