Strona BIP wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji oferowanych usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych plików.
W innym przypadku prosimy o opuszczenie portalu.
Strona Główna Strona Główna Strona Główna logo urzędu
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Szukaj...
Dane podmiotu
Spis podmiotowe
Menu przedmiotowe
Inne
 
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi Drukuj...
   Konsultacje z organizacjami pozarządowymi - wszystkie pozycje
2011-12-05
Ogłoszenie nr BOP.526.3.33.2011 o ponownym rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza KONSULTACJE ZAKOŃCZONE
Termin rozpoczęcia konsultacji:    05.12.2011r.

Termin zakończenia konsultacji:    14.12.2011r.

Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi"
www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:  
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej,
pokój 225 II piętro, tel. 32 295 67 65
zdrowie@dabrowa-gornicza.pl

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Jolanta Chybicka- inspektor, pokój 225 II piętro,
tel. 32 295 68 92  zdrowie@dabrowa-gornicza.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 14.12.2011r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych, ul. Graniczna 21,
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl

Podstawa prawna:
- Zarządzenie Nr 2540/10 Prezydenta Miasta z dnia 13.12.2010r.
- Uchwała Nr Rady Miejskiej z dnia LV/967/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (DZ. URZ. WOJ.SLA 2010.245.3727)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.(Dz. U. Nr  96, poz. 873 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zdzisława Krygier
Z-ca Naczelnika Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej
i Aktywizacji Zawodowej
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 4 stycznia 2012
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 21325699 Oficjalna strona o BIP