Strona BIP wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji oferowanych usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych plików.
W innym przypadku prosimy o opuszczenie portalu.
Strona Główna Strona Główna Strona Główna logo urzędu
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Szukaj...
Dane podmiotu
Spis podmiotowe
Menu przedmiotowe
Inne
 
Placówki oświatowo- wychowawcze Drukuj...
Nazwa
Przedszkole nr 10

Adres
ul. Kopernika 42
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(032) 262 35 26
e-mail
strona internetowa
Dyrektor
Anna Kalaga nauczyciel dyplomowany, pełni swoją funkcję od roku 1991.
Opis i podstawa prawna funkcjonowania
Przedszkole nr 10 w Dąbrowie Górniczej mieści się przy ul. Kopernika 42 na działce nr 1/7, nr mapy 95 o powierzchni 5.905 m2, zabudowanej budynkiem jednokondygnacyjnym o łącznej pow.użytk. 635m2, kubaturze 2.950 m2.
Powyższa nieruchomość posiada uregulowany stan prawny. Jest własnością Gminy Dąbrowa Górnicza. Nieruchomość przekazano w trwały Zarząd Przedszkolu nr 10 Decyzja Nr 54/2002 Zarządu Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 08.07.2002 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.

Podstawa prawna działania jednostki:
Uchwała Nr XXI/416/99 Rady Miejskiej z dnia 29.12.1999 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Górnicza.

Organ prowadzący Przedszkole: Gmina Dąbrowa Górnicza.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Statut przedszkola: powoływany jest Uchwałą Rady Pedagogicznej (plik w załączeniu).

Regulaminy obowiązujące w przedszkolu: powoływane są Zarządzeniem Dyrektora.
a/ Organizacje i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy.
b/ Prawa i obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczyciela.
c/Organizacje pracy przedszkola określa Projekt Organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przez Organ prowadzący.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest: Karta zgłoszenia dziecka oraz podpisana przez rodziców umowa.
Regulamin rekrutacji podany jest w załączeniu.

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu: Uchwała Nr XXXV/704/2014 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza.
Odpłatność za żywienie wynosi: 5,50 zł.- stawka dzienna żywieniowa.
Kadra przedszkola
* Personel pedagogiczny:
- nauczyciel dyplomowany- 7 osób
- nauczyciel mianowany-    3 osoby
- nauczyciel kontraktowy - 1 osoba

* Personel administracji i obsługi:
- gł. księgowy,
- referent
- intendent,
- kucharka,
- pomoc kucharki- 2 osoby
- sprzątaczka- 4 osoby
- sprzątacz-1 osoba
- konserwator- 1 osoba
Wnioski z przeprowadzonej zewnętrznej całościowej ewaluacji
1. W różnorodny sposób Przedszkole zachęca dzieci do samorzutnych działań, a dziecięca samodzielność rozwijana jest w trakcie wszystkich form pracy: zajęć obowiązkowych i dodatkowych, podczas zabaw w sali i w ogrodzie oraz podczas spacerów i wycieczek. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem naturalnej skłonności dziecka do stawiania pytań i bycia aktywnym.

2. Specyfiką pracy przedszkola stały się działania nauczycieli wzbogacone metodami wyzwalającymi muzyczną ekspresję twórczą i samodzielność ruchową wychowanków. Poprzez stosowanie ciekawych metod, m.in. L. Labana i C. Orff`a, przedszkole osiąga wysokie efekty w organizowaniu procesów dydaktyczno - wychowawczych.

3. Działania zespołowe nauczycieli, dyrektora i pracowników niepedagogicznych wspomagane współpracą z samorządem, partnerami przedszkola, lokalnymi instytucjami i organizacjami sprzyjają rozwijaniu wszechstronnej aktywności dzieci i promowaniu placówki w środowisku.

4. W przedszkolu obserwuje się współpracę wychowawczą prowadzoną wobec dzieci. Jest ona podejmowana tak przez nauczycieli, jak i personel niepedagogiczny oraz dyrektora placówki.

5. W przedszkolu dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci poprzez organizację pracy z dzieckiem zdolnym, pracę wyrównawczą oraz wspomaganie działań ofertą zajęć dodatkowych, która uwzględnienia podstawę programową i wynika z akceptacji dzieci oraz ich rodziców.

6. W przedszkolu podejmuje się liczne działania z udziałem rodziców, lecz wiedza rodziców o ich możliwości współdecydowania w działaniach przedszkola jest zróżnicowana.

7. Przedszkole oferuje niekonwencjonalne formy współdziałania ze środowiskiem poprzez udostępnienie dla lokalnej społeczności zasobów ogrodu przedszkolnego, wprowadzenie wspólnych, całodniowych wycieczek organizowane dla przedszkolaków i ich rodziców oraz organizację uroczystości środowiskowych z wykorzystaniem użytecznych profesji rodziców.
Sposoby załatwiania spraw
Przyjęcie dziecka do przedszkola: na podstawie Karty zgłoszenia dziecka oraz podpisanej umowy - Anna Kalaga dyrektor przedszkola, pokój nr 10 tel. (0-32) 262-35-26

Przyjmowanie skarg i wniosków: Anna Kalaga- dyrektor przedszkola, pokój nr 10 w każdy poniedziałek od godz. 9:00 do godz.10:00 oraz w każdy czwartek od godz. 15:00 do godz.16.00

Sprawy dotyczące odpłatności za Przedszkole: -intendent, pokój nr 12 tel.(0-32) 262-35-26.

Sprawy płacowo- księgowe: - gł. księgowy, pokój nr 10 tel (0-32) 262-35-26.

Sprawy kadrowe: - referentka, pokój nr 12 tel (0-32) 262-35-26.
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby udostępniania
danych w nich zawartych
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych.
Ewidencja orzeczeń wydanych przez lekarza orzekającego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.
Instrukcja kancelaryjna.
Rzeczowy wykaz akt.
Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

Dokumentacja przechowywana w archiwum może być udostępniona- za zgodą dyrektora- dla celów służbowych i naukowo-badawczych na miejscu lub wypożyczona.
W celu udostępnienia akt wypełnia się kartę udostępnienia /w załączeniu/.
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 26 stycznia 2015
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 21336378 Oficjalna strona o BIP