Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Wydziały, Biura Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Wydział Oświaty

Adres
ul. Graniczna 21
41-300 dąbrowa górnicza
Kontakt
Telefon
(032) 295 68 35  295 68 37
Fax
(032) 295 69 48
e-mail
Godziny pracy
poniedziałek-środa 7.30-15.30, czwartek 7.30-18.00, piątek 7.30-13.00
Naczelnik
Elżbieta Gęca
Referat Finansowy
Kierownik Małgorzata Durbacz  tel. (032) 295 67 99
Zadania Referatu Finansowego
1.  Projektowanie budżetu publicznych placówek oświatowych.
2.  Przedstawianie propozycji przyznawania  podziału środków budżetowych dla  poszczególnych  jednostek  organizacyjnych.
3.  Podział i rozliczanie środków finansowych dla niepublicznych placówek oświatowych.
4.  Analiza  i  ocena  planów finansowych opracowanych  przez  
dysponentów  środków budżetowych.
5.  Analiza proponowanych zmian zatwierdzonych w planach finansowych podległych placówek.
6.  Analiza wykorzystania środków finansowych przydzielonych           z budżetu i środków pozabudżetowych  funduszy celowych będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych.
7.  Opracowywanie zbiorczych informacji w zakresie spraw finansowych.
8.  Instruktaż pracowników księgowości podległych placówek
w zakresie spraw finansowych.
9.  Przeprowadzanie doraźnych kontroli finansowych w podległych jednostkach.
10. Prowadzenie spraw związanych z zorganizowaniem przez szkoły   i placówki oświatowe kolonii śródrocznych.  
11. Naliczanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami przedszkoli, szkół           i placówek oświatowych.
12.  Współpraca w zakresie spraw finansowych z prowadzonymi placówkami oświatowymi  oraz Wydziałem Księgowo- Budżetowym.
13.  Nadzór nad realizacją wydatków ze środków zabezpieczonych na tzw. pozostałą działalność oświatową Wydziału Oświaty.
14.  Przygotowywanie materiałów dla Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej w zakresie zmian planów finansowych jednostek budżetowych.
15.  Sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło w zakresie spraw
merytorycznie przyporządkowanych.
16.  Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z fundowaniem   Stypendiów Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów i Studentów - Mieszkańców  Dąbrowy Górniczej i obsługa finansowa stypendiów.
17.  Przygotowywanie projektów porozumień między miastami dotyczących zadań własnych gminy i powiatu w zakresie dochodów, obejmujących sprawy edukacji publicznej, m. in. nauki religii, dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, zwrotu kosztów dotacji udzielanej na ucznia nie będącego mieszkańcem gminy dotującej.
18. Realizacja finansowa porozumień zawartych między gminami, dotyczących zadań własnych gminy i powiatu w zakresie wydatków obejmujących sprawy edukacji publicznej.
19.  Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków finansowych w ramach funduszy unijnych, w tym m. in. projektów realizowanych w ramach programów Erasmus+.  
20.  Prowadzenie spraw finansowych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
21.  Koordynowanie zadań w zakresie badań przesiewowych pod kątem wykrywania wad postawy dzieci i zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy ciała.
22.  Obsługa finansowa działań gminy w zakresie szkolnictwa wyższego.
23.  Analiza poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli         w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń zgodnie z art. 30a KN.
24.  Koordynacja i obsługa finansowa programów rządowych,  w tym m.in. "Wyprawki szkolnej", "Narodowego Programu Czytelnictwa", "Książki naszych marzeń" oraz "Bezpieczna+".
25.  Prowadzenie działań związanych z udzielaniem dotacji celowych na realizację zadań  własnych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
26.  Przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie najmu, dzierżawy lub użyczenia pomieszczeń osobom fizycznym lub prawnym w placówkach oświatowych.
27.  Określenie wymagań  i postanowień SIWZ, przeprowadzenie postępowań przetargowych oraz zamówień zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy PZP  przy udziale Biura Koordynacji Zamówień Publicznych         i Opinii Prawnych, mających na celu wyłonienie oferenta na zadania
w zakresie  oświaty i wychowania.
28.  Prowadzenie spraw finansowych związanych z rozliczeniem środków finansowych przyznanych przez PFRON.
29.  Prowadzenie spraw finansowych związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych oraz sporządzanie sprawozdań związanych z udzielaniem pomocy publicznej de minimis.
30. Prowadzenie spraw finansowych związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli.
31. Koordynacja i obsługa finansowa zadań związanych z rozliczaniem subwencji na specjalną organizację nauki i metod pracy.
32. Koordynacja i obsługa finansowa dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
33.Analiza środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych.
34. Analiza i weryfikacja projektów zgłaszanych w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego w placówkach oświatowych.
35. Planowanie, naliczanie i rozliczanie dotacji dla placówek niepublicznych.
36. Przeprowadzanie planowanych i doraźnych kontroli w placówkach niepublicznych w zakresie prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.  
Referat Oświaty
Z-ca Naczelnika, Kierownik Małgorzata Wilk  tel. (032) 295 68 46
Zadania Referatu Oświaty
1.  Realizacja zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem oraz likwidacją  szkół i placówek publicznych, w tym: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, szkół specjalnych, Młodzieżowego  Ośrodka  Pracy Twórczej, Poradni  Psychologiczno - Pedagogicznej.
2.  Opracowywanie planu sieci publicznych szkół na terenie miasta oraz planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
3.  Gromadzenie informacji na temat organizacji, bazy szkolnej oraz działalności  dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalnej szkół.
4. Kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 - 18 lat oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych.
5.  Koordynacja zadań związanych z naborem uczniów do szkół ponadgimnazjalnych.
6.  Prowadzenie  spraw  związanych  z wydawaniem zgody na  kształcenie specjalne, realizację nauczania indywidualnego oraz zajęć rewalidacyjnych oraz prowadzenie rejestru skierowań do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
7.  Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przeprowadzaniem
konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych.
8.  Prowadzenie akt osobowych dyrektorów podległych placówek.
9. Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi oraz  oświadczeniami o prowadzeniu działalności gospodarczej dyrektorów podległych placówek.
10.  Koordynowanie pracy doradców metodycznych i współpraca       w tym zakresie z  Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli "WOM"w Katowicach.
11.  Prowadzenie całokształtu spraw związanych z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego.
12. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz  szkół
i  placówek oświatowych tj.  Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli "WOM"                 w Katowicach, PTTK, MOPS, TPD, ZHP, Powiatowym  Urzędem Pracy, Komendą Miejską Policji, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Strażą Miejską i odpowiednimi wydziałami Urzędu  Miejskiego.
13.  Współpraca  z  organami  nadzoru pedagogicznego (Kuratorium Oświaty, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Centrum Edukacji Artystycznej, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
14.  Prowadzenie całokształtu spraw związanych z udzielaniem nauczycielom dofinansowania do form dokształcania i  doskonalenia zawodowego.  
15.  Przeprowadzanie planowanych i doraźnych kontroli  
w  podległych jednostkach w zakresie spraw organizacyjnych
i kadrowych.
16 .  Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem niepublicznych  przedszkoli, szkół, innych form wychowania przedszkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek kształcenia ustawicznego-kursowego, placówek oświatowo-wychowawczych, w tym przygotowywanie zaświadczeń o wpisie placówek do ewidencji, decyzji o ich wykreśleniu oraz decyzji o nadawaniu i cofaniu uprawnień szkoły publicznej.
17.  Udzielanie informacji na temat uzyskiwania zaświadczeń                o zarobkach (Rp-7) i świadectwach pracy nauczycielom                               i pracownikom oświaty zatrudnionym w funkcjonujących                       i zlikwidowanych placówkach.
18.  Organizowanie imprez typu Dzień Edukacji Narodowej, podsumowania konkursów i olimpiad, spotkania z  emerytowanymi pracownikami   oświaty oraz innych imprez o zasięgu miejskim.
19. Prowadzenie ewidencji wyjazdów zagranicznych uczniów.
20.  Współpraca z uczelniami wyższymi funkcjonującymi na terenie miasta.  
21.  Gromadzenie informacji związanych z archiwami placówek oświatowych.
22. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z kierowaniem dzieci
i młodzieży do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii.
23.  Opracowywanie strategii, programów, projektów przewidzianych do realizacji przez wydział i placówki oświatowe.
24. Gromadzenie informacji obejmujących bazę danych oświatowych zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011 r.  o systemie informacji oświatowej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 45, z późn. zm.).
25. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dofinansowania dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników.
26.  Uczestnictwo w charakterze obserwatora w egzaminach zewnętrznych.
27.  Realizacja zadań związanych z kontaktami zagranicznymi szkół
i placówek.
28.  Udział w Zespole Interdyscyplinarnym oraz koordynowanie spraw związanych z udziałem przedstawicieli placówek oświatowych
w zespołach roboczych.
Pliki
Stan rozpatrywanych spraw (na dzień 31.12.2008 r.) w formacie *.pdf71,96 kB
oswiad. majątk. E.Gęca (2009) w formacie *.pdf524,36 kB
oświad. majątk. E.Gęca (2006) *.pdf1,07 MB
oświad. majątk. E.Gęca (2007) w formacie *.pdf1,14 MB
oświad. majątk. E.Gęca (2008) w formacie *.pdf121,40 kB
oświad. majątk. E.Gęca (2010) w formacie *.pdf633,97 kB
oświad. majątk. E.Gęca (na dzień 12.12.2011) w formacie *.pdf651,92 kB
oświad. majątk. M. Wilk (2002) *.pdf7,70 MB
oświad. majątk. M.Durbacz (2007) *.pdf891,34 kB
oświad. majątk. M.Durbacz (2008) w formacie *.pdf602,38 kB
oświad. majątk. M.Durbacz (2008) w formacie *.pdf116,99 kB
oświad. majątk. M.Durbacz (2009) w formacie *.pdf525,90 kB
oświad. majątk. M.Durbacz (2010) w formacie *.pdf634,04 kB
oświad. majątk. M.Durbacz (na dzień 8.12.2011) w formacie *.pdf647,74 kB
oświad. majątk. M.Wilk (2006) *.pdf1,11 MB
oświad. majątk. M.Wilk (2007) w formacie *.pdf554,56 kB
oświad. majątk. M.Wilk (2008) w formacie *.pdf130,07 kB
oświad. majątk. M.Wilk (2009) w formacie *.pdf682,53 kB
oświad. majątk. M.Wilk (2010) w formacie *.pdf654,62 kB
oświad. majątk. M.Wilk (na dzień 12.12.2011) w formacie *.pdf662,15 kB
oświad. majątk. M. WILK (na dzień 2015.01.19) w formacie pdf903,84 kB
oświad. majątk. E. Gęca (na dzień 2015-01-26) w formacie pdf878,56 kB
oświad. majątk. E. Gęca za 2015r.2,01 MB
oświad. majątk. M. Wilk za 2015r.2,38 MB
korekta oświad. majątk. Elżbieta Gęca*.pdf2,53 MB
korekta oświad. majątk. M. Wilk *.pdf2,62 MB
oświadcz. majątk. za 2016r. M. Wilk.pdf2,11 MB
oświadcz. majątk. za 2016r. E. Gęca.pdf2,02 MB
Gęca Elżbieta - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok2,06 MB
Wilk Małgorzata - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok2,31 MB
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 18 czerwca 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 32986289 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony