Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Budownictwo, geodezja, nieruchomości Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego

Opis
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 j.t. z późn. zm); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania o przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572 j.t.); Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013.1183); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034 j.t. z późn. zm.); Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999r.45.453 j.t.); Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995.25.133 j.t.);

Miejsce
Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko nr 20 w Biurze Obsługi Interesantów
po wcześniejszym pobraniu biletu do systemu kolejkowego.
stanowisko nr 20 w BOI
Informacja
Tel: (32) 295 69 06
fax: (32) 295 67 55
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30
czwartek                            7.30-18.00
piątek                               7.30-13.00
Wymagane dokumenty
Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia pracy geodezyjnej.
Uwaga: w uzasadnionych sytuacjach organ ma prawo poprosić o przedstawienie do wglądu świadectwa uprawnień zawodowych.
Załączniki
1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej
2. Zgłoszenie pracy kartograficznej
3. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów
4. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac

Istnieje możliwość pobrania załączników na stronie WWW.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej). Załączniki do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 20
Opłaty
Za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za udostępnianie materiałów z zasobu pobierana jest opłata zgodnie z z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 j.t.).

Opłaty dokonuje się w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy.
Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 j.t.):
- Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1. Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu;

Weryfikacja zbiorów danych i innych dokumentów przekazywanych do zasobu dokonywana jest bez zbędnej zwłoki;


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. (Dz.U.2014.914 j.t.):
- uwierzytelnienie dokumentów następuje z chwilą przyjęcia dokumentacji do zasobu (jeśli wniosek o uwierzytelnienie jest składany wraz z dokumentacją geodezyjną)
- uwierzytelnienie dokumentów następuje w termienie 7 dni od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy
W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazane przez niego zbiory danych lub inne materiały wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.
Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez tego wykonawcę.          
Od decyzji administracyjnej służy stronie prawo wniesienia odowłania do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Uwagi
Obsługa Jednostek Wykonawstwa Geodezyjnego odbywa się na stanowisku 20 BOI po wczesniejszym pobraniu biletu do systemu kolejkowego.
Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, tel. 32 295 67 14, fax 32 295 96 77, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w  celu do jakiego zostały podane, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a do e, ww. rozporządzenia.
3. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do:  dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
4. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim, w  Dąbrowie Górniczej to:   tel. 32 295 67 34, e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl.
 
 
Pliki

Osoba odpowiedzialnaArleta Grzesik
Data utworzenia3 lipca 2003
UdostępniłMagdalena Chojnacka
Data udostępnienia8 lipca 2003

    Data ost. zmiany: 15 maja 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 35832889 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony