Strona BIP wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji oferowanych usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych plików.
W innym przypadku prosimy o opuszczenie portalu.
Strona Główna Strona Główna Strona Główna logo urzędu
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Szukaj...
Dane podmiotu
Spis podmiotowe
Menu przedmiotowe
Inne
 
Wydziały, referaty Drukuj...
Nazwa
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

Adres
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
(032) 295 67 65  295 68 93  295 67 72  295 68 06
e-mail
e-mail
Godziny pracy
poniedziałek- piątek 7.30- 15.30
Naczelnik Wydziału
Joanna Mizera   tel. 32 295 67 65
Referat Zdrowia i Pomocy Społecznej
Z-ca Naczelnika, Kierownik Zdzisława Krygier tel. 295 67 65  
Zadania Referatu Zdrowia i Pomocy Społecznej
Ochrona zdrowia

1. Współpraca przy opracowywaniu modelu przekształceń służby zdrowia - sprawowanie roli kreatora polityki zdrowotnej i społecznej w mieście.
2. Analizowanie stanu zdrowia ludności i ustalanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
3. Opracowywanie materiałów będących podstawą do podejmowania decyzji wynikających z pełnienia roli organu założycielskiego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie:
- tworzenia, przekształcania i likwidacji zakładów,
- zatwierdzania statutu oraz jego zmian,
- powoływania składu Rad Społecznych i zatwierdzania regulaminów Rad,
- wyrażania zgody na zbycie majątku trwałego i wydzierżawienie pomieszczeń na okres powyżej 1- go roku przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
4. Realizacja nadzoru sprawowanego przez Prezydenta Miasta nad działalnością podległych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie:
- realizacji zadań statutowych,
- prawidłowości gospodarowania mieniem,
- gospodarki finansowej poprzez:

analizę planów i sprawozdań zakładów oraz przeprowadzane kontrole,
analizę rocznych sprawozdań finansowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia.

5. Prowadzenie ewidencji stanu i ruchu środków trwałych i pozostałych środków trwałych przejętych do Gminy i będących na stanie Referatu.
6. Nadzór nad majątkiem ruchomym gminy będącym na stanie wydziału.
7. Prowadzenie działań związanych z likwidacją i wyceną majątku ruchomego gminy będącego na stanie wydziału.
8.Organizowanie prac związanych z przejmowaniem na stan gminy mienia ruchomego przekazywanego przez Likwidatora zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a w szczególności:
- kontrola przekazywanej dokumentacji,
- przygotowywanie  dokumentacji do Wydziału Księgowo-Budżetowego umożliwiającej wprowadzenie przekazywanego mienia na stan gminy
9. Nadzór nad działalnością Żłobka Miejskiego.
10. Realizacja zadań w zakresie edukacji zdrowotnej mieszkańców.
11. Organizowanie i koordynowanie ogólno miejskich akcji o charakterze profilaktycznym.
12. Prowadzenie działań w zakresie ratownictwa medycznego, a w szczególności:
- przygotowywanie i aktualizacja informacji niezbędnych do sporządzenia wojewódzkiego planu działania systemu ratownictwa medycznego
13. Realizacja zadań z zakresu oświaty i profilaktyki zdrowotnej w myśl założeń zawartych w Narodowym Programie Zdrowia.
14.Przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów dla podmiotów realizujących świadczenia zdrowotne w celu wyłonienia realizatorów programów zdrowotnych
15.Organizowanie i współuczestniczenie w organizowaniu imprez typu:
- szkolenia w zakresie profilaktyki zdrowia,
- rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia.
16. Ustalanie priorytetów zadań z zakresu promocji zdrowia w oparciu o prowadzenie analiz danych epidemiologicznych i statystycznych.
17.Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzania naboru na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy podległych wydziałowi
18. Prowadzenie prac związanych z realizacją Programów Ministerstwa Zdrowia skierowanych do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a finansowanych bądź współfinansowanych z budżetu państwa i ich rozliczanie.
19.Współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Katowicach w zakresie organizowania na terenie miasta akcji honorowego krwiodawstwa
20. Prowadzenie działań związanych z zabezpieczeniem dostępności mieszkańców do usług świadczonych przez apteki.
21. Prowadzenie spraw związanych ze zlikwidowanymi samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej:
- rozpatrywanie pism, wniosków i przedstawianie proponowanych odpowiedzi,
- wyliczanie zasądzonych wynagrodzeń byłym pracownikom spzoz,
- obliczanie należnych odsetek ustawowych z tytułu roszczeń pracowniczych.

Pomoc społeczna i działania na rzecz osób niepełnosprawnych

22. Nadzór nad działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.
23. Współpraca i koordynacja działalności Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Przystań, Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
24. Realizacja zadań w zakresie zapewnienia schronienia, posiłku i niezbędnej pomocy osobom bezdomnym.
25. Realizacja zadań własnych Gminy zlecanych organizacjom pozarządowym działających na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
26. Analizowanie potrzeb osób niepełnosprawnych i opracowywanie programów w tym zakresie.
27. Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, uprawniających do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.
28. Prowadzenie działań związanych z udzielaniem dotacji na realizację zadań własnych gminy dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku (w tym kontrola wykorzystania dotacji i jej rozliczenie).
29. Przygotowywanie i uzgadnianie treści porozumień zawieranych przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej dotyczących odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
30. Prowadzenie rozliczeń w zakresie wnoszonych przez gminę opłat za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Dąbrowy Górniczej umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów oraz kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza Dąbrową Górniczą.
31. Prowadzenie rozliczeń wnoszonych opłat za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych w Dąbrowie Górniczej.
32. Współpraca z Ministerstwem Zdrowia, Urzędem Marszałkowskim i Śląskim Urzędem Wojewódzkim.
33. Kontrola realizacji przez inne gminy/powiaty zawartych z Dąbrową Górniczą porozumień, sporządzanie w tym zakresie stosownych dokumentów do Wydziału Księgowo-Budżetowego.
34. Przygotowywanie i przeprowadzanie konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy zlecanych do wykonania organizacjom pozarządowym w obszarze ochrony i promocji zdrowia i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w zakresie pomocy społecznej.
35. Prowadzenie całokształtu prac związanych z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego w zakresie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Przystań.
36. Nadzór nad realizacją "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Dąbrowie Górniczej na lata 2003-2010", "Gminnego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej".
37. Prowadzenie działań związanych z udzielaniem pomocy publicznej podmiotom realizującym zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
38. Przygotowywanie i uzgadnianie treści porozumień zawieranych przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej, dotyczących  pokrywania kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej niepełnosprawnych mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
Referat Aktywizacji Zawodowej i Działalności Gospodarczej
Kierownik Krystyna Mańka tel. 32 295 67 36
Zadania Referatu Akltywizacji Zawodowej i Działalności Gospodarczej
1. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.
2. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i organizacjami pozarządowymi w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Koordynacja działalności związanej z dofinansowaniem organizacji miejsc pracy, pożyczek na podjęcie działalności oraz szkolenia osób niepełnosprawnych.
4. Przekazywanie informacji do Powiatowego Urzędu Pracy o potencjalnych inwestorach, którzy nabyli nieruchomość w Dąbrowie Górniczej.
5. Współdziałanie z PUP i MOPS w Dąbrowie Górniczej w zakresie organizowania prac społecznie użytecznych.
6. Sporządzanie planów potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
7. Analiza wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadzanie wizji lokalnych i występowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o uzyskanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej.
8. Przygotowywanie zezwoleń, decyzji odmownych, decyzji w sprawie cofnięcia i wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
9. Naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydawanie przedsiębiorcom zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty.
10. Prowadzenie ewidencji (rejestru) działalności gospodarczej w tym także wykonywanej na podstawie koncesji i zezwoleń.
11. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, decyzji o odmowie wpisu i decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.
12. Realizacja postanowień sądu o orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
13. Przekazywanie decyzji ostatecznych o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej do Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej oraz do Urzędu Statystycznego w Katowicach.
14. Przesyłanie danych z wniosku o wpis do ewidencji działalności  gospodarczej do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z kopią zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej.
15. Udzielanie informacji o zgłoszonych do ewidencji przedsiębiorstwach.
16. Przyjmowanie informacji o miejscu przechowywania dokumentacji (zbiorów) zlikwidowanych przedsiębiorców.
17.Nadzorowanie godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych.
18.Współpraca z Urzędem Skarbowym, ZUS, Policją i GUS.
19. Prowadzenie ewidencji pól biwakowych.
20. Prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
21. Prowadzenie bazy przedsiębiorców osób prawnych w oparciu o dane z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.
22. Realizacja nadzoru sprawowanego przez Prezydenta Miasta nad Powiatowym Urzędem Pracy.
23. Przyjmowanie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.
24.Wpisywanie do ewidencji działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz przekazywanie w/w informacji ZUS, Urzędowi Skarbowemu i Urzędowi Statystycznemu.
25. Prowadzenie postępowań w sprawie wykreślenia wpisów do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku niezgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia zawieszenia.  
Referat Profilaktyki Uzależnień
Główny specjalista Ilona Chabińska  tel.: (32) 295 96 04, 295 96 05
Zadania Referatu Profilaktyki Uzależnień
1.Prowadzenie działań związanych z:
- profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii,
- integracją społeczną.
2. Podejmowanie oraz wspieranie realizacji zadań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
3.Kreowanie lokalnej polityki wobec alkoholu i narkomanii w Gminie poprzez:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,
- udzielanie rodzinom w których występuje problem alkoholowy, narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej,
- udzielanie pomocy osobom i ich rodzinom dotkniętym przemocą domową,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
-  wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,
-  podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
4.  Opracowywanie i wdrażanie  miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii.
5.  Bieżąca koordynacja realizacji zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6.  Działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień.
7.  Analiza zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej.
8.  Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień.
9. Udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10.  Koordynowanie działalności zespołów Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
11. Współpraca z Izbą Wytrzeźwień w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
12. Prowadzenie ewidencji osób uzależnionych.
13. Zakładanie akt zgłoszonych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
14. Przygotowywanie pełnej dokumentacji niezbędnej do wydania opinii przez biegłego w przedmiocie uzależnienia.
15. Przygotowywanie wniosków do sądu w celu wszczęcia postępowania o orzeczeniu obowiązku leczenia.
16. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wydania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej, o których mowa w art. 12 ust. 1i 2  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
17. Sporządzanie sprawozdań, raportów z działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
18. Organizowanie i koordynowanie prac w zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej  i edukacyjnej na temat innych zjawisk patologii społecznej w mieście.
19. Przygotowywanie ogólno miejskich akcji o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym we współpracy z wydziałami i jednostkami Urzędu oraz innymi organizacjami zajmującymi się tą problematyką.
20. Wdrażanie i propagowanie regionalnych, ogólnopolskich kampanii edukacyjnych dot. choroby alkoholowej, przemocy w rodzinie oraz innych zjawisk patologicznych.
21. Realizacja zadań z zakresu problematyki alkoholowej oraz innych zjawisk patologii społecznej w myśl założeń zawartych w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
22. Współpraca z Ministrem Zdrowia, Urzędem Marszałkowskim, Śląskim Urzędem Wojewódzkim.
23. Przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów ofert na realizację zadań własnych gminy zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
siedziba: Urząd Miejski, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21

termin posiedzeń: każdy czwartek, w godz. od 15.00 do 17.00
II piętro- sala narad /oszklona/, tel.(32) 295 69 78,
i pokój nr 205a, tel. (32) 295 96 21

Podania do komisji o objęcie leczeniem odwykowym osoby nadużywającej alkoholu można składać w dniu posiedzenia Komisji tj. w każdy czwartek, w godzinach od 15.00 do 17.00, lub od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Referacie Profilaktyki Uzależnień Urzędu Miejskiego, II piętro pok. 205a
tel. (32) 295 96 21
Punkt Konsultacyjno- Informacyjny
siedziba: ul. Adamieckiego 13, pok. Nr 6
(budynek Przychodni "MERKURY", wejście z boku od strony garaży)
tel. (32) 262 97 02      

Bezpłatnych  porad udzielają:
- w  środy w godz. od 16.00 do 18.00 -  radca prawny,
- w czwartki w godz. od 16.00 do 18.00 - psycholog
- w piątki w godz. od 16.00 do 18.00 - pedagog- specjalista terapii uzależnień
Punkt ds. Uzależnień od Narkotyków
siedziba: ul. Adamieckiego 13 pok. Nr 6
(budynek Przychodni "MERKURY", wejście z boku od strony garaży)
tel. (32) 262 97 02
   
Bezpłatne porady i konsultacje w każdy poniedziałek w godz. 10.00 do 16.00 udzielają specjaliści terapii uzależnień od narkotyków.
Pliki
Jak założyć i prowadzić żłobek i klub dziecięcy? *.pdf172,05 kB
oswiad. majątk. M.Marzec (2005) w formacie *.pdf986,91 kB
ośw. majatk.- korekta Z. Krygier *.pdf62,52 kB
oświad. majatk. K.Mańka (2008) w formacie *.pdf123,29 kB
oświad. majątk. A.Pawluś (2004) w formacie *.pdf1,07 MB
oświad. majątk. A.Pawluś (2005) w formacie *.pdf955,33 kB
oświad. majątk. A.Pawluś (2006) w formacie *.pdf583,28 kB
oświad. majątk. A.Pawluś (2007) w formacie *.pdf107,78 kB
oświad. majątk. A.Pawluś (2008) w formacie *.pdf116,61 kB
oświad. majątk. A.Pawluś (2009) w formacie *.pdf639,33 kB
oświad. majątk. A.Pawluś (2010) w formacie *.pdf619,07 kB
oświad. majątk. A.Wyrozumska (2010) w formacie *.pdf638,68 kB
oświad. majątk. B.Kościow (2010) w formacie *.pdf646,56 kB
oświad. majątk. E.Perzanowska- Zygiert (2009) w formacie *.pdf665,83 kB
oświad. majątk. E.Perzanowska- Zygiert (2010) w formacie *.pdf629,27 kB
oświad. majątk. E.Zygiert (2004) w formacie *.pdf1,05 MB
oświad. majątk. E.Zygiert (2005) w formacie *.pdf946,17 kB
oświad. majątk. E.Zygiert (2006) w formacie *.pdf628,02 kB
oświad. majątk. E.Zygiert (2007) w formacie *.pdf88,36 kB
oświad. majątk. E.Zygiert (2008) w formacie *.pdf116,76 kB
oświad. majątk. J.Ciemierz (2008) w formacie *.pdf115,56 kB
oświad. majątk. J.Ciemierz (2008) w formacie *.pdf431,35 kB
oświad. majątk. J.Ciemierz (2009) w formacie *.pdf670,30 kB
oświad. majątk. J.Ciemierz (2010) w formacie *.pdf615,57 kB
oświad. majątk. J.Mizera (na dzień 9.11.2011) w formacie *.pdf649,99 kB
oświad. majątk. K.Mańka (2004) w formacie *.pdf1,12 MB
oświad. majątk. K.Mańka (2005) w formacie *.pdf1,02 MB
oświad. majątk. K.Mańka (2006) w formacie *.pdf615,15 kB
oświad. majątk. K.Mańka (2007) w formacie *.pdf110,97 kB
oświad. majątk. K.Mańka (2009) w formacie *.pdf687,54 kB
oświad. majątk. K.Mańka (2010) w formacie *.pdf638,84 kB
oświad. majątk. K.Nowak (2004) w formacie *.pdf1,09 MB
oświad. majątk. K.Nowak (2005) w formacie *.pdf957,65 kB
oświad. majątk. K.Nowak (2006) w formacie *.pdf677,82 kB
oświad. majątk. K.Nowak (2007) w formacie *.pdf568,52 kB
oświad. majątk. K.Nowak (2008) w formacie *.pdf121,27 kB
oświad. majątk. M.Marzec (2004) w formacie *.pdf1,11 MB
oświad. majątk. M.Marzec (2006) w formacie *.pdf628,43 kB
oświad. majątk. M.Marzec (2007) w formacie *.pdf117,24 kB
oświad. majątk. M.Marzec (2008) w formacie *.pdf129,64 kB
oświad. majątk. M.Marzec (2009) w formacie *.pdf703,97 kB
oświad. majątk. M.Marzec (2010) w formacie *.pdf677,38 kB
oświad. majątk. P.Lelas (2010) w formacie *.pdf620,17 kB
oświad. majątk. S.Sitak (2004) w formacie *.pdf1,08 MB
oświad. majątk. S.Sitak (2005) w formacie *.pdf0,98 MB
oświad. majątk. S.Sitak (2006) w formacie *.pdf578,24 kB
oświad. majątk. S.Sitak (2007) w formacie *.pdf108,72 kB
oświad. majątk. S.Sitak (2008) w formacie *.pdf563,97 kB
oświad. majątk. Z. Krygier (2002) *.pdf746,38 kB
oświad. majątk. Z.Krygier (2003) *.pdf4,43 MB
oświad. majątk. Z.Krygier (2004) *.pdf1,07 MB
oświad. majątk. Z.Krygier (na dzień 8.09.2011) w formacie *.pdf621,75 kB
oświad. majątk. Ł.Komoniewski (2008) w formacie *.pdf117,98 kB
oświad. majątk. Ł.Komoniewski (2008) w formacie *.pdf599,20 kB
oświad. majątk. Ł.Komoniewski (2009) w formacie *.pdf646,21 kB
oświad. majątk. J.Ciemierz (na dzień 25.01.2012 r.) w formacie *.pdf629,99 kB
oświad. majątk. B.Kościow (na dzień 25.01.2012 r.) w formacie *.pdf654,15 kB
oświad. majątk. M.Marzec (na dzień 25.01.2012 r.) w formacie *.pdf694,67 kB
oświad. majątk. A.Wyrozumska (na dzień 25.01.2012 r.) w formacie *.pdf643,33 kB
oświad. majątk. J.Mizera (2011) w formacie *.pdf644,75 kB
oświad. majątk. M.Marzec (2011) w formacie *.pdf687,89 kB
oświad. majątk. A.Wyrozumska (2011) w formacie *.pdf640,64 kB
oświad. majątk. E.Perzanowska-Zygiert (2011) w formacie *.pdf642,27 kB
oświad. majątk. J.Ciemierz (2011) w formacie *.pdf629,30 kB
oświad. majątk. KMańka (2011) w formacie *.pdf658,51 kB
oświad. majątk. B.Kościow (2011) w formacie *.pdf651,99 kB
oświad. majątk. Z.Krygier (2011) w formacie *.pdf543,19 kB
oświad. majątk. P.Lelas (2011) w formacie *.pdf630,91 kB
oświad. majątk. J.Ciszek (na dzień 6.12.2012 r.) w formacie *.pdf662,79 kB
oświad. majątk. J.Ciszek (2012) w formacie *.pdf644,70 kB
oświad. majątk. Z.Krygier (2012) w formacie *.pdf621,43 kB
oświad. majątk. P.Lelas (2012) w formacie *.pdf624,08 kB
oświad. majątk. K.Mańka (2012) w formacie *.pdf664,56 kB
oświad. majątk. J.Mizera (2012) w formacie *.pdf639,18 kB
oświad. majątk. E.Perzanowska-Zygiert (2012) w formacie *.pdf639,65 kB
oświad. majątk. K.Mańka (korekta za 2012 r.) w formacie *.pdf517,33 kB
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 22 kwietnia 2014
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 18111860 Oficjalna strona o BIP