Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Wydziały, Biura Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Adres
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
32 295 68 32, 32 295 67 19, 32 295 67 20
e-mail
Godziny pracy
poniedziałek, czwartek 7.30- 17.00  wtorek, środa, piątek 7.30- 15.30
Naczelnik Wydziału
Joanna Wartak
Referat Gospodarki Nieruchomościami Komunalnymi
Kierownik Referatu- Hanna Żurawska  tel. 32 295 67 19
Zadania Referatu Gospodarki Nieruchomościami Komunalnymi
1. Regulacja stanu prawnego gruntów.
2. Tworzenie zasobu gruntów gminnych.
3.Sprzedaż, oddawanie w wieczyste użytkowanie, użytkowanie, najem, dzierżawę,    zamiana i użyczenie nieruchomości gminnych, na rzecz osób fizycznych i prawnych.
4.Sprzedaż lokali komunalnych.
5.Przygotowywanie wniosków Prezydenta  Miasta do Wojewody Śląskiego o przekazywanie nieruchomości na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza.
6.Współpraca z Wydziałem Księgowo-Budżetowym w zakresie przekazywania     nieruchomości i  budynków na stan majątku Gminy.
7. Windykacja  należności  w zakresie spraw realizowanych przez Wydział polegająca na:
- analizie zaległości na podstawie wydruków otrzymanych z Wydziału Księgowo- Budżetowego,
- ustalaniu zalegających kontrahentów  do skierowania na drogę sądową,
- przekazaniu pełnej dokumentacji do Radców Prawnych (wraz z dokumentacją z Wydziału   Księgowo-Budżetowego) celem podjęcia stosownych działań zmierzających  do  wyegzekwowania nieuregulowanych należności.
8. Przekazywanie nieruchomości  w trwały zarząd.
9. Prowadzenie postępowań w sprawach o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy w prawo własności.    
10. Prowadzenie postępowań w sprawie uwłaszczenia komunalnych i państwowych osób prawnych oraz spółdzielni, związków spółdzielczych a także innych osób prawnych i fizycznych.
11. Prowadzenie spraw  związanych z wykonywaniem przez Prezydenta Miasta prawa      pierwokupu  nieruchomości.
12. Wypowiadanie i naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.  
13. Prowadzenie postępowań związanych z ustaleniem i naliczeniem jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
14. Wydawanie zezwoleń na wejście w teren oraz czasowe zajęcie nieruchomości  gminnych.
15. Przekazywanie gruntów na rzecz Polskiego Związku Działkowców.
16. Występowanie na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury o przeznaczenie gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
17. Prowadzenie  postępowań  o  podział  nieruchomości.
18. Koordynacja  działań merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w  sprawach związanych z komunalizacją.  
19. Fakturowanie czynszu najmu, dzierżawy gruntów gminnych wynikające z merytorycznego zakresu działania Wydziału.
20. Fakturowanie sprzedaży nieruchomości, oddawania  w użytkowanie wieczyste i innych czynności cywilno-prawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT wynikające z merytorycznego zakresu działania Wydziału.
21. Wyrażanie zgody posiadaczowi nieruchomości komunalnej, nie stanowiącej użytku   drogowego, na usunięcie drzew i krzewów.
22. Prowadzenie w systemie informatycznym bazy "użytkowników wieczystych Gminy" oraz "dzierżawców i najemców Gminy".
23. Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy.
Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu
Z-ca Naczelnika, Kierownik Wioletta Sawicka  tel. 32 295 68 30
Zadania Referatu Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu
1. Uwłaszczenie osób prawnych i fizycznych.
2. Prowadzenie  postępowań  o  zwrot  nieruchomości.
3. Prowadzenie  postępowań  w sprawach   o  przekształcenie  prawa  użytkowania wieczystego gruntów Skarbu   Państwa w prawo własności.
4. Przekazywanie gruntów w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców.
5. Prowadzenie postępowań w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów.
6. Wypowiadanie  i  naliczanie  opłat  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  i trwałego zarządu.
7. Sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę, zamiana i użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu na rzecz osób fizycznych i prawnych.
8. Wydawanie  decyzji o umorzeniu  postępowania  w  sprawie  wyłączenia  użytków    rolnych  z  produkcji  rolniczej.
9. Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu.
10. Regulacja  stanu  prawnego  gruntów  Skarbu  Państwa.
11. Dokonywanie  za  zgodą  Wojewody  darowizny  i  zamiany  nieruchomości Skarbu  Państwa  z  jednostkami  samorządu  terytorialnego.  
12. Wydawanie decyzji w zakresie scalenia i wymiany gruntów.
13. Tworzenie  zasobu  nieruchomości  Skarbu  Państwa  i  Powiatu.
14. Wywłaszczanie  nieruchomości.
15. Ustalenie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.
16. Wydawanie zezwoleń na wejście w teren  oraz czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu  Państwa i Powiatu.
17. Współpraca z Wydziałem Księgowo-Budżetowym  w  zakresie  przekazywania      nieruchomości oraz  budynków  na  stan  majątku  Skarbu  Państwa  lub  Powiatu.
18. Windykacja należności  w zakresie spraw realizowanych przez Wydział, polegająca na:
- analizie zaległości na podstawie wydruków otrzymanych z Wydziału Księgowo-Budżetowego,
- ustalaniu zalegających kontrahentów do skierowania na drogę sądową,
- przekazaniu pełnej dokumentacji do Radców Prawnych (wraz z dokumentacją z Wydziału Księgowo - Budżetowego) celem podjęcia stosownych działań zmierzających do wyegzekwowania nieregularnych należności.
19. Występowanie do Wojewody Śląskiego o zgodę na nabycie, zbycie oraz najem, dzierżawę i użyczenie powyżej lat 3 nieruchomości Skarbu Państwa.
20. Przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd.
21. Fakturowanie czynszu najmu, dzierżawy gruntów Skarbu Państwa wynikające z merytorycznego zakresu działania Wydziału.
22. Fakturowanie sprzedaży nieruchomości, oddawania w użytkowanie wieczyste i innych czynności cywilno-prawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT wynikające z  merytorycznego zakresu działania Wydziału.
23. Wyrażanie zgody posiadaczowi nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, nie stanowiącej użytku drogowego, na usunięcie drzew i krzewów.
24. Prowadzenie w systemie informatycznym bazy "użytkowników wieczystych Skarbu       Państwa" oraz "dzierżawców i najemców Skarbu Państwa".
Pliki
Stan załatwianych spraw w formacie *.doc74,00 kB
oświad. majątk. H.Żurawska (2008) w formacie *.pdf1,26 MB
oświad. majątk. H.Żurawska (2009) w formacie *.pdf645,16 kB
oświad. majątk. H.Żurawska (2010) w formacie *.pdf646,12 kB
oświad. majątk. H.Żurawska (2011) w formacie *.pdf623,58 kB
oświad. majątk. J. Paw (2002) *.pdf9,08 MB
oświad. majątk. J. Paw (2003) *.pdf4,79 MB
oświad. majątk. J.Paw (2004) *.pdf1,12 MB
oświad. majątk. J.Paw (2005)*.pdf795,63 kB
oświad. majątk. J.Paw (2006) w formacie *.pdf617,02 kB
oświad. majątk. J.Paw (2007) w formacie *.pdf115,54 kB
ośw. majątkowe- korekta J. Wartak *.pdf46,15 kB
oświad. majątk. J. Wartak (2002) *.pdf795,73 kB
oświad. majątk. J. Wartak (2003) *.pdf4,57 MB
oświad. majątk. J.Wartak (2004) *.pdf1,12 MB
oświad. majątk. J.Wartak (2005)*.pdf825,86 kB
oświad. majątk. J.Wartak (2006) w formacie *.pdf789,19 kB
oświad. majątk. J.Wartak (2007) w formacie *.pdf114,63 kB
oświad. majątk. J.Wartak (2008) w formacie *.pdf126,15 kB
oświad. majątk. J.Wartak (2009) w formacie *.pdf614,47 kB
oświad. majątk. J.Wartak (2010) w formacie *.pdf671,42 kB
oświad. majątk. J.Wartak (2011) w formacie *.pdf632,52 kB
oświad. majątk. W.Sawicka (2003) *.pdf4,28 MB
oświad. majątk. W.Sawicka (2002) *.pdf9,16 MB
oświad. majątk. W.Sawicka (2004) *.pdf1,05 MB
oświad. majątk. W.Sawicka (2005) *.pdf768,89 kB
oświad. majątk. W.Sawicka (2006) w formacie *.pdf572,02 kB
oświad. majątk. W.Sawicka (2007) w formacie *.pdf103,95 kB
oświad. majątk. W.Sawicka (2008) w formacie *.pdf113,22 kB
oświad. majątk. W.Sawicka (2009) w formacie *.pdf628,25 kB
oświad. majątk. W.Sawicka (2010) w formacie *.pdf624,42 kB
oświad. majątk. W.Sawicka (2011) w formacie *.pdf607,38 kB
oświad. majątk. W.Sawicka (2012) w formacie *.pdf629,06 kB
oświad. majątk. J.Wartak (2012) w formacie *.pdf674,69 kB
oświad. majątk. H.Żurawska (2012) w formacie *.pdf644,42 kB
oświad. majątk. H.Żurawska (2013) w formacie *.pdf818,65 kB
oświad. majątk. W.Sawicka (2013) w formacie *.pdf834,03 kB
oświad. majątk. J.Wartak (2013) w formacie *.pdf867,13 kB
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok P.Wioletta Sawicka *.pdf2,78 MB
Oświadczenie majatkowe za 2014 rok P.Joanna Wartak*.pdf3,04 MB
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok P.Hanna Żurawska *.pdf2,91 MB
oświad. majątk. J. Wartak za 2015r.2,28 MB
oświad. majątk. H. Żurawska za 2015r.2,05 MB
oświad. majątk. W. Sawicka za 2015r.2,82 MB
oświadcz. majatk. za 2016r. H. Żurawska.pdf2,14 MB
oświadcz. majątk. za 2016r. J. Wartak.pdf2,22 MB
oświadcz. majątk. za 2016r. W.Sawicka.pdf2,07 MB
Wartak Joanna - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok2,13 MB
Sawicka Wioletta - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.1,95 MB
Żurawska Hanna - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok2,07 MB
Grabowska Dagmara - oświadczenie majątkowe na dzień otrzymania upoważnienia do wydawania decyzji2,07 MB
Żurawska Hanna - korekta oświadczenia majątkowego za rok 20172,19 MB
Sawicka Wioletta - korekta oświadczenia majątkowego za rok 20172,06 MB
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 23 listopada 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38561250 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony