Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Jednostki administracji zespolonej Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej

Adres
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
(32) 295 69 24     295 69 25
pok. 021B (parter budynku)
 
Godziny pracy
poniedziałek - środa 7.30 - 15.30, czwartek 7.30 - 18.00, piątek 7.30 - 13.00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Jacek Józków
Status prawny
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest jednostką administracji rządowej, stojącym na straży przestrzegania prawa w procesie budowlanym. Jako organ powiatowej administracji zespolonej, wykonuje zadania rządowe w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Organem wyższego stopnia jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Powiatowy Inspektor Nadzoru  Budowlanego w Dąbrowie Górniczej jest urzędem administracji zespolonej i podlega przepisom ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. nr 227, poz. 1505 z późniejszymi zmianami).
Zadania
Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należą zadania i kompetencje określone w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz.1118 wraz z późniejszymi zmianami) a w szczególności:
- kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego
- badanie przyczyn katastrof budowlanych
- inspekcje w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego
- kontrola stanu technicznego obiektów i urządzeń budowlanych wybudowanych  i użytkowanych
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych

W ramach swojej działalności PINB prowadzi:
-  postępowania administracyjne w  sprawach samowoli budowlanych
- orzeka o wyłączeniu z użytkowania ze względu na zły stan techniczny obiektów budowlanych lub ich części
- przyjmuje zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia budowy lub robot budowlanych
- prowadzi postępowania legalizacyjne obiektów budowlanych wybudowanych bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
- udziela pozwoleń na użytkowanie
- wnioskuje o rozpoczęcie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Dla osiągnięcia celów działalności PINB jest uprawniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, sporządzania wniosków do sądów powszechnych oraz zawiadomień do prokuratury.
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie), zaświadczenia lub odpowiedzi na pismo.

Załatwianie spraw w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej  odbywa się na podstawie następujących ustaw:

- Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz.1118 wraz z późniejszymi zmianami)
- Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14.06.1960 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 wraz z późniejszymi zmianami)
- o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz.1635 wraz z późniejszymi zmianami)

Sprawy są przyjmowane:
- za pośrednictwem poczty, na adres Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
- faxem (0-32) 295-69-24
- składane bezpośrednio w sekretariacie Inspektoratu w godzinach urzędowania.          

Uwaga:
Informujemy, iż skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5, poz. 46).

Udostępnianie informacji Publicznej
Informacje publiczne nie umieszczone w Biuletynie, a znajdujące się w posiadaniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej, są udostępniane na wniosek - art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami).
Wnioski do spraw
Poniżej znajdują się archiwa samorozpakowujące zawierające druki niezbędne do załatwienia sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Druki te mają charakter jedynie informacyjny i pomocniczy, natomiast nie mają one charakteru dokumentów obowiązujących.

1. w archiwum "DRUKI" znajduje się:
  - wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie;
  - oświadczenie kierownika budowy/inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z zakończeniem budowy/robót budowlanych;
  - oświadczenie kierownika budowyw związku z zakończeniem budowy (budynki mieszkalne);
  - oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy/ inspektora nadzoru;
  - zawiadomienie o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję techniczną na budowie;
  - zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy/ robót budowlanych;
  - zawiadomienie o zakończeniu budowy/ robót budowlanych (wraz z załącznikiem);
  - uzupełnienie wniosku;

2. w archiwum "PROTOKOŁY" znajduje się:
  - protokół badań i sprawdzeń wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania;
  - protokół badań i sprawdzeń wewnętrznej instalacji elektrycznej,przyłącza elektrycznego;
  - protokół badań i sprawdzeń wewnętrznej instalacji gazu, przyłącza gazowego;
  - protokół badań i sprawdzeń wewnętrznej instalacji, przyłączy wody, kanalizacji, szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne, przydomowej oczyszczalni ścieków;
  - protokół badań i sprawdzeń sieci energetycznej;
  - protokół badań i sprawdzeń sieci wodociągowej,kanalizacyjnej;
  - protokół badań i sprawdzeń wewnętrznej instalacji mechanicznej/ z ogrzewaniem/ chłodzeniem/ instalacji klimatyzacji (tabela wartości w formacie *.xls stanowi załącznik do protokołu);
  - protokół badań i sprawdzeń zjazdu z drogi publicznej;

Wnioski można pobrać zarówno spakowane w archiwum, jak i pojedynczo.
KOMUNIKATY
UWAGA: Komunikaty znajdują sie także w dziale "Ogłoszenia"


KOMUNIKAT NR 1/2010 z dnia 02.11.2010 r.
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m2

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej informuje, że zgodnie z art. 62 ust. 1 punkt 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 wraz z późn. zm.) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej w zakresie:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli.  


KOMUNIKAT NR 1/2011 z dnia 18.07.2011r.
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej do właścicieli i zarządców placów zabaw

Przypominam właścicielom oraz zarządcom nieruchomości o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw i innych miejsc służących rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Obowiązek utrzymywania w należytym stanie technicznym oraz bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych wynika z ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami). Zgodnie art. 61 pkt 1 w/w ustawy Prawo budowlane właściciele i zarządcy nieruchomości są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 w/w ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).

Zwracam uwagę, że zgodnie z w/w ustawą Prawo budowlane obiektami budowlanymi są również obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, m. in. huśtawki, piaskownice, drabinki oraz karuzele, zjeżdżalnie, urządzenia wspinaczkowe, bramki. Właściciele i zarządcy nieruchomości mają, zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a w/w ustawy Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Natomiast szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.KOMUNIKAT NR 2/2011 z dnia 19.12.2011 r.
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej informuje, że zgodnie z art. 62 ust. 1 punkt 1 lit. c ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego między innymi instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Zgodnie z art. 62 ust. 6 w/w ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami), kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.KOMUNIKAT NR 3/2011 z dnia 19.12.2011 r.
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej przypomina, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami).
W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu ścieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.
Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy - Prawo budowlane).
W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisów.


KOMUNIKAT NR 1/2013 z dnia 03.07.2013 r.
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej do właścicieli i zarządców placów zabaw

Przypominam właścicielom oraz zarządcom nieruchomości o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw i innych miejsc służących rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim dla małych dzieci i młodzieży. Obowiązek utrzymywania w należytym stanie technicznym oraz bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych wynika z ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami). Zgodnie art. 61 pkt 1 w/w ustawy Prawo budowlane właściciele i zarządcy nieruchomości są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 w/w ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).

Zwracam uwagę, że zgodnie z w/w ustawą Prawo budowlane obiektami budowlanymi są również obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, m. in. huśtawki, piaskownice, drabinki oraz karuzele, zjeżdżalnie, urządzenia wspinaczkowe, bramki. Właściciele i zarządcy nieruchomości mają, zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a w/w ustawy Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Natomiast szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

KOMUNIKAT NR 1/2014 z dnia 05.05.2014 r.
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej do właścicieli i zarządców placów zabaw (w załączeniu skan)

KOMUNIKAT NR 2/2014 z dnia 14.11.2014 r.
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych (w załączeniu skan)

KOMUNIKAT NR 3/2014 z dnia 14.11.2014 r.
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w zwiazku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno- zimowego (w załączeniu skan)
wzory aktualnych wniosków
Inne pliki
Informacje o PINB w formacie *.pdf27,11 kB
Wniosek pozwolenia na użytkowanie 2017171,70 kB
Zawiadomienie o zakończeniu budowy 2017190,13 kB
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy i oświadczenie kierownika budowy 201836,17 kB
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót i oświadczenia KB i Insp. 201735,64 kB
oświad. majątk. Z.Wójcik (2008) w formacie *.pdf118,40 kB
oświad. majątk. Z.Wójcik (2009) w formacie *.pdf640,22 kB
oświad. majątk. Z.Wójcik (2010) w formacie *.pdf663,96 kB
oświad. majątk. Z.Wójcik (2011) w formacie *.pdf632,56 kB
oświad. majątk. Z.Wójcik (2012) w formacie *.pdf629,42 kB
oświad. majątk. Z.Wójcik (2013) w formacie *.pdf738,13 kB
DRUKI- archiwum samorozpakowujące się121,76 kB
PROTOKOŁY- archiwum samorozpakowujące się82,18 kB
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy- budynki mieszkalne w formacie *.doc43,00 kB
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy w formacie *.doc29,00 kB
Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy w formacie *.doc31,00 kB
Protokół badań i sprawdzeń inst. klimatyzacji w formacie *.doc26,50 kB
Protokół badań i sprawdzeń inst. klimatyzacji (załącznik) w formacie *.xls17,50 kB
Protokół badań i sprawdzeń wewn. inst. co w formacie *.doc33,00 kB
Protokoł badań i sprawdzeń wewn. inst. elektr. w formacie *.doc46,00 kB
Protokół badań i sprawdzeń wewn. inst. gazu w formacie *.doc36,00 kB
Protokół badań i sprawdzeń wewn. inst. przyłączy wody i kanalizacji w formacie *.doc53,00 kB
Protokół badań i sprawdzeń sieci energetycznej w formacie *.doc30,00 kB
Protokół badań i sprawdzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w formacie *.doc36,00 kB
Protokół badań i sprawdzeń zjazdu z drogi publicznej w formacie *.doc33,50 kB
Uzupełnienie wniosku w formacie *.doc38,50 kB
Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie w formacie *.doc50,00 kB
Zawiad. o zmianie osoby wykonującej samodzielną funkcję tech. na budowie w formacie *.doc30,00 kB
Zawiad. o terminie rozpoczęcia budowy/ robót bud. w formacie *.doc40,50 kB
Zawiad. o zakończeniu budowy w formacie *.doc50,50 kB
Załącznik do zawiad. o zakończeniu budowy w formacie *.doc85,50 kB
Komunikat 1/2014 z dn. 5.05.2014 r. w formacie *.pdf95,78 kB
Komunikat 2/2014 z dn. 14.11.2014 r. w formacie *.jpg282,11 kB
Komunikat 3/2014 z dn. 14.11.2014 r. w formacie *.jpg355,27 kB
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - P. Wójcik Zdzisław *.pdf2,87 MB
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy - bud.mieszkalne 07_ 201518,93 kB
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy 07_ 2015.docxDokument17,73 kB
Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy 07_2015.doc31,00 kB
Prot_gaz. 07_ 201534,50 kB
Pprotokół zjazdu z działki. 07_ 2015.doc34,00 kB
Uzupełnienie wniosku - ogólny 07_201538,50 kB
Wniosek o wydanie dokumentów celem uzupełnienia 07_201531,50 kB
Wniosek o wydanie żaświadczenia o przyjęciu budynku bez uwag 07_201537,00 kB
Załącznik zawiadamiajacy o zakończeniu budowy 07_201585,50 kB
Zaświadczenie o terminie rozpoczęcia robót 07_201539,00 kB
Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie -wersja poprawiona-07.201551,50 kB
Zawiadomienie o zakończeniu budowy - wersja poprawiona 07.201553,50 kB
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych 10.201539,00 kB
Komunikat nr 2 .2015 z dnia 22.10.2015 r.37,96 kB
Komunikat nr 3 .2015 z dnia 22.10.2015 r.34,40 kB
Komunikat nr 1.2015 z dnia 22.10.2015r.45,83 kB
Komunikat nr 1.2016 Place zabaw41,54 kB
Dane statystyczne 2016103,50 kB
Karta ewidencyjna 2016152,40 kB
Klauzula informacyna PINB w DG 10_20180,00 B
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie ob. budowlanego_10_ 20180,00 B
Zawiadomienie o zakończeniu budowy_10_ 20180,00 B
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 2 października 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 35205919 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony