Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Komunikacja Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Opis
1 Podstawa prawna: Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz.1257), Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1260). Szczegółowy wykaz aktów prawnych dla kart informacyjnych od nr WKD- 01/4 do nr WKD- 29/4 udostępniony jest w skrytce Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, umieszczonej naprzeciw stanowisk Wydziału.

Miejsce
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
Stanowiska w Biurze Obsługi Interesanta
Informacja
Tel: (32) 295 69 03, 295 96 24, 295 67 81
fax: (32) 295 67 92, 295 69 03, 295 96 24
              295 69 03. 295 67 81
e-mail: mdratwinski@dabrowa-gornicza.pl
Wymagane dokumenty
2. Wymagane dokumenty:
1. dowody własności pojazdu /np. faktura, rachunek, akt darowizny, umowa kupna - sprzedaży/
2. dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany /więcej pkt 2 i 3 Uwag/
3. tablice /tablicę/ rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany lub stosowne oświadczenie, jeżeli pojazd został sprowadzony na lawecie
4. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, /jeżeli jest wymagane/ albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego
5. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego /więcej pkt 8 Uwag/
6. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim /więcej pkt 8 Uwag/
7. dowód opłaty za rejestrację
8. dowód wpłaty na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów lub faktura zawierająca takie oświadczenie albo dowód wpłaty, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy /więcej Uwagi pkt 7/
9. wszystkie formalności załatwia osobiście właściciel/le pojazdu za okazaniem dowodu osobistego. Dopuszcza się załatwienie spraw przez pełnomocnika/ków ustanowionego/nych przez właściciela/ współwłaściciela /druk nr 12/
10. wypis z KRS w przypadku osób prawnych i jednostek dopuszczonych do obrotu gospodarczego
Załączniki
3. Załączniki:
Wniosek /druk nr 1/ do pobrania :
- na stronie www.bip.dabrowa-gornicza.pl
- w Biurze Obsługi Interesanta /BOI/ stanowiska Wydziału Komunikacji i Drogownictwa
Opłaty
4. Opłaty:
* skarbowe:
" od każdego stosunku pełnomocnictwa -  17,00 zł. /w przypadku osób nie spokrewnionych/
Opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu lub na konto Getin Noble Bank S.A. o/Będzin
83 1560 1010 0000 9480 0000 1112

*pozostałe:
za rejestrację:
- samochodu   -   180,50 zł
- przyczepy, naczepy, motocykla, ciągnika rolniczego  -    121,50 zł.
- motoroweru   -    111,50 zł.
za wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej (bagażnik) - 53,00 zł.
za tablice indywidualne
- samochodowe - 1000,00 zł.
- motocykl, motorower, przyczepa, naczepa - 500,00 zł.
" za tablice zabytkowe:
- samochodowe       - 100,00 zł.
- motocyklowe       -   50,00 zł.
za każdy pojazd wprowadzony na terytorium kraju - 500,00 zł. /więcej Uwagi pkt 7/
za kartę pojazdu:
za wydanie karty przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 75,50 zł.

Opłaty można wnosić przelewem na konto: Getin Noble Bank S.A. o/Będzin 20 1560 1010 0000 9480 0000 1082 lub w kasie Urzędu znajdującej się w BOI w holu głównym na parterze. Stanowiska kasowe czynne w dniach: poniedziałek - środa w godz. 7.30 do 15.00, w czwartek od 7.30 do 17.30, w piątek 7.30 do 12.30. Pokwitowanie na wpłaty drukowane jest na stanowiskach 6 BOI.
Termin załatwienia sprawy
5. Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.
UWAGA:
Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w powyższych terminach strony zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Tryb odwoławczy
6. Tryb odwoławczy:
- Przysługuje
Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie,                              do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu - stanowisko nr 13 BOI.
Uwagi
7. Uwagi:
1. Wydział Komunikacji i Drogownictwa przyjmuje interesantów z wykorzystaniem automatycznego systemu kolejkowego (podgląd na stronie www.wirtualna.dabrowa-gornicza.pl).
2. W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.
3. Wzory dowodów rejestracyjnych UE na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju www.mir.gov.pl.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, za wyjątkiem danych "zharmonizowanych" z dowodu rejestracyjnego wydanego przez państwa członkowskie. Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia:
- dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, str. 57, Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33, Dz. Urz. UE L 10 z 16.01.2004, str. 29, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 344, Dz. Urz. UE L 158    z 10.06.2013, str. 356 i Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 129);
- świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;
- dokumentu, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy, wydanego w innym państwie członkowskim, jeżeli organ rejestrujący posiada tłumaczenie analogicznego dokumentu z tego państwa.
5. Pojazd jest rejestrowany czasowo z urzędu na okres do 30 dni w celu sprawdzenia zgodności przedstawionych dokumentów oraz do czasu uzyskania potwierdzenia zgodności odprawy celnej załączonej do wniosku o rejestrację pojazdu, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim.
6. Obowiązek przedstawienia zaświadczenia z badania technicznego nie dotyczy nowego: samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru, dla którego właściciel pojazdu obowiązany jest dołączyć wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych tych pojazdów zostało wydane świadectwo homologacji albo zwolnienie z homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego.
7. Obowiązek opłaty "recyklingowej" dotyczy pojazdu osobowego przeznaczonego do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, samochodu ciężarowego mającego dopuszczalną masę całkowitą nie przekraczającą 3,5 t. oraz trójkołowego pojazdu silnikowego z wyłączeniem motocykla trójkołowego. Oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci powinno zawierać dane identyfikacyjne wprowadzającego pojazd. Dowód wpłaty jest dołączany do wniosku o rejestrację pojazdu w przypadku wprowadzającego nie więcej niż 1000 pojazdów w roku kalendarzowym, który może nie zapewniać sieci zbierania pojazdów, oraz podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, który dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu. Numer konta Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na który dokonuje się wpłaty BGK III ODDZIAŁ WARSZAWA 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. Dowód wpłaty powinien zawierać określenie cechy identyfikacyjnej- numer VIN albo nr nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu oraz dane osoby wprowadzającej pojazd. Niniejszy obowiązek dotyczy wyłącznie pojazdów wprowadzonych do kraju przed 01.01.2016r.
8. Istnieje możliwość dokonania warunkowo czasowej rejestracji pojazdu z urzędu pomimo braku dokumentów wymienionych w pkt. 5-6, pod warunkiem dostarczenia w/w dokumentów przed wydaniem stałego dowodu rejestracyjnego oraz złożeniem stosownego oświadczenia.
9. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa /termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów/. Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
10. Właściciel pojazdu ma obowiązek ubezpieczenia pojazdu w ramach ubezpieczenia OC w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej, najpóźniej w dniu odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie należy okazać w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa. W przeciwnym przypadku Wydział zawiadamia o tym fakcie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Więcej informacji na stronie www.ufg.pl
11. Informacje o możliwości odebrania stałego dowodu rejestracyjnego można uzyskać :
 na stronie www.info-car.pl podając 5 ostatnich znaków nr nadwozia wraz z nr rejestracyjnym pojazdu;
 telefonicznie pod nr tel. Wydziału Komunikacji i Drogownictwa.
12. Istnieje możliwość umawiania wizyt drogą internetową poprzez stronę www.kalendarz.dabrowa-gornicza.pl.
Przetwarzanie danych osobowych
Klauzula informacyjna (art.13 RODO)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej:
RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00,
e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
2.
Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza
jest Pani Mirosława Danecka. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl,
tel. (32)295 67 34.
3.
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy na podstawie art. 6 ust.1 lit.c
- ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.
,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej
zakłada prawo do:
dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na
przetwarzanie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do
momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami
RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.
Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem
zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania
ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo
nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
w tym profilowaniu.
Wydział odpowiedzialny
Wydział odpowiedzialny:
Wydział Komunikacji i Drogownictwa

Wydział Komunikacji i Drogownictwa przyjmuje interesantów
od poniedziałku do środy w godz. 7.45 do 15.30
w czwartek w godz. 7.45 do 18.00
w piątek w godz. 7.45 do 13.00
Podgląd systemu kolejkowego
Status dowodu rejestracyjnego
Internetowe umawianie wizyt
Pliki

Osoba odpowiedzialnaBeata Mazurek
Data utworzenia8 września 2014
UdostępniłMagdalena Chojnacka
Data udostępnienia8 września 2014

    Data ost. zmiany: 27 marca 2019
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 38561799 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony