Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Zamówienia objęte ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp) Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-06-22 Symbol:  ZP.WIM.271.4.42.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn:
„Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
2018-06-19 Symbol:  ZP.WA.271.4.45.2018
Postępowanie realizowane na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z załącznikiem nr XIV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE pn.:
1. „Świadczenie usług pocztowych wymagających „urzędowego potwierdzenia nadania” dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”.
2. „Świadczenie usług pocztowych nie wymagających „urzędowego potwierdzenia nadania” dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”.
2018-06-18 Symbol:  ZP.BAO.271.4.44.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: „Wykonanie operatów szacunkowych”.
2018-06-14 Symbol:  ZP.WA.271.4.46.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: „Ubezpieczenie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”.
Zamówienie podzielone jest na części:
zadanie 1
A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;
B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
C. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
D. Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków zagranicą;
E. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
zadanie 2
F. Ubezpieczenie NNW członków OSP (ubezpieczenie imienne);
G. Ubezpieczenie NNW członków OSP i MDP (ubezpieczenie bezimienne).
zadanie 3
H. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym;
I. Ubezpieczenie auto-casco;
J. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych;
K. Ubezpieczenie Assistance.
2018-06-14 Symbol:  ZP.WA.271.4.43.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie :
„Zakup i dostawa papieru do maszyn kserujących i drukarek oraz artykułów papierniczych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”.
2018-06-08 Symbol:  ZP.WKM.271.4.34.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadania pn.:
ZADANIE A - Zagospodarowanie strefy rekreacyjno - sportowej
ZADANIE B - Sportowo rekreacyjne zagospodarowanie działki nr 713
ZADANIE C - ZSZ „Sztygarka” – modernizacja boiska wraz z infrastrukturą
ZADANIE D – Zespół Szkół Plastycznych – modernizacja boiska i ogrodzenia wraz z infrastrukturą
2018-06-08 Symbol:  ZP.WI.271.4.37.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn. „Usługa technicznego utrzymania i konserwacji oraz zapobieganie awariom i interwencyjne przywracanie transmisji danych w obrębie infrastruktury teletechnicznej gminy Dąbrowa Górnicza”
2018-05-30 Symbol:  ZP.WIM.271.4.38.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie :
„Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej”-Roboty budowlane dla makroniwelacji terenu i zagęszczenia gruntu.
2018-05-25 Symbol:  ZP.WKD.271.4.40.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: "Wykonanie, dostarczanie tablic rejestracyjnych aluminiowych, foliowanych i odbieranie tablic rejestracyjnych dla pojazdów samochodowych, motocykli i motorowerów oraz złomowanie zniszczonych tablic rejestracyjnych wraz z oprogramowaniem do elektronicznego zamawiania tablic rejestracyjnych i sprzętem komputerowym do obsługi tego oprogramowania".
2018-05-23 Symbol:  ZP.BRI.271.4.36.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadnie pn.: Projekt: Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I
Zadanie 1B: Przygotowanie i realizacja cyklu obejmującego 15 mikrowydarzeń, aktywizujących lokalne społeczności wokół działań wynikających z potrzeb mieszkańców, w obszarach rewitalizacji objętych projektem „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I”, tj. w osiedlach: Łączna, Mickiewicza/Norwida oraz w dzielnicy Ząbkowice.
Zamówienie jest współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
2018-05-22 Symbol:  ZP.WIM.271.4.35.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn.: Przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego warsztatu elektrycznego na budynek wystawowy wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”.
2018-05-22 Symbol:  ZP.BRI.271.4.39.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadnie pn.: Realizacja zadań na rzecz ograniczania przedwczesnego kończenia nauki szkolnej przez dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych w Osiedlu Łączna w Dąbrowie Górniczej, w ramach projektu: Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej. Etap I.
Zamówienie jest współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
2018-05-15 Symbol:  ZP.BRI.271.4.33.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn. Realizacja zadań pedagoga ulicy (streetworkera) prowadzona przez 2 osoby w 2 obszarach rewitalizacji objętych projektem „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I”, w środowiskach: dzieci i młodzieży (Osiedle Łączna) oraz osób bezrobotnych (Ząbkowice) spędzających czas na ulicy:
Zadanie A: Pedagog ulicy (streetworker) dzieci i młodzieży - Osiedle Łączna
Zadanie B: Pedagog ulicy (streetworker) osób bezrobotnych - Ząbkowice
Zamówienie jest współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
2018-05-11 Symbol:  ZP.WKD.271.4.30.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.), o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.:„PROWADZENIE WYBRANYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZARZĄDU DRÓG KTÓRYCH ZARZĄDCĄ JEST PREZYDENT MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA ORAZ REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM W RUCHU DROGOWYM”
2018-05-11 Symbol:  ZP.WA.271.4.32.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: „Usługi serwisowe kserokopiarek będących na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 33029422 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony