Strona BIP wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji oferowanych usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych plików.
W innym przypadku prosimy o opuszczenie portalu.
Strona Główna Strona Główna Strona Główna logo urzędu
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Szukaj...
Dane podmiotu
Spis podmiotowe
Menu przedmiotowe
Inne
 
Placówki oświatowo- wychowawcze Drukuj...
Nazwa
Zespoł Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków

Adres
ul. Chopina 34
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(32) 262 69 68
Telefon
(32) 261 73 06  262 24 32
strona www
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
   
   
sekretariat szkoły
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
sekretarz szkoły    - Magdalena Słoniecka
referent ds. uczniowskich - Teresa Dzwonek
Dyrektor
Andrzej Latosik
Zastępca dyrektora
Mirosława Gulcz
Wicedyrektor ds. szkolenia sportowego
Piotr Wyrozumski
Organ prowadzący szkołę
Gmina Dąbrowa Górnicza
Akt założycielski szkoły publicznej
­ Uchwała Nr XXV/467/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28.04.2004 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół  Sportowych w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chopina 34,
­ Akt Założycielski Szkoły Publicznej z dnia 22.07.2004 r.,
­ Uchwała Nr LIV/1030/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie nadania Zespołowi Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej imienia Polskich Olimpijczyków.
Obwód
DO OBWODU GIMNAZJUM NALEŻĄ ULICE:
Mireckiego, Szpitalna, Żeromskiego, Dąbrowskiego, Sobieskiego, Okrzei, Sienkiewicza, Chopina, Łukasińskiego, 3-go Maja, Paryska, Bandrowskiego, Struga, Legionów Polskich Nr 40, 42, 44, 46, Barlickiego, Filtrowa, Moniuszki, Perla, Siemońska

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/385/2002 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22.05.2002 r.

Rejonizacja do gimnazjum nie dotyczy uczniów klas sportowych.
Dokumenty programowe szkoły
- Statut Szkoły,
- Program Wychowawczy,
- Program Profilaktyki,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Koncepcja Pracy Szkoły.
Opis
Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi:
-dyscypliny:
piłka siatkowa dziewcząt, lekka atletyka, pływanie, piłka koszykowa chłopców.

Liceum Sportowe:
- dyscypliny:
piłka siatkowa dziewcząt, lekka atletyka, pływanie, piłka koszykowa chłopców.

Konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 16.30 - 17.30.
Biblioteka i czytelnia multimedialna
/4 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu/
Nauczyciele - bibliotekarze:
Sylwia Czarnik
Violetta Fornal


Godziny pracy biblioteki i czytelni:
poniedziałek   7.00 - 15.30
wtorek           7.00 - 15.30
środa             7.00 - 15.30
czwartek        7.00 - 15.30
piątek            7.00 - 15.30
Centrum Zajęć Pozalekcyjnych
Nauczyciel CZP:
Agnieszka Kurasandzis

Godziny pracy:
poniedziałek   11.30 - 17.00
wtorek          11.30 - 17.00
środa            11.30 - 15.30
czwartek        11.30 - 17.00
piątek           11.30 - 17.00

CZP oferuje: zajęcia plastyczne (ceramika, witraż, origami), zajęcia fatograficzne, inicjatywy kulturalnej, zajęcia z języka angielskiego, nauka języka migowego, nauka gry na instrumentach.
Zaplecze sportowe
- 3 sale gimnastyczne,
- 2 siłownie,
- basen,
- sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej,
- stadion lekkoatletyczny ze sztuczną nawierzchnią, skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą, dyskiem, boisko do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, 2 boiska do siatkówki plażowej.
Pedagog
Pedagog: Danuta Sornat

poniedziałek   9.00 - 13.00
wtorek          8.00 - 12.00
środa           12.00 - 16.00
czwartek        8.00 - 14.00
piątek          9.00 - 13.00

Oferowane formy pomocy:
- doradztwo pedagogiczne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców,
- konsultacje dla rodziców, nauczycieli i wychowawców,
- indywidualna praca z uczniem,
- doradztwo zawodowe,
- profilaktyka wychowawcza.
Psycholog
Psycholog: Monika Karpiel

poniedziałek    nieczynne  
wtorek           11.00- 15.00
środa             9.00 - 12.30  
czwartek         9.00- 12.30
piątek           nieczynne

Oferowane formy pomocy:
- doradztwo psychologiczne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców,
- konsultacje dla rodziców, nauczycieli i wychowawców,
- indywidualna praca z uczniem,
- profilaktyka wychowawcza.
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Opiekę medyczną nad uczniami sprawuje higienistka dyplomowana- Iwona Burska

poniedziałek     12.10- 15.10
wtorek            7.30 - 10.35
środa            7.30 - 15.05
czwartek         7.30 - 15.05
piątek           7.30 - 15.00
Misja szkoły i model absolwenta
Jesteśmy szkołą:
- zapewniającą wszechstronny rozwój osobowości wychowanków w atmosferze serdeczności i poczucia bezpieczeństwa,
- oferującą rzetelną, wiedzę wysoki poziom nauczania i kształcenie dostosowane do możliwości ucznia,
- pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,
- zapewniającą poszanowanie godności, praw każdego człowieka, równość szans i sprawiedliwość społeczną,
- wspierającą partnerstwo między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą,
- preferującą demokratyczny sposób rozwiązywania problemów,
- propagującą edukację regionalną, kulturalną, techniczną, informatyczną, naukę języków obcych oraz wiedzę i umiejętności związane ze zdrowym stylem życia,
- przygotowującą młodych ludzi do:
* świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie,
* dbałości o swoje zdrowie,
* korzystania ze źródeł informacji,
* wykorzystywania swoich zdolności i zainteresowań,
* poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania i szkoły,
* życia w zjednoczonej Europie,
* pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie uznanymi w społeczeństwie normami,
- wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.

Absolwent ZSS w Dąbrowie Górniczej umie:
- poprawnie posługiwać się językiem ojczystym i przynajmniej w zakresie podstawowym drugim językiem /obcym/,
- uczyć się samodzielnie/planować, organizować i oceniać własną naukę/,
- korzystać ze źródeł informacji,
- wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności,
- efektywnie współdziałać w zespole w oparciu o obowiązujące normy społeczne,
- skutecznie porozumiewać się w różnych sytuacjach i rozwiązywać problemy,
- dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia,
- prezentować własny punkt widzenia i uwzględniać poglądy innych ludzi,
- identyfikować się z tradycją i dążeniami rodziny, szkoły, regionu i kraju,
- korzystać z dóbr kultury,
- dbać o własne bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko.

Treść  i istotę wysiłków wychowawczych stanowią wartości:
tolerancja, uczciwość, godność, szacunek, kultura osobista i przestrzeganie zasad uznanych przez społeczność szkolną za szczególnie istotne.

Podstawowym założeniem systemu wychowawczego naszej szkoły jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny wychowanka. W związku z tym w działaniu wychowawczym zmierzamy do osiągnięcia następujących celów:
- wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia uwzględniającego jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe,
- ukształtowania jego postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych,
- współczesna cywilizacja stawia wymóg rozszerzenia tradycyjnych celów wychowawczych o nowe cele wynikające z zachodzących wokół nas dynamicznych zmian cywilizacyjnych, ekologicznych, edukacji prozdrowotnej, świata mediów, itp.
Inne informacje o szkole
Od lat współpracujemy z Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach

Szkoła organizuje w każdym roku szkolnym imprezy integracyjne, wycieczki narciarskie oraz obozy sportowe.
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 5 stycznia 2015
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 21326898 Oficjalna strona o BIP