Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny 123
 

Treść strony

Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Przedszkole nr 10

Adres
ul. Kopernika 42
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(032) 262 35 26
e-mail
strona internetowa
Dyrektor
Anna Kalaga nauczyciel dyplomowany, pełni swoją funkcję od roku 1991.
Opis i podstawa prawna funkcjonowania
Przedszkole nr 10 w Dąbrowie Górniczej mieści się przy ul. Kopernika 42 na działce nr 1/7, nr mapy 95 o powierzchni 5.905 m2, zabudowanej budynkiem jednokondygnacyjnym o łącznej pow.użytk. 635m2, kubaturze 2.950 m2.
Powyższa nieruchomość posiada uregulowany stan prawny. Jest własnością Gminy Dąbrowa Górnicza. Nieruchomość przekazano w trwały Zarząd Przedszkolu nr 10 Decyzja Nr 54/2002 Zarządu Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 08.07.2002 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu.

Podstawa prawna działania jednostki:
Uchwała Nr XXI/416/99 Rady Miejskiej z dnia 29.12.1999 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Górnicza.

Organ prowadzący Przedszkole: Gmina Dąbrowa Górnicza.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Statut przedszkola: powoływany jest Uchwałą Rady Pedagogicznej (plik w załączeniu).

Regulaminy obowiązujące w przedszkolu: powoływane są Zarządzeniem Dyrektora.
a/ Organizacje i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy.
b/ Prawa i obowiązki nauczycieli określa Karta Nauczyciela.
c/Organizacje pracy przedszkola określa Projekt Organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przez Organ prowadzący.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest: Karta zgłoszenia dziecka oraz podpisana przez rodziców umowa.
Regulamin rekrutacji podany jest w załączeniu.

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu: Uchwała Nr XXXV/704/2014 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza.
Odpłatność za żywienie wynosi: 5,50 zł.- stawka dzienna żywieniowa.
Kadra przedszkola
* Personel pedagogiczny:
- nauczyciel dyplomowany- 7 osób
- nauczyciel mianowany-    3 osoby
- nauczyciel kontraktowy - 1 osoba

* Personel administracji i obsługi:
- gł. księgowy,
- referent
- intendent,
- kucharka,
- pomoc kucharki- 2 osoby
- sprzątaczka- 4 osoby
- sprzątacz-1 osoba
- konserwator- 1 osoba
Wnioski z przeprowadzonej zewnętrznej całościowej ewaluacji
1. W różnorodny sposób Przedszkole zachęca dzieci do samorzutnych działań, a dziecięca samodzielność rozwijana jest w trakcie wszystkich form pracy: zajęć obowiązkowych i dodatkowych, podczas zabaw w sali i w ogrodzie oraz podczas spacerów i wycieczek. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem naturalnej skłonności dziecka do stawiania pytań i bycia aktywnym.

2. Specyfiką pracy przedszkola stały się działania nauczycieli wzbogacone metodami wyzwalającymi muzyczną ekspresję twórczą i samodzielność ruchową wychowanków. Poprzez stosowanie ciekawych metod, m.in. L. Labana i C. Orff`a, przedszkole osiąga wysokie efekty w organizowaniu procesów dydaktyczno - wychowawczych.

3. Działania zespołowe nauczycieli, dyrektora i pracowników niepedagogicznych wspomagane współpracą z samorządem, partnerami przedszkola, lokalnymi instytucjami i organizacjami sprzyjają rozwijaniu wszechstronnej aktywności dzieci i promowaniu placówki w środowisku.

4. W przedszkolu obserwuje się współpracę wychowawczą prowadzoną wobec dzieci. Jest ona podejmowana tak przez nauczycieli, jak i personel niepedagogiczny oraz dyrektora placówki.

5. W przedszkolu dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci poprzez organizację pracy z dzieckiem zdolnym, pracę wyrównawczą oraz wspomaganie działań ofertą zajęć dodatkowych, która uwzględnienia podstawę programową i wynika z akceptacji dzieci oraz ich rodziców.

6. W przedszkolu podejmuje się liczne działania z udziałem rodziców, lecz wiedza rodziców o ich możliwości współdecydowania w działaniach przedszkola jest zróżnicowana.

7. Przedszkole oferuje niekonwencjonalne formy współdziałania ze środowiskiem poprzez udostępnienie dla lokalnej społeczności zasobów ogrodu przedszkolnego, wprowadzenie wspólnych, całodniowych wycieczek organizowane dla przedszkolaków i ich rodziców oraz organizację uroczystości środowiskowych z wykorzystaniem użytecznych profesji rodziców.
Sposoby załatwiania spraw
Przyjęcie dziecka do przedszkola: na podstawie Karty zgłoszenia dziecka oraz podpisanej umowy - Anna Kalaga dyrektor przedszkola, pokój nr 10 tel. (0-32) 262-35-26

Przyjmowanie skarg i wniosków: Anna Kalaga- dyrektor przedszkola, pokój nr 10 w każdy poniedziałek od godz. 9:00 do godz.10:00 oraz w każdy czwartek od godz. 15:00 do godz.16.00

Sprawy dotyczące odpłatności za Przedszkole: -intendent, pokój nr 12 tel.(0-32) 262-35-26.

Sprawy płacowo- księgowe: - gł. księgowy, pokój nr 10 tel (0-32) 262-35-26.

Sprawy kadrowe: - referentka, pokój nr 12 tel (0-32) 262-35-26.
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby udostępniania
danych w nich zawartych
Ewidencja wyjść w godzinach służbowych.
Ewidencja orzeczeń wydanych przez lekarza orzekającego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.
Instrukcja kancelaryjna.
Rzeczowy wykaz akt.
Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.

Dokumentacja przechowywana w archiwum może być udostępniona- za zgodą dyrektora- dla celów służbowych i naukowo-badawczych na miejscu lub wypożyczona.
W celu udostępnienia akt wypełnia się kartę udostępnienia /w załączeniu/.
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 12 maja 2016
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony