Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Wydziały, Biura Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Wydział Ekologii i Rolnictwa

Adres
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
32 295 67 18, 32 295 67 93
Fax
32 295 69 59
e-mail
Godziny pracy
poniedziałek- piątek 7.30- 15.30
Naczelnik
Marcin Janik
Z-ca Naczelnika
Zbigniew Sodo
Zadania Wydziału
1. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie na zasadach i w zakresie określonym w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
2. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną - Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

3. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska
- przyjmowanie informacji od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Przedkładanie tych informacji Marszałkowi Województwa,
- współpraca z Państwową Strażą Pożarną i Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie zapobiegania, zwalczania i ograniczania skutków wystąpienia poważnej awarii.

4.  Ochrona powietrza
- udzielanie i uchylanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, przyjmowanie zgłoszeń dot. instalacji niewymagających pozwolenia,
- wydawanie decyzji zobowiązujących prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia do prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji substancji do powietrza, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych,
- prowadzenie postępowania kompensacyjnego,
- wydawanie zezwoleń prowadzącym instalacje na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętych systemem.

5. Ochrona środowiska w działalności gospodarczej i inwestycyjnej
- orzekanie o obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
- kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i współpraca z WIOŚ w tym zakresie,
- prowadzenie postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów strategii rozwoju regionalnego lub wprowadzonych zmian do w/w dokumentów wraz     z prognozą oddziaływania na środowisko,
- wydawanie pozwoleń zintegrowanych oraz orzekanie o ich wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu,
- uczestnictwo w komisji negocjacyjnej dotyczącej programu dostosowawczego.

6. Program ochrony środowiska
- opracowywanie gminnego i powiatowego programu ochrony środowiska w celu realizacji polityki ekologicznej w gminie
- sporządzanie co 2 lata raportów z wykonania programu ochrony środowiska
- aktualizacja programu ochrony środowiska co 4 lata.

 7. Ochrona przed hałasem
- wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w przypadku stwierdzenia na podstawie pomiarów, przekroczenia dopuszczalnych  poziomów  hałasu na obszarach chronionych,
- sporządzanie co 5 lat mapy akustycznej,
- opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których nastąpiły przekroczenia obowiązujących norm,
- sporządzanie corocznego sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem,
- aktualizacja  programu ochrony środowiska przed hałasem co 5 lat.

 8. Obsługa środków budżetowych - gmina, powiat - w zakresie ochrony środowiska.

   9. Współpraca z organizacjami pożytku publicznego w obszarze ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

10.Gospodarka wodna i ochrona wód
- prowadzenie postępowania i wydawanie pozwoleń wodno-prawnych,
- prowadzenie postępowań dotyczących zmiany stanu wody na gruncie,,
- gospodarka wodno-ściekowa w zakładach produkcyjnych,
- ustanawianie bezpośrednich stref ochronnych ujęć wody,
- spółki wodne - prowadzenie spraw dot. utworzenia spółki, nadzór i kontrola nad działalnością spółek.

11.Ochrona powierzchni ziemi
- identyfikacja i sporządzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
-  aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi - raz na 2 lata,
- przekazywanie wykazu, oraz raz na 2 lata jego aktualizacja, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska,
- prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach.

12.Ochrona środowiska przed odpadami
- wydawanie i cofanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
- wydawanie zezwoleń na  zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów,
- nakazywanie, w drodze decyzji posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
- przyjmowanie informacji o rozpoczęciu i zakończeniu działalności w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

13.Geologia i górnictwo
- udzielanie, cofanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych na powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie przekraczającym 20.000m3 w roku kalendarzowym,
- zatwierdzanie projektów robót geologicznych dotyczących: złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą; ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h; badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych; odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h; warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne,
- zatwierdzanie dokumentacji geologicznych dot. w/w robót geologicznych,
- przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
- przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej,
- sprawowanie nadzoru i kontroli jako organu administracji geologicznej w zakresie wynikającym z ustawy prawo geologiczne i górnicze,
- opiniowanie, zatwierdzanie planu ruchu zakładu górniczego i uzgadnianie planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego.

14.Ochrona przyrody
- przygotowywanie dla Rady Miejskiej materiałów dotyczących poddania pod ochronę składników przyrody,
- wydawanie zezwoleń i naliczanie opłat za usunięcie zieleni z terenu nieruchomości, w tym prowadzenie spraw związanych z wycinką zieleni wynikających z ustawy o transporcie kolejowym,
- wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także za niewłaściwą pielęgnację,
- prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej i popularyzacji ochrony przyrody,
- prowadzenie rejestru żywych zwierząt wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady /WE/ nr 338/97 z dnia 9.12.1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzących ich hodowlę,
- prowadzenie postępowania w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

15.W zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz w zakresie Inspekcji Weterynaryjnej
- zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt oraz współpraca z organami Inspekcji Weterynaryjnej.

16.W zakresie ochrony zwierząt
- wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną,
- orzekanie o odebraniu zwierzęcia właścicielowi w przypadku rażącego zaniedbywania lub okrutnego traktowania,
- współpraca z samorządem lekarsko - weterynaryjnym, Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi organizacjami społecznymi w zakresie ochrony zwierząt,
- opieka nad chorymi ptakami i zwierzętami na podstawie zawartych rocznych umów.

17. W  zakresie wliczania okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy
- wydawanie zaświadczeń o stażu pracy w rolnictwie dla zakładów pracy,
- wydawanie zaświadczeń pracy dla osób utrzymujących się z rolnictwa na podstawie posiadanych danych ewidencyjnych.

18. W zakresie ochrony roślin uprawnych
- przyjmowanie informacji i zawiadamianie o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmu szkodliwego, podlegającego zwalczaniu i przekazanie informacji ŚWIOR.

19.W zakresie przeciwdziałania narkomanii
- wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,
- nadzór nad uprawami maku i konopi,
- wydawanie nakazów zniszczenia upraw.


20. Współdziałanie w zakresie sporządzania spisu uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do izb rolniczych.

21. Współdziałanie z Wydziałem Geodezji i Kartografii i samorządami ogrodów działkowych w zakresie tworzenia, poszerzania i likwidacji ogródków działkowych.

22. Współdziałanie z organizacjami rolników w sprawach kształtowania polityki rolnej  i społecznej oraz usług produkcyjnych dla rolnictwa i ludności wiejskiej.

23. Wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

24. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego w oparciu o posiadaną bazę dot. gospodarstw rolnych.

25.Przeprowadzanie procedury potwierdzającej posiadanie kwalifikacji rolniczych.

26. Kontrola zawartych umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego - OC oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.
27. W zakresie organizacji i prowadzenia spisów rolnych
- przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego na zasadach określonych przez Prezesa GUS,
- aktualizacja danych dotyczących gospodarstw i działek rolnych dla potrzeb spisu rolnego,

28. W zakresie rybactwa śródlądowego
- wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
- rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb,
- realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Społecznej Straży Rybackiej powołanej na terenie miasta przez Radę Miejską.

29. W zakresie łowiectwa
- ochrona środowiska przyrodniczego w zakresie ochrony i hodowli zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących,
- wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

30. W zakresie leśnictwa
- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
- wydawanie decyzji w sprawie przyznawania środków finansowych z budżetu Państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania, ochrony i zalesienia,
- opiniowanie wniosków o uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru,
- przyznania dotacji na zalesienie z funduszu leśnego,
- zlecanie opracowania uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz nadzorowanie jego wykonania,
- wydawanie decyzji o przeznaczeniu gruntu rolnego do zalesienia oraz stwierdzenie prowadzenia przez właściciela gruntu uprawy leśnej uprawniającej do wypłaty ekwiwalentu,
- wydawanie decyzji wstrzymującej wypłaty ekwiwalentu, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy prowadzeniu uprawy leśnej,
- wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,
- wydawanie decyzji o uznaniu lasu za ochronny lub decyzji pozbawiającej go takiego charakteru w odniesieniu do pozostałych lasów (nie będących własnością Skarbu Państwa),
- zatwierdzanie uproszczonego planu urządzania lasu.

31.W zakresie zapobiegania szkodom w środowisku
- zgłaszanie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w:
1. gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, mającą znaczący, negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony tych gatunków lub siedlisk przyrodniczych,
2. wodach, mającą znaczący negatywny wpływ na stan ekologiczny, chemiczny  lub ilościowy wód,
3. powierzchni ziemi, przez co rozumie się zanieczyszczenie gleby lub  ziemi, w tym w szczególności zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.
Pliki
ośw. majatk.- korekta B. Lubasz *.pdf34,32 kB
oświad. majątk. B.Lubasz (2003) *.pdf4,16 MB
oświad. majątk. B.Lubasz (2004) *.pdf1,09 MB
oświad. majątk. B.Lubasz (2005) *.pdf795,24 kB
oświad. majątk. B.Lubasz (2006) *.pdf716,43 kB
oświad. majątk. B.Lubasz (2007) w formacie *.pdf102,12 kB
oświad. majątk. B.Lubasz (2008) w formacie *.pdf115,07 kB
oświad. majątk. B.Lubasz (2009) w formacie *.pdf651,39 kB
oświad. majątk. B.Lubasz (2010) w formacie *.pdf627,05 kB
oświad. majątk. Z. Sodo (2002)*.pdf750,89 kB
oświad. majątk. Z.Sodo (2003) *.pdf4,49 MB
oświad. majątk. Z.Sodo (2004) *.pdf1,09 MB
oświad. majątk. Z.Sodo (2005) *.pdf792,97 kB
oświad. majątk. Z.Sodo (2006) *.pdf785,78 kB
oświad. majątk. Z.Sodo (2007) w formacie *.pdf108,65 kB
oświad. majątk. Z.Sodo (2008) w formacie *.pdf121,28 kB
oświad. majątk. Z.Sodo (2009) w formacie *.pdf677,09 kB
oświad. majątk. Z.Sodo (2010) w formacie *.pdf666,75 kB
oświad. majątk. B.Lubasz (2011) w formacie *.pdf629,97 kB
oświad. majątk. Z.Sodo (2011) w formacie *.pdf663,92 kB
oświad. majątk. Z.Sodo (2012) w formacie *.pdf667,30 kB
oświad. majątk. B.Lubasz (2012) w formacie *.pdf643,53 kB
oświad. majątk. Z.Sodo (2013) w formacie *.pdf843,74 kB
oświad. majątk. B.Lubasz (2013) w formacie *.pdf805,50 kB
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok P. Zbigniew Sodo *.pdf2,76 MB
Oswiadczenie majątkowe P.Barbary Lubasz za 2014 rok *.pdf2,61 MB
oświad. majątk.B. Lubasz za 2015r.2,06 MB
oświad. majątk. Z. Sodo za 2015r.2,13 MB
oświadcz. majątk. za 2016r. B. Lubasz.pdf2,10 MB
oświadcz. majątk. za 2016r. Z. Sodo.pdf2,10 MB
Lubasz Barbara - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.2,10 MB
Sodo Zbigniew - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.2,17 MB
Lubasz Barbara - oświadczenie majątkowe na dzień rozwiązania stosunku pracy1,98 MB
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 13 maja 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38561631 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony