Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny 123
 

Treść strony

Wydziały, Biura Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

Adres
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
(32) 295 67 65  295 68 93  295 67 72  295 68 06
e-mail
e-mail
Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30,
dodatkowo Referat Aktywizacji Zawodowej i Działalności Gospodarczej - Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 15, w poniedziałki i czwartki 15.30 - 17.00  
Naczelnik Wydziału
Joanna Mizera   tel. 32 295 67 65
Referat Zdrowia, Profilaktyki Uzależnień i Polityki Społecznej
Z-ca Naczelnika, Kierownik Zdzisława Krygier tel. 32 295 67 65  
Zadania Referatu Zdrowia, Profilaktyki Uzależnień i Polityki Społecznej
1. Nadzór nad działalnością i realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych podległych Wydziałowi tj.: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobka Miejskiego.
2. Koordynacja działań i współpraca dot. Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań", Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębem", Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.
3. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów podległych i koordynowanych jednostek.
4. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym prowadzenie Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych oraz nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi, opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.
6. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
7. Realizacja zadań w zakresie udzielania schronienia oraz zapewniania posiłku i niezbędnej pomocy osobom bezdomnym.
8. Realizacja zadań dotyczących porozumień zawieranych w sprawie pokrywania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
9. Podejmowanie działań związanych z przeprowadzaniem konkursów i udzielaniem dotacji na realizację zadań własnych gminy dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku (w tym kontrola wykorzystania dotacji i jej rozliczenie) z obszaru ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień.
10. Realizacja programów z obszaru polityki społecznej skierowanych do mieszkańców miasta, m.in. Programu Dąbrowska Rodzinka.pl.
11. Ustalanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
12. Realizacja zadań związanych z przygotowywaniem i aktualizacją informacji niezbędnych do sporządzania Wojewódzkiego Planu działania ratownictwa medycznego.
13. Podejmowanie działań oraz sporządzanie sprawozdań dot. Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
14. Realizacja zadań związanych z ustalaniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych znajdujących się na terenie Dąbrowy Górniczej w celu dostosowania go do potrzeb mieszkańców oraz zapewnienia dostępu do świadczeń w porze nocnej, dni świąteczne oraz wolne od pracy.
15. Współpraca ze społecznym koordynatorem do spraw osób niepełnosprawnych.
16. Realizacja zadań dot. działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
17. Prowadzenie działań dot. skarg, wniosków mieszkańców miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.
18. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizacji gminnych oraz powiatowych programów i strategii w obszarze zadań realizowanych przez Wydział.
19. Realizacja zadań w związku z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
20. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie polityki antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii w mieście, a w szczególności:
- realizacja działań dot. zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, psychologicznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych,
- współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi działających na rzecz osób uzależnionych i prowadzących działania profilaktyczne.
21. Opracowywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, ich realizacja, koordynacja oraz sporządzanie sprawozdań i raportów z ich realizacji.
22. Wnioskowanie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o środki finansowe na realizację zadań z zakresu pomocy i polityki społecznej finansowanych z budżetu państwa oraz koordynacja działań w zakresie zawieranych umów i porozumień.
23. Realizacja zadań  dot. programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział i jednostek dla których jest nadzorującym i koordynującym.
24. Podejmowanie działań w zakresie realizacji zadań edukacyjnych, kampanii informacyjnych, organizacji imprez, udziału w miejskich, regionalnych i ogólnopolskich akcjach i programach dot. obszaru ochrony zdrowia (w tym działalności na rzecz osób niepełnosprawnych), profilaktyki uzależnień, przemocy w rodzinie oraz wykluczenia społecznego, w myśl założeń zawartych m. in. w Narodowym Programie Zdrowia, Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
25. Wyłanianie (w tym w drodze konkursów) realizatorów programów zdrowotnych i profilaktycznych, w tym koordynacja ich realizacji wraz z rozliczaniem finansowo - merytorycznym.
26. Prowadzenie działań związanych z zawiadamianiem właściwego sądu o:
- zawarciu umowy z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka,w przypadku pilnej konieczności umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,
- niewypełnianiu przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, swoich funkcji lub wypełnianiu ich niewłaściwie,
- zawarciu umowy na umieszczenie dziecka w rodzinie pomocowej,
- przeniesieniu dziecka umieszczonego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej na podstawie orzeczenia Sądu.
27. Prowadzenie działań związanych z udzielaniem zgody Prezydenta Miasta:
- na czasowe sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, sprawujący pieczę zastępczą nad tym dzieckiem,  
- na czasowe powierzenie sprawowania pieczy zastępczej dla rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, którzy nie zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku, gdy rodzina zastępcza dziecka lub prowadzący rodzinny dom dziecka sprawuje pieczę zastępczą nad rodzeństwem tego dziecka,
- na kontynuowanie lub podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez osobę pełniącą funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.
28. Prowadzenie rejestru danych o osobach:
- zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
- pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej, oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.
29. Prowadzenie działań związanych z przygotowaniem umów w sprawie:
- zatrudnienia, na wniosek rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka, osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
- umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej.
30. Podejmowanie działań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi dot. udzielania świadczeń i wsparcia na rzecz osób nietrzeźwych.
Referat Aktywizacji Zawodowej i Działalności Gospodarczej
Kierownik Krystyna Mańka tel. 32 295 67 36
Zadania Referatu Akltywizacji Zawodowej i Działalności Gospodarczej
1. Analiza wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i występowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem uzyskania opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej.
2. Wydawanie zezwoleń, decyzji odmownych, decyzji w sprawie cofnięcia i wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontrola działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem.
3. Naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wprowadzanie do systemu rejestru opłat przypisów i odpisów dot. należności z ich tytułu.
4. Przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie zgodności ze stanem faktycznym danych w złożonych oświadczeniach.
5. Planowanie dochodów budżetowych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych.
6. Przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o uzyskaniu, cofnięciu, lub wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
7. Realizacja nadzoru sprawowanego przez Prezydenta Miasta nad Powiatowym Urzędem Pracy.    
8. Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w zakresie organizowania prac społecznie użytecznych.
9. Współpraca i współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania ze szczególnym uwzględnieniem funduszy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadań z zakresu promocji i aktywizacji zawodowej.
10. Realizacja zadań w zakresie przyjmowania, przesyłania i niszczenia wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także współpraca z Ministerstwem Gospodarki w powyższym zakresie.
11. Udzielanie informacji o przedsiębiorcach z historii zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta przed przekazaniem wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także o podmiotach wykreślonych z ewidencji działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r.
12. Koordynowanie realizacji spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem elektronicznego punktu kontaktowego (ePK).
13. Prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
14. Sporządzanie wykazu podmiotów, w których ma być wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
15. Udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom, wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej (de minimis) oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.
Referat Finansowy
     
Zadania Referatu Finansowego
1. Opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego jednostek, dla których Wydział jest nadzorującym i koordynującym.
2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:
- przygotowywanie i uzgadnianie treści porozumień zawieranych przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej dotyczących wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- prowadzenie rozliczeń w zakresie ponoszonych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
3. Realizacja zadań dot. działalności jednostek dla których Wydział jest nadzorującym i koordynującym tj.:
- analiza i ocena planów finansowych opracowanych przez jednostki,
- analiza zasadności wykorzystania środków finansowych przydzielonych z budżetu, będących w dyspozycji jednostek,
- analiza zasadności proponowanych przez jednostki zmian w planach finansowych,
- analiza realizacji budżetu jednostek,
- przeprowadzanie doraźnych kontroli finansowych.
4. Opracowywanie zbiorczych informacji i sprawozdań w zakresie spraw finansowych prowadzonych przez Wydział.
5. Sporządzanie projektu budżetu, planów jednostkowych dochodów i wydatków budżetowych, których dysponentem jest Wydział.
6. Realizacja zadań mających na celu przekazywanie do Wojewody Śląskiego zwrotu dotacji celowej z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych lub zasiłków pomocy społecznej.
7. Realizacja zadań mających na celu przekazywanie środków finansowych tytułem wpłaty na pokrycie szacunkowych kosztów postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych w stosunku do dłużników (w tym dłużników alimentacyjnych).
8. Prowadzenie spraw finansowych związanych z rozliczaniem środków finansowych przyznawanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9. Rozliczanie udzielonych dotacji na realizację zadań własnych gminy dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, pod względem finansowym.
10. Sporządzanie miesięcznych harmonogramów płatności.
11. Uzgadnianie z Wydziałem Księgowo - Budżetowym wykonania planu wydatków i dochodów budżetowych.
12. Wnioskowanie do starosty o zatrzymanie lub zwrot prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
13. Przygotowywanie i przesyłanie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdania w zakresie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na składki zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.
14. Wnioskowanie do Wojewody Śląskiego o środki finansowe z budżetu państwa przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań".
15. Opracowywanie dokumentów wynikających z pełnienia funkcji podmiotu tworzącego dla Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej będących podstawą do podejmowania decyzji, a w szczególności przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta.
16. Realizacja zadań związanych z nadzorem działalności Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej w zakresie określonym w art. 121 ustawy o działalności leczniczej.
17. Realizacja zadań dot. udzielania dotacji z budżetu miasta dla Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, w tym ich rozliczanie.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Lena Gabrysiak, tel. 32 295 96 21

siedziba: Urząd Miejski, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21

termin posiedzeń: każdy czwartek, w godz. od 15.00 do 17.00
II piętro- sala narad /oszklona/, tel.(32) 295 69 78 i pokój nr 212, tel. (32) 295 96 21
Punkt Konsultacyjno- Informacyjny
siedziba: ul. Adamieckiego 13, pok. Nr 6
(budynek Przychodni "MERKURY", wejście z boku od strony garaży)
tel. (32) 262 97 02      

Bezpłatnych  porad udzielają:
- w czwartki w godz. od 16.00 do 18.00 - psycholog,
- w piątki w godz. od 16.00 do 18.00 - pedagog, specjalista terapii uzależnień.
Punkt ds. Uzależnień od Narkotyków
siedziba: ul. Adamieckiego 13 pok. Nr 6
(budynek Przychodni "MERKURY", wejście z boku od strony garaży)
tel. (32) 262 97 02
   
Bezpłatnych porad i konsultacji w każdy poniedziałek w godz. od 10.00 do 16.00 udzielają specjaliści terapii uzależnień od narkotyków.
Pliki
Jak założyć i prowadzić żłobek i klub dziecięcy? *.pdf172,05 kB
oswiad. majątk. M.Marzec (2005) w formacie *.pdf986,91 kB
ośw. majatk.- korekta Z. Krygier *.pdf62,52 kB
oświad. majatk. K.Mańka (2008) w formacie *.pdf123,29 kB
oświad. majątk. A.Pawluś (2004) w formacie *.pdf1,07 MB
oświad. majątk. A.Pawluś (2005) w formacie *.pdf955,33 kB
oświad. majątk. A.Pawluś (2006) w formacie *.pdf583,28 kB
oświad. majątk. A.Pawluś (2007) w formacie *.pdf107,78 kB
oświad. majątk. A.Pawluś (2008) w formacie *.pdf116,61 kB
oświad. majątk. A.Pawluś (2009) w formacie *.pdf639,33 kB
oświad. majątk. A.Pawluś (2010) w formacie *.pdf619,07 kB
oświad. majątk. A.Wyrozumska (2010) w formacie *.pdf638,68 kB
oświad. majątk. B.Kościow (2010) w formacie *.pdf646,56 kB
oświad. majątk. E.Perzanowska- Zygiert (2009) w formacie *.pdf665,83 kB
oświad. majątk. E.Perzanowska- Zygiert (2010) w formacie *.pdf629,27 kB
oświad. majątk. E.Zygiert (2004) w formacie *.pdf1,05 MB
oświad. majątk. E.Zygiert (2005) w formacie *.pdf946,17 kB
oświad. majątk. E.Zygiert (2006) w formacie *.pdf628,02 kB
oświad. majątk. E.Zygiert (2007) w formacie *.pdf88,36 kB
oświad. majątk. E.Zygiert (2008) w formacie *.pdf116,76 kB
oświad. majątk. J.Ciemierz (2008) w formacie *.pdf115,56 kB
oświad. majątk. J.Ciemierz (2008) w formacie *.pdf431,35 kB
oświad. majątk. J.Ciemierz (2009) w formacie *.pdf670,30 kB
oświad. majątk. J.Ciemierz (2010) w formacie *.pdf615,57 kB
oświad. majątk. J.Mizera (na dzień 9.11.2011) w formacie *.pdf649,99 kB
oświad. majątk. K.Mańka (2004) w formacie *.pdf1,12 MB
oświad. majątk. K.Mańka (2005) w formacie *.pdf1,02 MB
oświad. majątk. K.Mańka (2006) w formacie *.pdf615,15 kB
oświad. majątk. K.Mańka (2007) w formacie *.pdf110,97 kB
oświad. majątk. K.Mańka (2009) w formacie *.pdf687,54 kB
oświad. majątk. K.Mańka (2010) w formacie *.pdf638,84 kB
oświad. majątk. K.Nowak (2004) w formacie *.pdf1,09 MB
oświad. majątk. K.Nowak (2005) w formacie *.pdf957,65 kB
oświad. majątk. K.Nowak (2006) w formacie *.pdf677,82 kB
oświad. majątk. K.Nowak (2007) w formacie *.pdf568,52 kB
oświad. majątk. K.Nowak (2008) w formacie *.pdf121,27 kB
oświad. majątk. M.Marzec (2004) w formacie *.pdf1,11 MB
oświad. majątk. M.Marzec (2006) w formacie *.pdf628,43 kB
oświad. majątk. M.Marzec (2007) w formacie *.pdf117,24 kB
oświad. majątk. M.Marzec (2008) w formacie *.pdf129,64 kB
oświad. majątk. M.Marzec (2009) w formacie *.pdf703,97 kB
oświad. majątk. M.Marzec (2010) w formacie *.pdf677,38 kB
oświad. majątk. P.Lelas (2010) w formacie *.pdf620,17 kB
oświad. majątk. S.Sitak (2004) w formacie *.pdf1,08 MB
oświad. majątk. S.Sitak (2005) w formacie *.pdf0,98 MB
oświad. majątk. S.Sitak (2006) w formacie *.pdf578,24 kB
oświad. majątk. S.Sitak (2007) w formacie *.pdf108,72 kB
oświad. majątk. S.Sitak (2008) w formacie *.pdf563,97 kB
oświad. majątk. Z. Krygier (2002) *.pdf746,38 kB
oświad. majątk. Z.Krygier (2003) *.pdf4,43 MB
oświad. majątk. Z.Krygier (2004) *.pdf1,07 MB
oświad. majątk. Z.Krygier (na dzień 8.09.2011) w formacie *.pdf621,75 kB
oświad. majątk. Ł.Komoniewski (2008) w formacie *.pdf117,98 kB
oświad. majątk. Ł.Komoniewski (2008) w formacie *.pdf599,20 kB
oświad. majątk. Ł.Komoniewski (2009) w formacie *.pdf646,21 kB
oświad. majątk. J.Ciemierz (na dzień 25.01.2012 r.) w formacie *.pdf629,99 kB
oświad. majątk. B.Kościow (na dzień 25.01.2012 r.) w formacie *.pdf654,15 kB
oświad. majątk. M.Marzec (na dzień 25.01.2012 r.) w formacie *.pdf694,67 kB
oświad. majątk. A.Wyrozumska (na dzień 25.01.2012 r.) w formacie *.pdf643,33 kB
oświad. majątk. J.Mizera (2011) w formacie *.pdf644,75 kB
oświad. majątk. M.Marzec (2011) w formacie *.pdf687,89 kB
oświad. majątk. A.Wyrozumska (2011) w formacie *.pdf640,64 kB
oświad. majątk. E.Perzanowska-Zygiert (2011) w formacie *.pdf642,27 kB
oświad. majątk. J.Ciemierz (2011) w formacie *.pdf629,30 kB
oświad. majątk. KMańka (2011) w formacie *.pdf658,51 kB
oświad. majątk. B.Kościow (2011) w formacie *.pdf651,99 kB
oświad. majątk. Z.Krygier (2011) w formacie *.pdf543,19 kB
oświad. majątk. P.Lelas (2011) w formacie *.pdf630,91 kB
oświad. majątk. J.Ciszek (na dzień 6.12.2012 r.) w formacie *.pdf662,79 kB
oświad. majątk. J.Ciszek (2012) w formacie *.pdf644,70 kB
oświad. majątk. Z.Krygier (2012) w formacie *.pdf621,43 kB
oświad. majątk. P.Lelas (2012) w formacie *.pdf624,08 kB
oświad. majątk. K.Mańka (2012) w formacie *.pdf664,56 kB
oświad. majątk. J.Mizera (2012) w formacie *.pdf639,18 kB
oświad. majątk. E.Perzanowska-Zygiert (2012) w formacie *.pdf639,65 kB
oświad. majątk. K.Mańka (korekta za 2012 r.) w formacie *.pdf517,33 kB
oświad. majątk. Z.Krygier (2013) w formacie *.pdf811,78 kB
oświad. majątk. E.Perzanowska- Zygiert (2013) w formacie *.pdf806,68 kB
oświad. majątk. J.Ciszek (2013) w formacie *.pdf830,20 kB
oświad. majątk. P.Lelas (2013) w formacie *.pdf778,54 kB
oświad. majątk. J.Mizera (2013) w formacie *.pdf862,27 kB
oświad. majątk. K.Mańka (2013) w formacie *.pdf834,86 kB
oświad. majątk. P.Lelas (na dzień 2.07.2014) w formacie *.pdf773,67 kB
oświad. majątk. E.Perzanowska- Zygiert (na dzień 2.07.2014 r.) w formacie *.pdf556,46 kB
oświad. majątk. J.Ciszek (na dzień 21.07.2014 r.) w formacie *.pdf515,46 kB
oświad. majątk. A.Wyrozumska (na dzień 21.07.2014 r.) w formacie *.pdf551,58 kB
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok P.Mańka Krystyna *.pdf2,98 MB
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok P.Mizera Joanna *.pdf3,03 MB
Oświadczenie majatkowe za 2014 ro P.Wyrozumska Agnieszka *.pdf2,76 MB
Oświadczenie majatkowe za 2014 ro P.Krygier Zdzisława *.pdf2,78 MB
Z. Krygier - Korekta do ośwaidczenia majątkowego za 2014 rok2,83 MB
Oświadczenie majątkowe - P. Krygier Zdzisława - II Korekta.pdf2,84 MB
oświad. majątk. J. Mizera za 2015r.2,39 MB
oświad. majątk. K. Mańka za 2015r.3,13 MB
oświad. majątk. Z. Krygier za 2015r.2,74 MB
oświad. majątk. A. Wyrozumska za 2015r.2,16 MB
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 23 czerwca 2016
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony