Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Architektura Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
pozwolenie na budowę

Opis
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07.07.94 r. - Prawo budowlane. ( Dz.U.2016.290 j.t. )

Miejsce
Wydział Urbanistyki i Architektury  
stanowisko nr 14 w Biurze Obsługi Interesantów
Informacja
Tel: (32) 295 69 00
fax: (32) 295 96 87
Wymagane dokumenty
- 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz uprawnienia budowlane i zaświadczenie potwierdzające przynależność projektanta do izby samorządu zawodowego.
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- specjalistyczną opinię o której mowa w art.33 ust.3 ustawy - prawo budowlane (jeżeli jest wymagana).
- postanowienie o uzgodnieniu z właściwym organem administracji architektoniczno budowlanej dotyczące obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych.
- upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
Załączniki
- wniosek o pozwolenie na budowę (druk nr 2)
- oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (druk nr 3)
Opłaty
Opłata skarbowa określona w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm. )
Pobór opłaty  w Kasie Urzędu Miejskiego lub wpłata na rachunek Urzędu Miejskiego:
Getin Noble Bank S.A. Oddział Będzin, nr konta 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112

Opłata za pozwolenie na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym [wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego] jest zróżnicowana i wynosi:
a. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna - za każdy m2 powierzchni użytkowej 1 zł nie więcej niż  539 zł
b. dla budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł
c. innego budynku 48 zł
d. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20 zł
e. budowli związanych z produkcją rolną 112 zł
f. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. g 2.143 zł
g. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km 105 zł
h. innych budowli 155 zł
i. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91 zł

Opłata za zatwierdzenie projektu budowlanego 47 zł

W razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

Opłata od pozwolenia na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych 50 % stawek określonych w pkt. a-i
Opłata od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego 36 zł
Opłata od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu 90 zł
Termin załatwienia sprawy
Pozwolenie na budowę wydawane jest w oparciu o przepisy zawarte w art. 35 § 3 k.p.a. - po złożeniu podania oraz wymaganych materiałów, jeżeli usunięte zostaną ewentualne przeszkody formalno - prawne.
Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie pozwolenia na budowę przysługuje stronom, w terminie 14 dni od jej doręczenia, prawo wniesienia odwołania do Wojewody - za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Uwagi
Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1)   obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a)  parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b)  płyt do składowania obornika,
c)  szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
d)  naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
e)  suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
1a)  wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
2)  wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
2a)  wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
2b)  wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
2c)  wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
3)   przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
3a)  zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
4)  altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40);
5)   wiat przystankowych i peronowych;
6)  parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa ;
7)   wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
8)   parkometrów z własnym zasilaniem;
9)   boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
10)  miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
11)  zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
12)  tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
13)  gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
14)  obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
15)  przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;
16)  pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
a)  cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
b)  uprawiania wędkarstwa,
c)  rekreacji;
17)  opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
18)  pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
19)  instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
19a)  sieci:
a)  elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b)  wodociągowych,
c)  kanalizacyjnych,
d)  cieplnych,
e)  telekomunikacyjnych;
20)  przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
20a)  telekomunikacyjnych linii kablowych;
20b)  kanalizacji kablowej;
21)  urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
a)  posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
b)  punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
c)  piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
22)  obiektów małej architektury;
23)  ogrodzeń;
24)  obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
25)  tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
26)  znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
27)  instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku;
28)  obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, ze zm.) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;
29)  poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki.
2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
1)  remoncie obiektów budowlanych;
1a)  przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1;
1b)  przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;
1c)  remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych;
2)   (uchylony);
3)   (uchylony);
4)  dociepleniu budynków o wysokości do 25 m;
5)   utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
6)   instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
7)   (uchylony);
8)   (uchylony);
9)  wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
10)  wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych;
11)  przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 19a lit. a;
12)  przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;
12a)  budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843), w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;
13)  (uchylony);
14)  instalowaniu krat na obiektach budowlanych;
15)  instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;
16)  montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych;
17)  (uchylony).
3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
4. Pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

PRZYKŁADY WYPEŁNIENIA WNIOSKÓW
http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm
Przetwarzanie danych osobowych
"Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, tel. 32 295 67 14, fax 32 295 96 77, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu do jakiego zostały podane, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a do e, ww. rozporządzenia.
3. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim,
w Dąbrowie Górniczej to: tel. 32 295 67 34, e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl.".
Pliki

Osoba odpowiedzialnaIlla Marek
Data utworzenia14 stycznia 2004
UdostępniłMagdalena Chojnacka
Data udostępnienia20 stycznia 2004

    Data ost. zmiany: 15 maja 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 38561240 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony