Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Przedszkole nr 14

Adres
ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(32) 264 26 02
e-mail
   
strona internetowa
Dyrektor
Marta Janicka - nauczyciel dyplomowany. Magister pedagogiki wczesnoszkolnej. Ukończone studia podyplomowe w zakresie: Zarządzanie  Placówkami Oświatowymi, Terapia Pedagogiczna i logopedyczna.
Wicedyrektor
Anna Strzałka- Obałek - nauczyciel mianowany. Magister pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: Zarządzanie  Placówkami Oświatowymi, Surdopedagogika, Tyflopedagogika oraz Logopedia.
Podstawa prawna działania
Organ prowadzący przedszkole: Gmina Dąbrowa Górnicza.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Sosnowcu.
Przedszkole realizuje cele i zadnia wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
Statut przedszkola powoływany jest uchwałą Rady Pedagogicznej. 
Organizację pracy przedszkola określa Projekt Organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przez Organ prowadzący.
Wewnętrzne akty prawne regulujące pracę placówki powoływane są Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola, Uchwałą Rady Pedagogicznej.
Organizacja pracy przedszkola
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiska lokalnego - od 5.30 do 16.30
Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej. Dostosowany jest on do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców, uwzględnia wymagania zdrowotne i higieniczne.
Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
Godziny posiłków:
- śniadanie – godz. 9.00
- obiad – godz. 12.00
- podwieczorek - godz. 14.00
Pracownicy przedszkola
Zespół pedagogiczny to  nauczyciele o wysokich kwalifikacjach zawodowych posiadający wykształcenie wyższe pedagogiczne. Rada pedagogiczna podnosi stale swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w licznych formach doskonalenia zawodowego.
Rekrutacja
Rekrutacja dzieci do przedszkola prowadzona jest drogą elektroniczną.
Rodzice, zapisując dziecko do  przedszkola po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie kandydata i po podpisaniu składają go wraz z ewentualnymi załącznikami tylko w jednej placówce, tzw. pierwszego wyboru (wskazanej w karcie, jako pierwsza).
Opis placówki
Przedszkole nr  14 mieści się przy ul. Tysiąclecia 25a  w Dąbrowie Górniczej,  dzielnicy Gołonóg, osiedle Kasprzaka. Swoją działalność opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną rozpoczęło 1 marca 1976 roku. 
W placówce funkcjonuje 6 oddziałów do których może uczęszczać 150 dzieci.

Przedszkole  mieści się w budynku wolnostojącym, który otoczony jest przestronnym i funkcjonalnym  ogrodem. W ogrodzie przedszkolnym zlokalizowany jest plac zabaw, wyposażony w kolorowe i nowoczesne urządzenia rekreacyjne, służące dzieciom do zabaw i ćwiczeń na świeżym  powietrzu.
Placówka posiada 6 przestronnych, jasnych, słonecznych, kolorowych sal dydaktycznych,  wyposażonych w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki. Wspaniałą atrakcją dla dzieci jest możliwość korzystania z holu zabaw wyposażonego w basen z piłeczkami, zjeżdżalnię, różnego rodzaju zabawki m.in.: domek, samochodziki, skaczące piłki, labirynty, poduchy sensoryczne w wesołych, żywych kolorach, które dostarczają maluchom dużo frajdy. 
Budynek objęty jest monitoringiem przez Straż Miejską
Misja przedszkola
Nasze przedszkole miejscem  wszechstronnego rozwoju dziecka.

" Dziecko to motyl nad spienionym potokiem życia, jak dać trwałość, a nie obciążyć lotu, hartować, a nie niszczyć skrzydeł" Janusz Korczak

- Przedszkole zapewnia wszystkim swoim wychowankom warunki do ich wszechstronnego rozwoju.
- Nauczyciele rozbudzają aktywność dzieci w taki sposób, by stały się:
  -ciekawe świata,
  -samodzielne i twórcze,
  -pewne swoich możliwości,
  -otwarte na potrzeby innych i na nowe doświadczenia,
  -gotowe do podejmowania działań i twórczych poszukiwań,
  -odpowiedzialne i obowiązkowe,
  -kulturalne i tolerancyjne,
  -świadome zagrożeń.
- Dzieci traktowane są indywidualnie, czują się akceptowane, kochane i szczęśliwe, są przygotowane do odnoszenia sukcesów, ale też do radzenia sobie z porażkami. Dzieci są bezpieczne w czasie całodziennego pobytu w przedszkolu oraz w momencie odbierania ich przez opiekunów.
- Rodzice ściśle współpracują z przedszkolem, wykazują zainteresowanie działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą przedszkola.
- Wychowanie i edukacja przedszkolna przygotowują dzieci do sprostania wyzwaniom przyszłości.
Oferta dydaktyczna
Pracę wychowawczo - dydaktyczną prowadzimy w oparciu o zestaw programów wychowania przedszkolnego:
" "Zbieram, poszukuję badam"- wydawnictwa Nowa Era
" "Dziecko w świecie liter" - program własny,
" "Zaczarowana matematyka" -  program własny.
" "Ćwiczyć każdy może" - Program zabaw i ćwiczeń ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej - program własny


Bierzemy udział w programach ogólnopolskich i akcjach:
"ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków - "Akademia Aquafresh".
" program ekologiczny "Kubusiowi przyjaciele natury" pod patronatem Ministerstwa Środowiska
" ogólnopolska kampania edukacyjna "Mamo, Tato, wolę wodę" pod patronatem Ministerstwa Zdrowia
"ogólnopolski projekt edukacji zdrowotnej "Zdrowo jem, więcej wiem"
" Góra Grosza" - akcja Towarzystwa "Nasz Dom" pod patronatem MEN
"program "Czyste powietrze wokół nas" rekomendowany jest przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
"kampania "Rowerowy maj"
" akcja "Miej obraz osoby niewidomej"

W przedszkolu prowadzone są  zajęcia z języka angielskiego dla dzieci z wszystkich grup wiekowych,  zajęcia z religii  na pisemny wniosek rodzica oraz udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Nasi wychowankowie mają  możliwość prezentowania swoich umiejętności w środowisku lokalnym poprzez udział w konkursach o charakterze miejskim, regionalnym i ogólnopolskim. W przedszkolu organizowane są uroczystości, imprezy integracyjne, zajęcia otwarte, pikniki rodzinne, zebrania grupowe oraz spacery, imprezy plenerowe, wyjazdy do kina i teatru oraz wycieczki. Spotkania tego typu integrują dzieci, rodziców oraz pracowników, dają wiele radości i zadowolenia. Są także okazją do prezentowania umiejętności i wiadomości zdobytych przez dzieci w przedszkolu.

Certyfikat - "Przedszkole Przyjazne Dzieciom",
Certyfikat - "Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły",
Certyfikat - "Przedszkole w ruchu",
Certyfikat  - "Akademii Zdrowego Przedszkolaka"
Certyfikat - " Bezpieczne Przedszkole"

Przedszkole aktywnie współpracuje z placówkami oświatowymi oraz licznymi instytucjami, min.:
" Szkołą Podstawową Nr 12,
" Przedszkolami dąbrowskimi,
" Zespołem  Szkół Muzycznych,
" Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
" Teatrem  Dzieci Zagłębia w Będzinie,
" Teatrem Zagłębia w Sosnowcu,
" Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Górniczej filia nr 7,
" Klubem Unikat,
" Centrum Ale Fajnie ,
" Nadleśnictwem Siewierz ,
" Centrum Stomatologii "Dental Panda",
" Komendą  Policji Miejskiej,
" Strażą Pożarną.
Odpłatności
Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od godz. 8.30 do godz.13.30.

Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w przedszkolu dziecka w wieku do lat 5 przekraczającą w/w 5 godzin naliczana jest opłata w wysokości 1zł.

Stawka dzienna żywieniowa  za:        
3 posiłki wynosi  7,00zł,  
2 posiłki - śniadanie/obiad - 5,50zł,  
2 posiłki - obiad/podwieczorek - 5,20zł
śniadanie - 1,80zł
obiad - 3,70zł
podwieczorek - 1,50zł
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu nie pobiera się opłat.
Opłaty za przedszkole należy regulować  do 15-go każdego miesiąca z góry. Opłaty należy regulować poprzez wpłaty przelewem  na konta bankowe przedszkola.
Osoba odpowiedzialna za naliczanie - starszy intendent przedszkola.
Archiwum
Przedszkole posiada archiwum w zakresie akt osobowych pracowników, dokumentacji finansowej, dokumentację dotyczącą budowy obiektu. Dokumentacja przechowywana w archiwum może być udostępniona po uprzednim wypełnieniu karty udostępnienia
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Przedszkole prowadzi książkę kontroli oraz rejestr protokołów pokontrolnych.
Sposoby załatwiania spraw
Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie:
- telefonicznie - 32 264 26 02
- listownie na adres - Przedszkole nr 14, ul. Tysiąclecia 25 a 41-303 Dąbrowa Górnicza
- e-mail – dyrekcja@przedszkole14-dg.pl
- osobiście u dyrektora - w każdy czwartek od godz. 14:00 do 15:30.
- u wychowawców grup - osobiście sprawy wychowawczo - dydaktyczne – 
 opiekuńcze
- konsultacje indywidualne dla rodziców - nauczycielki grup oraz specjaliści 
  zgodnie z podanym do wiadomości harmonogramem
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, przedszkole nie przyjmuje  jako wiarygodne zgłoszeń telefonicznych lub wysłanych pocztą internetową , dotyczących  ważnych spraw związanych z dzieckiem.  
Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.
Sprawy dotyczące odpłatności: starszy intendent tel. 32 264-26-02.
Sprawy płacowo - księgowe: tel. 32 264-26-02.
Pliki


Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danychAdres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawnaart. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994)
Osoba wyłączającaMałgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 3 stycznia 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38122575 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony