Strona BIP wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji oferowanych usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych plików.
W innym przypadku prosimy o opuszczenie portalu.
Strona Główna Strona Główna Strona Główna logo urzędu
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Szukaj...
Dane podmiotu
Spis podmiotowe
Menu przedmiotowe
Inne
 
Wydziały, referaty Drukuj...
Nazwa
Wydział Ekologii i Rolnictwa

Adres
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
(032) 295 67 18   295 67 93
Fax
(032) 295 69 59
e-mail
Godziny pracy
poniedziałek- piątek 7.30- 15.30
Naczelnik
Barbara Lubasz
Z-ca Naczelnika
Zbigniew Sodo
Zadania Referatu Rolnictwa
1. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie na zasadach i w zakresie określonym w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
2. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną - Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

3. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska
- przyjmowanie informacji od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Przedkładanie tych informacji Marszałkowi Województwa,
- współpraca z Państwową Strażą Pożarną i Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków wystąpienia poważnej awarii.

4.  Ochrona powietrza
- udzielanie i uchylanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, przyjmowanie zgłoszeń dot. instalacji niewymagających pozwolenia,
- wydawanie decyzji zobowiązujących prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia do prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji substancji do powietrza, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych,
- prowadzenie postępowania kompensacyjnego,
- wydawanie zezwoleń prowadzącym instalacje na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętych systemem.

5. Ochrona środowiska w działalności gospodarczej i inwestycyjnej
- orzekanie o obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
- kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i współpraca z WIOŚ w tym zakresie,
- prowadzenie postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów strategii rozwoju regionalnego lub wprowadzonych zmian do w/w dokumentów wraz     z prognozą oddziaływania na środowisko,
- wydawanie pozwoleń zintegrowanych oraz orzekanie o ich wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu,
- uczestnictwo w komisji negocjacyjnej dotyczącej programu dostosowawczego.

6. Program ochrony środowiska
- opracowywanie gminnego i powiatowego programu ochrony środowiska w celu realizacji polityki ekologicznej w gminie
- sporządzanie co 2 lata raportów z wykonania programu ochrony środowiska
- aktualizacja programu ochrony środowiska co 4 lata.

 7. Ochrona przed hałasem
- wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku stwierdzenia na podstawie pomiarów, przekroczenia dopuszczalnych  poziomów  hałasu na obszarach chronionych,
- sporządzanie co 5 lat mapy akustycznej,
- opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których nastąpiły przekroczenia obowiązujących norm,
- sporządzanie corocznego sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem,
- aktualizacja  programu ochrony środowiska przed hałasem co 5 lat.

 8. Obsługa środków budżetowych - gmina, powiat - w zakresie ochrony środowiska.

   9. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego w obszarze ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

10.Gospodarka wodna i ochrona wód
- prowadzenie postępowania i wydawanie pozwoleń wodno-prawnych w zakresie szczególnego korzystania z wód, regulacji wód, wykonania urządzeń wodnych, wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
- rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach,
- gospodarka wodno-ściekowa w zakładach produkcyjnych,
- ustanawianie bezpośrednich stref ochronnych ujęć wody,
- ochrona przed powodzią - wydanie decyzji nakazującej przywrócenie stanu
poprzedniego w przypadku wykonania na wale p-powodziowym lub w jego pobliżu albo na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią robót lub czynności , które mogą utrudnić ochronę przed powodzią,
- spółki wodne - prowadzenie spraw dot. utworzenia spółki, zatwierdzania i nadawania statutu spółce, nadzór i kontrola nad działalnością spółek.

11.Ochrona powierzchni ziemi
- prowadzenie okresowego badania gleby i ziemi,
- prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach.

12.Ochrona środowiska przed odpadami
- wydawanie i cofanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
- wydawanie zezwoleń na  zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów,
- nakazywanie, w drodze decyzji posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
- przyjmowanie informacji o rozpoczęciu i zakończeniu działalności w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

13.Geologia i górnictwo
- udzielanie, cofanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych na powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie przekraczającym 20.000m3 w roku kalendarzowym,
- zatwierdzanie projektów robót geologicznych dotyczących: złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą; ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h; badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych; odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h; warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne,
- zatwierdzanie dokumentacji geologicznych dot. w/w robót geologicznych,
- przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
- przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej,
- sprawowanie nadzoru i kontroli jako organu administracji geologicznej w zakresie wynikającym z ustawy prawo geologiczne i górnicze,
- opiniowanie, zatwierdzanie planu ruchu zakładu górniczego i uzgadnianie planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego.

14.Ochrona przyrody
- przygotowywanie dla Rady Miejskiej materiałów dotyczących poddania pod ochronę składników przyrody,
- wydawanie zezwoleń i wymierzanie opłat za usunięcie zieleni z terenu nieruchomości, w tym prowadzenie spraw związanych z wycinką zieleni wynikających z ustawy o transporcie kolejowym,
- wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także za niewłaściwą pielęgnację,
- prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej i popularyzacji ochrony przyrody,
- prowadzenie rejestru żywych zwierząt wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady /WE/ nr 338/97 z dnia 9.12.1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzących ich hodowlę,
- prowadzenie postępowania w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

15.W zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz w zakresie Inspekcji Weterynaryjnej
- zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt oraz współpraca z organami Inspekcji Weterynaryjnej.

16.W zakresie ochrony zwierząt
- wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną,
- orzekanie o odebraniu zwierzęcia właścicielowi w przypadku rażącego zaniedbywania lub okrutnego traktowania,
- współpraca z samorządem lekarsko - weterynaryjnym, Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi organizacjami społecznymi w zakresie ochrony zwierząt,
- opieka nad chorymi ptakami i zwierzętami na podstawie zawartych rocznych umów.

17. W  zakresie wliczania okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do       pracowniczego stażu pracy
- wydawanie zaświadczeń o stażu pracy w rolnictwie dla zakładów pracy,
- stwierdzenie okoliczności mających wpływ na ustalenie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu pracy w rolnictwie dla ZUS,
- wydawanie zaświadczeń pracy dla osób utrzymujących się z rolnictwa na podstawie posiadanych danych ewidencyjnych.

18. W zakresie ochrony roślin uprawnych
- przyjmowanie informacji i zawiadamianie o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmu szkodliwego, podlegającego zwalczaniu i przekazanie informacji ŚWIOR.

19.W zakresie przeciwdziałania narkomanii
- wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,
- nadzór nad uprawami maku i konopi,
- wydawanie nakazów zniszczenia upraw.


20. Współdziałanie w zakresie sporządzania spisu uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do izb rolniczych.

21. Współdziałanie z Wydziałem Geodezji i Kartografii i samorządami ogrodów działkowych w zakresie tworzenia, poszerzania i likwidacji ogródków działkowych.

22. Współdziałanie z organizacjami rolników w sprawach kształtowania polityki rolnej  i społecznej oraz usług produkcyjnych dla rolnictwa i ludności wiejskiej.

23. Wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

24. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego w oparciu o posiadaną bazę dot. gospodarstw rolnych.

25.Przeprowadzanie procedury potwierdzającej posiadanie kwalifikacji rolniczych.

26. Kontrola zawartych umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego - OC oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.
27. W zakresie organizacji i prowadzenia spisów rolnych
- przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego na zasadach określonych przez Prezesa GUS,
- aktualizacja danych dotyczących gospodarstw i działek rolnych dla potrzeb spisu rolnego,
- sporządzanie sprawozdań o użytkowaniu gruntów w gminie.

28. W zakresie rybactwa śródlądowego
- wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
- rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb,
- realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Społecznej Straży Rybackiej powołanej na terenie miasta przez Radę Miejską.

29. W zakresie łowiectwa
- ochrona środowiska przyrodniczego w zakresie ochrony i hodowli zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących,
- wydawanie zezwoleń na hodowanie i utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

30. W zakresie leśnictwa
- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
- wydawanie decyzji w sprawie przyznawania środków finansowych z budżetu Państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania, ochrony i zalesienia,
- opiniowanie wniosków o uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru,
- przyznania dotacji na zalesienie z funduszu leśnego,
- zlecanie opracowania uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz nadzorowanie jego wykonania,
- wydawanie decyzji o przeznaczeniu gruntu rolnego do zalesienia oraz stwierdzenie prowadzenia przez właściciela gruntu uprawy leśnej uprawniającej do wypłaty ekwiwalentu,
- wydawanie decyzji wstrzymującej wypłaty ekwiwalentu, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy prowadzeniu uprawy leśnej,
- wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,
- wydawanie decyzji o uznaniu lasu za ochronny lub decyzji pozbawiającej go takiego charakteru w odniesieniu do pozostałych lasów (nie będących własnością Skarbu Państwa),
- zatwierdzanie uproszczonego planu urządzania lasu.

31.W zakresie zapobiegania szkodom w środowisku
- zgłaszanie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w:
1. gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, mającą znaczący, negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony tych gatunków lub siedlisk przyrodniczych,
2. wodach, mającą znaczący negatywny wpływ na stan ekologiczny, chemiczny  lub ilościowy wód,
3. powierzchni ziemi, przez co rozumie się zanieczyszczenie gleby lub  ziemi, w tym w szczególności zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 15 lipca 2014
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 21366310 Oficjalna strona o BIP