Strona BIP wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji oferowanych usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych plików.
W innym przypadku prosimy o opuszczenie portalu.
Strona Główna Strona Główna Strona Główna logo urzędu
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Szukaj...
Dane podmiotu
Spis podmiotowe
Menu przedmiotowe
Inne
 
Placówki oświatowo- wychowawcze Drukuj...
Nazwa
Przedszkole nr 12

Adres
ul. Krasickiego 1
41-303 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
32 264 26 83
e-mail
Dyrektor
Krystyna Gębczyńska - nauczyciel mianowany, pełni swoją funkcję od roku 1988.
Opis i podstawa prawna funkcjonowania
Przedszkole nr 12 w Dąbrowie Górniczej mieści się przy ul. Krasickiego 1 na działce nr 16/12, nr mapy 64 o powierzchni 13249 m2, zabudowanej budynkiem jednokondygnacyjnym o łącznej pow. użytk. 634 m2, kubaturze 2345 m2.
Powyższa nieruchomość posiada uregulowany stan prawny.
Jest własnością Gminy Dąbrowa Górnicza.

Podstawa prawna działania jednostki:
Uchwała Nr XXI/416/99 Rady Miejskiej z dnia 29.12.1999 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Górnicza.

Organ prowadzący Przedszkole: Gmina Dąbrowa Górnicza.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Statut przedszkola: powoływany jest Uchwałą Rady Pedagogicznej.

Regulaminy obowiązujące w przedszkolu: powoływane są Zarządzeniem Dyrektora.
a/ Organizacje i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy.
b/ Prawa i obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczyciela.
c/Organizacje pracy przedszkola określa Projekt Organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przez Organ prowadzący.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest: Karta zgłoszenia dziecka oraz umowy.

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu: Uchwała Nr VIII/129/2011 r. Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza.

Odpłatność za żywienie dziecka w przedszkolu: Zarządzenie Nr 26/10 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 23.12.2010 r.
Stawka żywieniowa dzienna wynosi 5,20 zł., w tym śniadanie-1,30 zł, obiad - 2,90 zł., podwieczorek - 1,00 zł.

Przedmiot działalności i kompetencje reguluje Statut Przedszkola.
Kadra przedszkola
* Personel pedagogiczny:
- nauczyciel dyplomowany- 3 osoby
- nauczyciel mianowany-  2 osoby
- nauczyciel kontraktowy- 4 osoby

* Personel administracji i obsługi:
- gł. księgowy,
- referent
- intendent,
- kucharka,
- pomoc kucharki - 2 osoby
- sprzątaczka - 4 osoby
- konserwator - 1 osoba
Sposoby załatwiania spraw
Przyjęcie dziecka do przedszkola: na podstawie Karty zgłoszenia dziecka oraz podpisanej umowy - Krystyna Gębczyńska dyrektor przedszkola, pokój nr 1,  tel. (32) 264-26-83

Nabór do przedszkola na rok 2012/2013 prowadzi się zgodnie z harmonogramem:
- od 13 lutego do 16 marca 2012 r. - wydawanie kart i przyjmowanie zgłoszenia dzieci do przedszkola,
- od 29 marca 2012 r. - powołanie Komisji Kwalifikacyjnej i rozpatrzenie złożonych kart, w przypadku kiedy liczba dzieci przekroczy liczbę miejsc w przedszkolu,
- od 30 marca 2012 r. - wywieszenie w budynku przedszkola listy dzieci przyjętej do danej placówki,
- do 7 września 2012 r. - podpisanie umowy o świadczenie usług pomiędzy przedszkolem a rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci.

Przyjmowanie skarg i wniosków: Krystyna Gębczyńska - dyrektor przedszkola, pokój nr 1 w każdą środę od godz. 8.00 do 10.30

Sprawy dotyczące odpłatności za Przedszkole: - intendent, pokój nr 3, tel. (32) 264-26-83

Sprawy płacowo- księgowe: - gł. księgowy, pokój nr 2, tel. (32) 264-26-83

Sprawy kadrowe: - referent, pokój nr 2 tel. (32) 264-26-83.
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby udostępniania danych w nich zawartych
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych.
Ewidencja orzeczeń wydanych przez lekarza orzekającego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.
Instrukcja kancelaryjna.
Rzeczowy wykaz akt.
Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

Dokumentacja przechowywana w archiwum może być udostępniona- za zgodą dyrektora- dla celów służbowych i naukowo-badawczych na miejscu lub wypożyczona.
W celu udostępnienia akt wypełnia się kartę udostępnienia.
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 4 października 2014
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 21319187 Oficjalna strona o BIP